«Ра­спле­ска­лась си­не­ва»

Дов­го­о­чі­ку­ва­на зу­стріч НТВ із про­ду­ктом сво­єї жит­тє­ді­яль­но­сті від­бу­ла­ся

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Вте­ле­ком­па­нії НТВ 2.08.17 ві­дбув­ся гран­діо­зний успіх. Ко­ре­спон­дент Ми­ки­та Ра­зво­зжа­єв вів ре­пор­таж з пар­ку Горь­ко­го про день ВДВ. Це був ціл­ком ру­тин­ний ре­пор­таж, і ні­що не ві­щу­ва­ло трі­ум­фу. Спів­ро­бі­тник НТВ, зви­чно уда­ю­чи ра­ді­сно­го де­бі­ла, роз­по­від­ав про зви­тя­гу «елі­тних військ». На сло­вах «ні­хто, крім них, так не від­зна­чає своє свя­то», в кадр упли­ло ті­ло, об­тя­гну­те май­кою з на­пи­сом «Оплот», що, ма­буть, по­вин­но бу­ло озна­ча­ти, що вла­сник ті­ла або на­ле­жить, або сим­па­ти­зує від­по­від­но­му банд­фор­му­ван­ню до­не­цьких се­па­ра­ти­стів. Ті­ло не­гай­но за­яви­ло про свій на­мір спіл­ку­ва­ти­ся з ау­ди­то­рі­єю НТВ на зви­чній для ці­єї ау­ди­то­рії мо­ві, тоб­то ма­том. Пі­сля чо­го по­ві­до­ми­ло, що «за­хо­пить Укра­ї­ну». Ціл­ком мо­жли­во, що за ін­ших об­ста­вин, спів­ро­бі­тник НТВ по­ста­вив­ся б до ці­єї ідеї з сим­па­ті­єю, але тут ті­ло яв­но ла­ма­ло за­твер­дже­ний сце­на­рій, і то­му Ра­зво­зжа­єв, не по­вер­нув­ши го­ло­ви, по­ре­ко­мен­ду­вав ті­лу по­мов­ча­ти. У від­по­відь спів­ро­бі­тник НТВ мит­тє­во отри­мав у ще­ле­пу. Пі­сля чо­го ті­ло не­ква­пли­во від­да­ли­ло­ся, але не­за­ба­ром по­вер­ну­ло­ся і по­ці­ка­ви­ло­ся у спів­ро­бі­тни­ка НТВ, чи не хо­че він ще. Спів­ро­бі­тник не хо­тів, а ве­ду­ча НТВ по­ві­до­ми­ла гля­да­чам, які все це спо­сте­рі­га­ли, що «у нас якісь про­бле­ми», і ви­сло­ви­ла на­дію, що «у Ми­ки­ти Ра­зво­зжа­є­ва все до­бре».

■ Дов­го­о­чі­ку­ва­на зу­стріч НТВ з про­ду­ктом сво­єї жит­тє­ді­яль­но­сті від­бу­ла­ся. До цьо­го успі­ху ко­ле­ктив НТВ ішов упро­довж дов­гих ро­ків, спів­ро­бі­тни­ки те­ле­ка­на­лу по­сту- по­во спу­ска­ли­ся до­ни­зу схо­дин­ка­ми Ла­мар­ка і на­по­ле­гли­во ве­ли за со­бою свою ау­ди­то­рію. Ціл­ком мо­жли­во, що ор­га­нізм в май­ці з на­пи­сом «Оплот» не ди­ви­ться НТВ ці­ло­до­бо­во. Мо­жна на­віть пе­ред­ба­чи­ти, що він вза­га­лі не ди­ви­ться те­ле­ві­зор, хо­ча на­вряд чи. Але фа­ктом є те, що і «Оплот» і все це ОРДЛО і би­дло, що ри­му­є­ться з ним, на ву­ли­цях ро­сій­ських міст, є про­ду­ктом ті­єї су­спіль­ної атмо­сфе­ри, яка сфор­мо­ва­на в зна­чній мі­рі НТВ. Ми­ки­та Ра­зво­зжа­єв пра­цює в ре­да­кції «На­дзви­чай­ний ви­па­док». Це най­тем­ні­ший і най­бру­дні­ший під­вал у всій тем­ній і бру­дній бу­дів­лі НТВ. Са­ме тут ось вже пів­то­ра де­ся­тки ро­ків ви­ро­бля­ю­ться най­бре­хли­ві­ші і най- оги­дні­ші ви­ро­би, які пе­ре­тво­ри­ли НТВ на най­більш га­не­бне мі­сце на ро­сій­сько­му ме­ді­а­про­сто­рі.

