Тяж­ко­хво­ра си­ту­а­ція

Що­ро­ку з місць по­збав­ле­н­ня во­лі звіль­ня­ю­ться по­над 30 ти­сяч осіб, 70% з яких ма­ють ту­бер­ку­льоз, ВІЛ і ге­па­ти­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

...Оле­ксій по­вер­нув­ся з місць по­збав­ле­н­ня во­лі пів­ро­ку то­му. У ньо­го — ту­бер­ку­льоз, ВІЛ і ге­па­тит С. Про ВІЛ-ста­тус ді­знав­ся, ко­ли йо­го ув’язни­ли у 2007 ро­ці. Вже там ін­фі­ку­вав­ся ге­па­ти­том і ту­бер­ку­льо­зом. Ка­же, що ні­яко­го лі­ку­ва­н­ня в ув’язнен­ні не отри­му­вав. Сьо­го­дні у ньо­го ду­же бо­лить пе­чін­ка, лі­ку­ва­н­ня над­зви­чай­но до­ро­ге і йо­го тре­ба про­во­ди­ти по­ета­пно, бо пе­чін­ка не ви­три­мує ве­ли­ку кіль­кість ме­ди­чних пре­па­ра­тів.

«По­га­но по­чу­ва­юсь, ве­ли­ка вто­ма, все ті­ло по­стій­но бо­лить... — скар­жи­ться Оле­ксій. — Пі­сля звіль­не­н­ня по­чав лі­ку­ва­ти ту­бер­ку­льоз. За­мі­сної те­ра­пії не при­ймаю: не хо­чу, бо це силь­но впли­ває на пе­чін­ку, ра­зом із про­ти­ту­бер­ку­льо­зни­ми пре­па­ра­та­ми ви­ни­кає ве­ли­ке на­ван­та­же­н­ня. По­трі­бно ще рік про­лі­ку­ва­ти ту­бер­ку­льоз, за ним — ге­па­тит, то­ді — ан­ти­ре­тро­ві­ру­сні пре­па­ра­ти. Все це впи­ра­є­ться у ко­шти — лі­ку­ва­н­ня до­ро­ге».

ПО­ЗИ­ТИВ ІЗ НЕГАТИВУ

За да­ни­ми фа­хів­ців, що­ро­ку з місць по­збав­ле­н­ня во­лі звіль­ня­ю­ться 30—50 ти­сяч гро­ма­дян, які не­суть за­гро­зу ін­фі­ку­ва­н­ня пра­кти­чно всім, з ким кон­та­кту­ва­ти­муть — якщо не лі­ку­ва­ти­му­ться. Екс­пер­ти ствер­джу­ють, що якщо за­ли­ши­ти си­ту­а­цію, як є, че­рез п’ять-сім ро­ків во­на по­гір­шу­ва­ти­ме­ться в гео­ме­три­чній про­гре­сії. При то­му вже сьо­го­дні пра­кти­чно ко­жен укра­ї­нець ри­зи­кує бу­ти ін­фі­ко­ва­ним со­ці­аль­но не­без­пе­чни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми від ко­ли­шніх ув’язне­них. Для ту­бер­ку­льо­зу зо­на ри­зи­ку — гро­мад­ський транс­порт, ВІЛом і ге­па­ти­та­ми мо­жна за­ра­зи­ти­ся че­рез не­за­хи­ще­ний секс та ін’єкції. Пі­сля звіль­не­н­ня ма­ло ув’язне­них ста­ють на облік у ту­бер­ку­льо­зні та нар­ко­ло­гі­чні ди­спан­се­ри чи цен­три СНІДу.

Сьо­го­дні 60 ти­сяч в’язнів в укра­їн­ських мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі ма­ють обме­же­ний до­ступ до про­фі­ла­кти­ки осо­бли­во не­без­пе­чних ін­фе­кцій, у тюр­мах від­су­тнє лі­ку­ва­н­ня. Згі­дно до­слі­джень, 60% ув’язне­них ма­ють ге­па­тит С, 20% — ВІЛ, а 75% но­вих ви­пад­ків ін­фі­ку­ва­н­ня ту­бер­ку­льо­зом від­бу­ва­є­ться са­ме там. Основ­ним спосо­бом пе­ре­да­чі ге­па­ти­ту С є ін’єкцій­ні нар­ко­ти­ки (а біль­ше по­ло­ви­ни в’язнів вжи­ва­ють нар­ко­ти­ки та­ким спосо­бом).

