«День» – це як ве­ло­си­пед...»

Чи­тач га­зе­ти з Ки­їв­щи­ни взяв участь в ін­тер­нет-фле­шмо­бі й роз­ка­зав, яке зна­че­н­ня для ньо­го має пе­ред­пла­та на­шо­го ви­да­н­ня

Den (Ukrainian) - - 25 - Ана­ста­сія РУ­ДЕН­КО, «День»

«Фейс­бук», який по­чи­нав­ся як сер­віс для аме­ри­кан­ських сту­ден­тів, за­раз став гло­баль­ним май­дан­чи­ком для спіл­ку­ва­н­ня міль­йо­нів лю­дей рі­зних про­фе­сій і рі­зної гео­гра­фії. Та­кий ко­му­ні­ка­тив­ний про­цес «День» на­зи­ває «змі­шу­ва­н­ням се­ре­до­вищ» і за­про­шує до актив­но­сті в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі сво­їх чи­та­чів. На сво­їх шпаль­тах ми не­о­дно­ра­зо­во «ци­ту­ва­ли» осо­бли­во яскра­ві до­пи­си. На­при­клад, «А хто ще по­чи­нає свій день із «Дня»?» ві­до­мо­го пи­сьмен­ни­ка Ан­дрія Люб­ки, який іні­ці­ю­вав «вну­трі­шній мо­ні­то­ринг» ін­тер­нет-френ­дів ви­да­н­ня («День», №6, 2017), або «Зі­йшли, не­зва­жа­ю­чи на ве­сня­ні за­мо­роз- ки...», ко­ли ви­кла­дач Рів­нен­сько­го уні­вер­си­те­ту і ба­га­то­рі­чний чи­тач «Дня» під­три­мав фле­шмоб з ви­са­дже­н­ня на­сі­н­ня «Фран­ко­вих чор­но­брив­ців» (№96, 2017), і ба­га­то ін­ших ви­пад­ків. Ви­кла­дай­те у со­ці­аль­них ме­ре­жах свої дум­ки і вра­же­н­ня від га­зе­ти під хе­ште­гом #МійДень або #День, ми обов’яз­ко­во по­мі­ти­мо і ва­шу істо­рію. А по­ки, пі­сля яскра­во­го до­пи­су у «Фейс­бук» (на фо­то), ми за­пи­та­ли ба­га­то­рі­чно­го чи­та­ча «Дня», авіа­цій­но­го ін­же­не­ра за фа­хом, жи­те­ля ма­льов­ни­чо­го се­ли­ща мі­сько­го ти­пу Іван­ків, що на Ки­їв­щи­ні, Ар­се­нія БІ­ЛЕ­ЦЬКО­ГО, що для ньо­го зна­чить пе­ред­пла­та «Дня». Да­лі — пря­ма мо­ва.

«Са­ме ці ви­да­н­ня, що на фо­то, я осо­би­сто бу­ду під­три­му­ва­ти зав­жди. Та­кі вже мої впо­до­ба­н­ня. Скринь­ка на фо­то та­ки моя. #День», — на­пи­сав у се­бе на «фейс­бук»-сто­рін­ці Ар­се­ній Бі­ле­цький

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.