Скла­дні пи­та­н­ня для ме­діа та су­спіль­ства,

Або Чо­му «під час вій­ни роз­слі­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні важ­ко про­да­ю­ться»

Den (Ukrainian) - - 25 -

Жур­на­лі­сти-роз­слі­ду­ва­чі на­рі­ка­ють: ви­кри­валь­ні ма­те­рі­а­ли в Укра­ї­ні не ко­ри­сту­ю­ться по­пи­том, а їхня ро­бо­та не має під­трим­ки на­віть у зна­чної ча­сти­ни ко­лег. Ме­ді­а­екс­пер­ти зви­ну­ва­чу­ють ав­то­рів роз­слі­ду­вань у «пра­ці на Кремль», а жур­на­лі­сти­по­ча­тків­ці не ба­жа­ють ро­би­ти текс­ти на під­ста­ві сен­са­цій­ної ін­фор­ма­ції про зло­вжи­ва­н­ня мо­жно­влад­ців.

Ста­т­тю про ці та ін­ші про­бле­ми, з яки­ми сти­ка­ю­ться жур­на­лі­сти-роз­слі­ду­ва­чі в Укра­ї­ні, опри­люд ни ло не що дав но Columbia Journalism Review (Нью-Йорк) — ви­да­н­ня, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на те­мі ЗМІ. По­тім текст пе­ре­кла­ло та пе­ред­ру­ку­ва­ло укра­їн­ське ви­да­н­ня «Де­те­ктор ме­діа».

Хо­ча при­чин, які ви­кли­ка­ли пев­ну кри­зу в роз­слі­ду­валь­ній жур­на­лі­сти­ці Укра­ї­ни, в стат­ті на­во­ди­ться де­кіль­ка, ко­ре­нем усіх про­блем на­зи­ва­ють... вій­ну. «Під час вій­ни роз­слі­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні важ­ко про­да­ю­ться», — так зву­чить за­го ло вок ма те рі а лу з Columbia Journalism Review у пе­ре­кла­ді «Де­те­ктор ме­діа».

«Вій­на у схі­дній Укра­ї­ні... до­ко­рін­но змі­ни­ла клі­мат для жур­на- лі­сти­ки роз­слі­ду­вань», — пи­ше ав­тор стат­ті Ше­ріл Л. Рід.

Го­лов­ним чи­ном, на дум­ку жур­на­лі­ста, змі­ни ста­ли­ся в оцін­ці своє­ча­сно­сті та на­слід­ків від роз­слі­ду­вань для кра­ї­ни, що во­ює. «Че­рез те, що Укра­ї­на пе­ре­бу­ває у ста­ні вій­ни з Ро­сі­єю, на жур­на­лі­стів, які кри­ти­чно пи­шуть про укра­їн­ську вла­ду — зокре­ма пре­зи­ден­та, вій­сько­вих або по­лі­цію, — ві­ша­ють яр­лик «ін­стру­мен­та ро­сій­ської про­па­ган­ди», — йде­ться у стат­ті в Columbi a Jour na li s m Review.

На­та­ля ІЩЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.