«60% лю­дей, які ви­хо­дять з місць по­збав­ле­н­ня во­лі, ма­ють ге­па­тит С. Якщо ми їх не про­лі­ку­є­мо, то імо­вір­ність то­го, що во­ни пе­ре­да­дуть ві­рус да­лі — 50%, — під­кре­слює Дми­тро ШЕРЕМБЕЙ, го­ло­ва ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Все­укра­їн­ська ме­ре­жа лю­дей, які жи­вуть з ВІЛ» . — Скла­дні­ше за­хво­рю­ва­н­ня — ту­бер­ку­льоз, бо він ще має стій­кість до пре­па­ра­тів. У не­про­лі­ко­ва­ної лю­ди­ни всі кон­та­кти з ін­ши­ми пе­ред­ба­ча­ти­муть мо­жли­вість ін­фі­ку­ва­н­ня. Якщо ми про­лі­ку­є­мо всіх ув’язне­них в одно­му мі­сці, то це бу­де до­бре не тіль­ки для них, а й для су­спіль­ства. Як­би сьо­го­дні ми ви­лі­ку­ва­ли ув’язне­них, то уни­кну­ли б 35-ти­ся­чно­го ін­фі­ку­ва­н­ня тіль­ки за один рік одним за­хво­рю­ва­н­ням. А щоб про­лі­ку­ва­ти один ге­па­тит С і вря­ту­ва­ти одне жи­т­тя, дер­жа­ва ви­тра­тить у де­ся­тки ти­сяч ра­зів біль­ше, ніж як­би про­сто ро­би­ли про­фі­ла­кти­ку».

До­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що 50% всіх лю­дей, які пе­ре­бу­ва­ють у тюр­мах, стра­жда­ють від нар­ко­ти­чної за­ле­жно­сті. Це є основ­ною проб- ле­мою та при­чи­ною ін­фі­ку­ва­н­ня ту­бер­ку­льо­зом, ВІЛ і ге­па­ти­та­ми.

«Одна з най­сер­йо­зні­ших про­блем на­ших місць по­збав­ле­н­ня во­лі — вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­ків ін’єкцій­ним шля­хом. У си­лу осо­бли­во жорс­ткої по­лі­ти­ки що­до нар­ко­ти­ків, прийня­тої в Укра­ї­ні та ін­ших кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи та в Азії, ц е на­ша спад­щи­на від СРСР, є ба­га­то лю­дей, яких вва­жа­ють зло­чин­ця­ми че­рез вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­ків, — го­во­рить Мі­шель КАЗАЧКІН, спе­ці­аль­ний по­сол Ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря ООН з ВІЛ/СНІД у Схі­дній Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії. — Ми всі ма­є­мо зро­зу­мі­ти, що тюр­ма є кон­цен­тра­то­ром ін­фе­кцій, і в та­ких умо­вах, що най­ці­ка­ві­ше, ба­га­то мо­жна зро­би­ти. Адже оскіль­ки всі лю­ди пе­ре­бу­ва­ють в одно­му мі­сці, то, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи су­ча­сні ме­то­ди втру­ча­н­ня, мо­жна по­пе­ре­джу­ва­ти роз­по­всю­дже­н­ня со­ці­аль­но не­без­пе­чних ін­фе­кцій».