■ Якщо в ці­ло­му пу­тін­ські ін­фор­ма­цій­ні вій­ська це ар­мія рей­ху, то ре­да­кція « Над­зви­чай­но­го ви­пад­ку» — це ге­ста­по. 2004 ро­ку «НВ» ви­пу­сти­ло фільм під на­звою «Те­ракт з пе­ре­д­опла­тою», в яко­му ствер­джу­ва­ло­ся, що ком­па­нії Ми­хай­ла Хо­дор­ков­сько­го ЮКОС і Ме­на­теп пла­ти­ли гро­ші за те­ра­кти се­па­ра­ти­стам у Че­чні. Пу­ті­ну бу­ло не­об­хі­дно не да­ти Хо­дор­ков­сько­му, що си­дить у в’язни­ці, пе­ре­тво­ри­ти­ся в су­спіль­ній свідомості на Нель­со­на Ман­де­лу. І « НВ » ви­пу­скає фільм «Бри­га­да з ЮКОСа», в яко­му МБХ з’яв­ля­є­ться як кри­ва­вий вбив­ця. По­тім бу­ли чи­сель­ні філь­ми- до­но­си про опо­зи­цію, всі ці « Ана­то­мії про­те­сту » , « Ка­сья­но­ви дні » та ін­ше. По­тім пі­шов се­рі­ал бре­хні про Укра­ї­ну. От­же, по­вер­та­ю­чись до епі­зо­ду під час ви­сві­тле­н­ня Дня ВДВ, фор­му­ва­н­ня гро­ма­дя­ни­на в май­ці з «Опло­том» НТВ, по­за сум­ні­вом, зро­би­ло свій вне­сок. Мат і дурь у ньо­го свої, рі­дні, а ось «Оплот» і «ві­зьме­мо Укра­ї­ну» — це вже про­ду­кція НТВ.

■ Я не знаю, у ство­рен­ні яких із цих про­ду­ктів брав участь Ми­ки­та Ра­зво­зжа­єв, оскіль­ки свою про­ду­кцію спів­ро­бі­тни­ки «Над­зви­чай­но­го ви­пад­ку» ви­пу­ска­ють без ти­трів, не вка­зу­ю­чи ав­то­рів. Тоб­то ді­ють, як і на­ле­жить на­йма­ним кі­ле­рам, ано­нім­но, при­хо­ву­ю­чи облич­чя під ма­ска­ми. Але сам факт слу­жби в НТВ, а осо­бли­во в ре­да­кції «НВ» є не­змив­ним клей­мом гань­би на все жи­т­тя. Одним сло­вом, мої при­ві­та­н­ня ко­ле­кти­ву НТВ з най­успі­шні­шим ре­пор­та­жем остан­ніх ро­ків. Не­має жо­дних сум­ні­вів у то­му, що при по­ва­лен­ні пу­тін­сько­го ре­жи­му по­ява на ву­ли­ці з ло­го­ти­пом НТВ, а та­кож з ло­го­ти­па- ми всіх остан­ніх фе­де­раль­них ка­на­лів, ста­не спра­вою украй ри­зи­ко­ва­ною, а спів­ро­бі­тни­ки цих ЗМІ бу­дуть всі­ля­ко при­хо­ву­ва­ти ці га­не­бні сто­рін­ки в сво­їх біо­гра­фі­ях.

