ССм­ма­ач­чн­но­ог­гоо......

За пер­шою п’ ят ни­цею сер пня за крі пив ся зви чай від зна ча ти Між на род ний день пи ва

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК

Ар хео ло гіч ні роз коп ки під - твер­джу­ють, що ще в ІІІ ст. до на­шої ери у Древ­ньо­му Єги­пті вже ва­ри­ли пи­во. До ре­чі, одні­єю з при­чин куль­ти­ва­ції ди­кої пше­ни­ці та­кож вва­жа­є­ться са­ме цей хміль­ний на­пій. І хоч су­ча­сна ре­це­пту­ра за­зна­ла ба­га­тьох змін, на­при­клад, у ХІІІ ст. ан­глій­ці по­ча­ли до­да­ва­ти хміль та со­лод, пи­во й до­сі ли­ша­є­ться улю­бле­ним на­по­єм ба­га­тьох лю­дей.

На­віть де­що див­но, що свя­то на честь пи­ва ви­га­да­ли не­що­дав­но — 2007 ро­ку. День пи­ва за­сну­вав вла­сник аме­ри­кан­сько­го ба­ру Джесс Ав­ша­ло­мов. Та­ким чи­ном він хо­тів при­ва­би­ти біль­ше від­ві­ду­ва­чів, але й уяви­ти не міг, що свя­то вре­шті на­бу­де мі­жна­ро­дно­го мас­шта­бу.

Пер­ше свя­тку­ва­н­ня від­бу­ло­ся у мі­сті Сан­та-Круз і кіль­ка ро­ків по­спіль ма­ло фі­ксо­ва­ну да­ту — 5 сер­пня. Але із роз­ши­ре­н­ням гео­гра­фії свя­тку­ва­н­ня да­та роз­ми­ла­ся й День пи­ва за­крі­пив­ся за пер­шою п’ятни­цею сер­пня. А з 2012 ро­ку свя­то з ло­каль­но­го фе­сти­ва­лю на­бу­ло мі­жна­ро­дно­го ста­ту­су та від­зна­ча­є­ться вже у по­над 50 кра­ї­нах на п’яти кон­ти­нен­тах.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.