Тре­ба змі­ню­ва­ти си­ту­а­цію і що­до нар­ко­по­лі­ти­ки. Так, сьо­го­дні в Укра­ї­ні нар­ко­ма­ни вва­жа­ю­ться зло­чин­ця­ми, а в Єв­ро­пі — хво­ри­ми. Так са­мо по­тре­бує змін під­хід до лі­ку­ва­н­ня лю­дей у тюр­мах. Ва­жли­во під­ви­щи­ти якість ме­ди­чних по­слуг у мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі, на­да­ва­ти ув’язне­ним по­слі­дов­ну ін­те­гро­ва­ну до­по­мо­гу. Та­кож по­трі­бне від­по­від­не на­вча­н­ня тю­рем­но­го пер­со­на­лу. А ко­ли­шнім ув’язне­ним по­трі­бен до­ступ до та­ко­го ком­пле­ксно­го лі­ку­ва­н­ня.

У МІН’ЮСТІ ГО­ТО­ВІ ДО ЗМІН

Екс­пер­ти ствер­джу­ють, що за­раз в Укра­ї­ні з’яви­ло­ся «ві­кно мо­жли­во­стей» у кон­текс­ті угод, під­пи­са­них Укра­ї­ною з ЄС. Так, всі про­гра­ми зни­же­н­ня шко­ди від не­без­пе­чних ін­фе­кцій, а та­кож не­об­хі­дність змі­ни по­лі­ти­ки в тюр­мах укла­да­ють один зі стра­те­гі­чних на­пря­мів, пов’яза­них з роз­ви­тком си­сте­ми гро­мад­сько­го здо­ров’я.

«До­бра но­ви­на в то­му, що пе­ні­тен­ці­ар­на си­сте­ма ста­ла ча­сти­ною Мі­ні­стер­ства юсти­ції, яке де­мон­струє актив­ні кро­ки на­зу­стріч у пла­ні від­кри­то­сті, між­на­ро­дної по­лі­ти­ки та го­тов­но­сті пра­цю­ва­ти з не­уря­до­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми для по­кра­ще­н­ня за­ко­но­дав­чо­го по­ля сто­сов­но лю­дей, які вжи­ва­ють нар­ко­ти­ки та опи­ни­ли­ся в тюр­мах, — ка­же На­та­лія НІЗОВА, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я МОЗ Укра­ї­ни. — Для за­про­ва­дже­н­ня пра­ктик, що ба­зу­ю­ться на за­са­дах гро­мад­сько­го здо­ров’я і по­пе­ре­дже­н­ня но­вих ви­пад­ків ін­фі­ку­ва­н­ня ци­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, існує мо­жли­вість вклю­че­н­ня ме­ди­чно­го ком­по­нен­та пе­ні­тен­ці­ар­ної слу­жби в за­галь­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу на рів­ні дер­жа­ви. Мін’юст за­явив про на­мір у най­ближ­чі ро­ки ре­ор­га­ні­зу­ва­ти ме­ди­чну до­по­мо­гу в мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі, щоб во­на ста­ла ча­сти­ною за­галь­но­го ме­ди­чно­го про­сто­ру, який ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме МОЗ. Дру­гий мо­мент: нар­ко­по­лі­ти­ку тре­ба по­кра­щу­ва­ти, і це має ста­ти ча­сти­ною ці­лі­сної си­сте­ми пси­хі­а­три­чної і пси­хо­со­ці­аль­ної до­по­мо­ги лю­дям, ко­трі ма­ють пев­ні про­бле­ми. Ка­раль­на си­сте­ма у нас існує чи не з 1930-х ро­ків, і це не­прийня­тно для дер­жа­ви, яка за­яви­ла про єв­ро­пей­ський ви­бір».

За сло­ва­ми На­та­лії Ні­зо­вої, сьо­го­дні чі­тко ви­зна­че­но ко­ло прі­о­ри­те­тів у цій ро­бо­ті та шля­хи ви­хо­ду з про­бле­ми. Фа­хів­ці роз­ро­би­ли ре­ко­мен­да­ції уря­ду і ві­дом­ствам з пи­тань по­лі­пше­н­ня здо­ров’я ув’язне­них і те­пер спо­ді­ва­ю­ться на їх роз­гляд і прийня­т­тя. Про­гра­ми з по­кра­ще­н­ня лі­ку­ва­н­ня для ни­ні­шніх і ко­ли­шніх в’язнів тре­ба впро­ва­джу­ва­ти тер­мі­но­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.