«Фо­то­ви­став­ка «Дня» як... скла­до­ва пе­ре­мо­ги»

За­кін­че­н­ня на 26- й стор. Алі­на КОМАРОВА — про роль фо­то­гра­фії під час вій­ни та ва­жли­вість кон­кур­су «Дня»

Den (Ukrainian) - - 25 -

Укра їнсь ка фо то ко рес пон - ден­тка з Ма­рі­у­по­ля Алі­на Комарова, яка пра­цює біль­дре дак то ром га зе ти « При - азовсь кий ро бо чий » , ре гу ляр но від­ві­дує зо­ну АТО. Її сто­рін­ка у «Фейс­бу­ці» — це ка­лей­до­скоп фо­то­гра­фій та влу­чних текс­тів із пе­ре­до­вої. Са­ме її ро­бо­та «Вці­лі­лий» в ба­га­тьох ре­гіо­нах кра­ї­ни, ку­ди за­про­шу­ва­ли екс­по­зи­цію фо­то­ви­став­ки «Дня», лі­ди­ру­ва­ла у но­мі­на­ції «Приз гля­да­цьких сим­па­тій». Крім цьо­го, са­ме «Вці­лі­лий» ма­рі­у­поль­сько­го фо­то­гра­фа Алі­ни Ко­ма­ро­вої ра­зом із фо­то­гра­фі­єю Ана­ста­сії Іва­но­вої «На­о­дин­ці з дру­гом» окре­мим при­зом на фо­то­ви­став­ці від­зна­чи­ла пред­став­ник Укра­ї­ни у гу­ма­ні­тар­ній під­гру­пі в ТКГ, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Іри­на Ге­ра­щен­ко. Про те, як змі­ни­ла­ся укра­їн­ська фо­то­жур­на­лі­сти­ка пі­сля вій­ни з Ро­сі­єю та які ро­бо­ти по­да­ва­ти­ме цьо­го ра­зу на наш кон­курс, «День» роз­пи­тав у Алі­ни Ко­ма­ро­вої.

ФО­ТО З ОСОБИСТОГО АР­ХІ­ВУ АЛІ­НИ КО­МА­РО­ВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.