Обла­ва на «ти­хо­го вбив­цю»

МОЗ за під­трим­ки між­на­ро­дних пар­тне­рів про­те­стує су­ча­сну ме­то­ди­ку ді­а­гно­сти­ки та лі­ку­ва­н­ня ге­па­ти­ту С

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

За оцін­ка­ми Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я, по­над два міль­йо­ни (або 5%) укра­їн­ців ін­фі­ко­ва­ні ге­па­ти­том С. Що­ро­ку в на­шій дер­жа­ві від ра­ку або ци­ро­зу пе­чін­ки, спри­чи­не­них ге­па­ти­том, по­ми­рає при­бли­зно 84 ти­ся­чі лю­дей. За да­ни­ми Мі­сько­го на­у­ко­во­го ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­го цен­тру ме­ди­чної ста­ти­сти­ки, у Ки­є­ві за остан­ні п’ять ро­ків за­хво­рю­ва­ність на ві­ру­сні ге­па­ти­ти зро­сла у п’ять ра­зів. У сві­ті си­ту­а­ція не кра­ща: в 2015 ро­ці ці хво­ро­би спри­чи­ни­ли смерть 1,34 міль­йо­на лю­дей. Це при­бли­зно на одно­му рів­ні зі смер­тні­стю від ту­бер­ку­льо­зу та вже пе­ре­ви­щує від­по­від­ні по­ка­зни­ки по ВІЛ за да­ний пе­рі­од.

Якщо про­ти ге­па­ти­тів А та В існу­ють ефе­ктив­ні ще­пле­н­ня, то хво­рим на ге­па­тит С, який має ба­га­то під­ти­пів, ме­ди­ка­мен­ти при­зна­ча­ють ін­ди­ві­ду­аль­но. Ті, хто по­тре­бує ді­а­гно­сти­ки та подаль­шо­го лі­ку­ва­н­ня, да­ле­ко не зав­жди ма­ють до них до­ступ. Ба біль­ше — лю­ди ча­сто не зна­ють, що є но­сі­я­ми ві­ру­су. Ві­ру­сний ге­па­тит мо­же про­хо­ди­ти без­сим­птом­но, че­рез що йо­го називають «ти­хим убив­цею».

НАКАЗАНО ЗНИЩИТИ

ВООЗ на­ла­што­ва­на на рі­шу­чу бо­роть­бу. Ми­ну­ло­го ро­ку ор­га­ні­за­ція ухва­ли­ла Гло­баль­ну стра­те­гію що­до ві­ру­сно­го ге­па­ти­ту, яка пе­ред­ба­чає елі­мі­на­цію (зни­кне­н­ня) усіх рі­зно­ви­дів хво­ро­би до 2030 ро­ку. До кін­ця цьо­го де­ся­ти­лі­т­тя про­по­ну­є­ться зни­зи­ти кіль­кість но­вих ви­пад­ків за­хво­рю­ва­н­ня на ге­па­тит Ві С на 30% та ско­ро­ти­ти смер­тність від них на 10%. Цьо­го мо­жна до­сяг­ти роз­ши­ре­н­ням про­грам ва­кци­на­ції та до­сту­пу до лі­ку­ва­н­ня ге­па­ти­тів, за­по­бі­га­н­ням пе­ре­да­чі ві­ру­су від ма­те­рі до ди­ти­ни та під час ін’єкцій і хі­рур­гі­чних втру­чань.

«Це ціл­ком мо­жли­во, бо в на­шо­му роз­по­ря­джен­ні з’яви­ли­ся до­во­лі ефе­ктив­ні за­со­би про­ти двох ти­пів ге­па­ти­тів, на які при­па­дає до 96% усіх смер­тей від ці­єї хво­ро­би, — за­зна­чає Оле­ксій БОБРИК, те­хні­чний ра­дник з ВІЛ, ту­бер­ку­льо­зу та ві­ру­сно­го ге­па­ти­ту Укра­їн­сько­го ре­гіо­наль­но­го офі­су ВООЗ. — Іде­ться про ва­кци­ну про­ти ге­па­ти­ту В та пре­па­ра­ти про­ти ге­па­ти­ту С, які є ефе­ктив­ни­ми та ма­ло­то­кси­чни­ми. У черв­ні в Укра­ї­ні пра­цю­ва­ла спіль­на мі­сія ВООЗ та аме­ри­кан­ських ор­га­ні­за­цій із кон­тро­лю за за­хво­рю­ва­н­ня­ми, яка оці­ню­ва­ла на­ціо­наль­ну си­сте­му бо­роть­би з ві­ру­сни­ми ге­па­ти­та­ми. За ре­зуль­та­та­ми мі­сії ми сфор­му­є­мо звіт, на осно­ві яко­го кра­ї­на змо­же роз­ро­би­ти план з елі­мі­на­ції ге­па­ти­тів. Обі­ця­є­мо те­хні­чну під­трим­ку в йо­го ре­а­лі­за­ції та спо­ді­ва­є­мо­ся, що Укра­ї­на ста­не при­кла­дом для ін­ших кра­їн».