■ То­го ж дня, ко­ли спів­ро­бі­тник НТВ зу­стрів­ся з ре­зуль­та­том сво­їх се­ле­кцій­них до­ся­гнень і від­чув на со­бі всі при­на­ди цьо­го ре­зуль­та­ту, при­бли­зно та­кий са­мий успіх на­здо­гнав Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на і під­ві­дом­чу йо­му кра­ї­ну. Пу­тін до­сить дов­го гру­бі­я­нив сві­то­вій спіль­но­ті, плю­вав їй в облич­чя, ху­лі­га­нив і бе­шке­ту­вав. І ось, на­ре­шті, отри­мав від­по­відь. Сан­кції, яких не бу­ло з ча­сів СРСР. Якщо хто за­був, то са­ме пі­сля­рей­га­нів­ських сан­кцій, за­про­ва­дже­них у 1981—1982 ро­ках у від­по­відь на ре­пре­сії від­но­сно поль­сько­го на­ро­ду і вве­де­н­ня вій­сько­во­го ста­ну в Поль­щі, про­цес гни­т­тя СРСР пі­шов осо­бли­во бур­хли­во і за­вер­шив­ся смер­тю ре­жи­му та роз­па­дом кра­ї­ни. Ро­сія на­ба­га­то мен­ше за СРСР, а сам ре­жим зби­тий не так мі­цно, то­му про­цес йо­го смер­ті не до­ве­де­ться че­ка­ти де­сять ро­ків. Але ре­а­кція на смер­то­но­сні сан­кції в су­час- но­го ро­сій­сько­го по­лі­ти­ку­му при­бли­зно та­ка ж, що і в тих, хто озву­чу­вав по­зи­цію СРСР то­ді, на­пе­ре­до­дні роз­па­ду.

■ Де­пу­тат В’яче­слав Ні­ко­нов у про­гра­мі «60 хви­лин» від 2.08.17 з ра­ді­сною по­смі­шкою роз­по­від­ав, як по­стра­ждає від сан­кцій еко­но­мі­ка США, а на­ша, нав­па­ки, ли­ше ви­грає. Він, як і весь ро­сій­ський те­ле­ві­зор, у ці дні із за­хва­том зга­ду­вав ем­бар­го 1962 ро­ку на по­ста­ча­н­ня труб ве­ли­ко­го ді­а­ме­тру для на­фто­про­во­ду «Дру­жба». Пер­ша лі­нія на­фто­про­во­ду то­ді бу­ла пу­ще­на в екс­плу­а­та­цію із за­трим­кою на рік і по­бу­до­ва­на з ви­ко­ри­ста­н­ням труб ра­дян­сько­го ви­ро­бни­цтва. Цей при­клад став одним з го­лов­них клі­ше ра­дян­ської, а пі­зні­ше і ро­сій­ської про­па­ган­ди і ось вже 55 ро­ків ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для до­ка­зу то­го, що: по-пер­ше, «рус­ские не сда­ю­тся», а по-дру­ге, «нас ..., а мы кре­пча­ем». Думка про те, що за 55 ро­ків сві­то­ва еко­но­мі­ка де­що змі­ни­ла­ся і її осно­ву те­пер ста­но­вить не за­лі­зо, а міз­ки, ті са­мі, які всі пу­тін­ські ро­ки не­стрим­но ви­ті­ка­ли з Ро­сії, на дум­ку ме­шкан­цям те­ле­ві­зо­ра не спа­дає. Ма­буть, якраз у зв’яз­ку з від­то­ком міз­ків, у то­му чи­слі й з те­ле­ві­зо­ра.

■ Ін­ший тип ре­а­кції на сан­кції пред­ста­вив схо­до­зна­вець Се­мен Ба­гда­са­ров у про­гра­мі Во­ло­ди­ми­ра Со­лов­йо­ва «Ве­чір» від 2.08.17. Він, як і де­пу­тат Ні­ко­нов, сан­кці­ям ду­же зра­дів. Але не то­му, що від них роз­кві­тне ро­сій­ська еко­но­мі­ка. У Се­ме­на Ба­гда­са­ро­ва до аме­ри­кан­ських сан­кцій свій ін­те­рес. Схо­до­зна­вець Ба­гда­са­ров пле­кає на­дію, що те­пер на­ре­шті ро­сій­ське ке­рів­ни­цтво ви­му­ше­не бу­де пе­ре­йти до ре­пре­сій усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, а в зов­ні­шній по­лі­ти­ці по­вер­ну­ти пра­кти­ку зна­ме­ни­то­го ра­дян­сько­го ор­га­ні­за­то­ра ди­вер­сій і те­ра­ктів Су­д­опла­то­ва, яко­го схо­до­зна­вець Ба­гда­са­ров вже не один рік ви­хва­ляє в ефі­рі як ку­ми­ра. «Час за­кін­чу­ва­ти з лі­бе­ра­лі­змом!» — з ен­ту­зі­а­змом про­го­ло­сив Ба­гда­са­ров. — «Час за­кін­чу­ва­ти з ці­єю опо­зи­ці­єю!». На обе­ре­жне за­ува­же­н­ня Со­лов­йо­ва що­до то­го, що опо­зи­ція вза­га­лі по­трі­бна, схо­до­зна­вець Ба­гда­са­ров твер­до ска­зав, що, мо­же й по­трі­бна, але не та­ка, « ко­ли го­во­рять, що 70 шта­бів ство­ри­мо». А на сум­ні­ви Со­лов­йо­ва від­но­сно до­ціль­но­сті по­вер­не­н­ня до ре­пре­сій, ре­зон­но за­ува­жив: «За ча­сів Л.І. Бре­жнє­ва си­ді­ли в пси­хлі­кар­ні де­кіль­ка ди­си­ден­тів. Ну що ж ро­би­ти, якщо во­ни хво­рі».

■ Са­ме в ці дні, на­при­кін­ці ли­пня і на по­ча­тку сер­пня, 80 ро­ків то­му роз­по­чав­ся Ве­ли­кий те­рор. Опе­ра­тив­ний на­каз НКВС СРСР №00447 «Об опе­ра­ции по ре­прес­си­ро­ва­нию быв­ших ку­ла­ков, уго­лов­ни­ков и дру­гих ан­ти­со­вет­ских эле­мен­тов » бу­ло під­пи­са­но Єжо­вим 30.07.1937, а опе­ра­ція зі зни­ще­н­ня со­тень ти­сяч гро­ма­дян СРСР на біль­шій ча­сти­ні кра­ї­ни по­ча­ла­ся 5.08.1937. По­тім пі­шли до­пов­не­н­ня: опе­ра­тив­ний на­каз НКВС СРСР №00486 від 15.08.1937 «Об опе­ра­ции по ре­прес­си­ро­ва­нию жен и де­тей измен­ни­ков ро­ди­ны», Цир­ку­ляр НКВС СРСР № 106 від 20.05.1938 «Про ді­тей ре­пре­со­ва­них ба­тьків» то­що. Кра­ї­на не­стрим­но ко­ти­ла­ся в пе­кло. Про все це ані сло­ва в ро­сій­сько­му те­ле­ві­зо­рі. На­то­мість за­кли­ки до но­вих ре­пре­сій і но­вих во­єн в ефі­рі зву­чать по­стій­но. То­му вся ця «ра­спле­скав­ша­я­ся си­не­ва» (на­зва пе­ре­да­чі, в хо­ді якої спів­ро­бі­тник НТВ зу­стрів­ся зі сво­єю ці­льо­вою ау­ди­то­рі­єю) у ви­гля­ді сан­кцій ста­ла зна­чною мі­рою ре­зуль­та­том ста­рань ро­сій­сько­го те­ле­ві­зо­ра.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.