Про­гра­ми про­фі­ла­кти­ки та лі­ку­ва­н­ня всіх ви­дів ге­па­ти­ту фор­му­ю­ться як згі­дно з ре­ко­мен­да­ці­я­ми ВООЗ, так і за до­мов­ле­но­стя­ми з ін­ши­ми між­на­ро­дни­ми парт- не­ра­ми. Та­кож ве­де­ться під­го­тов­ка про­грам ком­пле­ксно­го лі­ку­ва­н­ня ге­па­ти­ту, ту­бер­ку­льо­зу та ВІЛ. За да­ни­ми Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я МОЗ Укра­ї­ни, на­ша дер­жа­ва пов­ні­стю за­без­пе­че­на ва­кци­на­ми про­ти ге­па­ти­ту В. Від­те­пер укра­їн­ці ма­ють ще одну мо­жли­вість пе­ре­ві­ри­ти свій ор­га­нізм на на­яв­ність ге­па­ти­ту С та отри­ма­ти су­ча­сне та які­сне лі­ку­ва­н­ня.

НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО ОДУЖАННЯ

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я та Центр гро­мад­сько­го здо­ров’я за­пу­ска­ють де­мон­стра­цій­ний про­ект зі спро­ще­но­го те­сту­ва­н­ня та лі­ку­ва­н­ня ге­па­ти­ту С в Укра­ї­ні. Під­трим­ку на­да­ють USAID Укра­ї­на та про­гра­ма EQUIP. До­ктор Тем­бі­сі­лі КСУЛУ, яка нею ке­рує, роз­по­від­ає: «У рі­зних кра­ї­нах ми спів­пра­цю­є­мо з на­ціо­наль­ни­ми мі­ні­стер­ства­ми охо­ро­ни здо­ров’я та мі­сце­ви­ми пар­тне­ра­ми для роз­гор­та­н­ня те­сту­ва­н­ня на ге­па­тит, за­пу­ску мо­ні­то­рин­гу ві­ру­сно­го роз­по­всю­дже­н­ня, оцін­ки еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті та­ких про­грам. До­ступ до лі­ку­ва­н­ня — це одне з основ­них прав лю­ди­ни, і ми пра­гне­мо за­без­пе­чи­ти йо­го».

Близь­ко во­сьми ти­сяч осіб змо­жуть прой­ти те­сту­ва­н­ня на на­яв­ність ге­па­ти­ту та ВІЛ. Чо­ти­ри ти­ся­чі укра­їн­ців отри­ма­ють лі­ку­ва­н­ня фі­ксо­ва­ни­ми до­за­ми ком­бі­на­ції пре­па­ра­тів пря­мої про­ти­ві­ру­сної дії — Ле­ді­па­свір/Со­фос­бу­вір. До та пі­сля 12-ти­жне­во­го кур­су лі­ку­ва­н­ня фа­хів­ці ла­бо­ра­тор­ни­ми ме­то­да­ми оці­ню­ва­ти­муть ві­ру­сне на­ван­та­же­н­ня на ор­га­нізм.

На дум­ку Ка­рен РОББЛІ, в. о. за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка мі­сії по­соль­ства США, цей про­ект дасть укра­їн­ським лікарям до­свід за­сто­су­ва­н­ня но­вих про­ти­ге­па­ти­тних пре­па­ра­тів у лі­ку­ван­ні па­ці­єн­тів. Ре­зуль­та­ти де­мон­стра­цій­но­го про­е­кту до­по­мо­жуть роз­ро­би­ти но­ві про­то­ко­ли ді­а­гно­сти­ки та лі­ку­ва­н­ня, оці­ни­ти вар­тість лі­ку­ва­н­ня для усі­єї кра­ї­ни.

На по­ча­тку про­ект по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на ре­гіо­ни, де за­фі­ксо­ва­на най­ви­ща за­хво­рю­ва­ність на ге­па­тит. У пер­шу чер­гу бу­дуть за­лу­че­ні 800 лю­дей, хво­рих на ге­па­тит С та ко­ін­фі­ко­ва­них ВІЛ чи ту­бер­ку­льо­зом. Осо­бли­ву ува­гу ко­ор­ди­на­то­ри про­е­кту звер­та­ти­муть на гру­пи ри­зи­ку — лю­дей, які вжи­ва­ють нар­ко­ти­ки, пра­ців­ни­ків секс-ін­ду­стрії, чо­ло­ві­ків із не­тра­ди­цій­ною се­ксу­аль­ною орі­єн­та­ці­єю. Про­ект ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­муть на ба­зі дер­жав­них за­кла­дів. Пре­па­ра­ти вже до­став­ле­ні в Укра­ї­ну, ско­ро їх за­ве­зуть до обра­них лі­ка­рень. Для уча­сни­ків про­е­кту лі­ку­ва­н­ня бу­де без­ко­штов­ним.

На ре­а­лі­за­цію про­е­кту про­тя­гом 2017 — 2018 ро­ків USAID ви­ді­лить 2,5 міль­йо­на до­ла­рів. Якщо ре­зуль­та­ти пер­шо­го ета­пу ви­прав­да­ють очі­ку­ва­н­ня, то фі­нан­су­ва­н­ня мо­жуть збіль­ши­ти, про­ект про­дов­жи­ти, а ко­ло уча­сни­ків — роз­ши­ри­ти.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.