У кни­жок не­ма­є­ка­ні­кул

Най­кра­щі знім­ки фо­то­кон­кур­су МС УБА бу­дуть опу­блі­ко­ва­ні в ка­лен­да­рі на 2018 рік

Den (Ukrainian) - - Укра­їн­ці – Чи­тай­те! - Пі­дго­ту­вав Ро­ман ГРИ­ВІН­СЬКИЙ, «День»,

Уме­жах уже тра­ди­цій­но­го фо­то­кон­кур­су Мо­ло­ді­жна се­кція Укра­їн­ської бі­бліо­те­чної асо­ці­а­ції про­по­нує уча­сни­кам над­си­ла­ти сві­тли­ни, які про­де­мон­стру­ють рі­зно­ма­ні­тність бі­бліо­те­чної ро­бо­ти. Те­ма цьо­го­рі­чно­го фо­то­кон­кур­су: « Ро­дзин­ки бі­бліо­те­чної про­фе­сії».

Участь мо­жуть взя­ти тіль­ки дій­сні чле­ни УБА ві­ком до 35 ро­ків. Ро­бо­ти при­йма­ю­ться в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді у фор­ма­ті JPEG, мі­ні­маль­ний роз­мір фо­то — від 800 Кб. Фай­ли не­об­хі­дно над­си­ла­ти на еле­ктрон­ну адре­су ке­рів­ни­ка про­е­кту Ма­рії Пі­куль (Ли­си­чан­ська цен­тра­лі­зо­ва­на бі­бліо­те­чна си­сте­ма): masha_s_2003@i.ua. Ко­жен уча­сник мо­же за­про­по­ну­ва­ти не біль­ше, ніж три ро­бо­ти. Фо­то­гра­фії при­йма­ти­муть до 31 сер­пня. Де­таль­ні умо­ви кон­кур­су чи­тай­те на сай­ті МС УБА.

Най­кра­щі ро­бо­ти обе­руть че­рез від­кри­те го­ло­су­ва­н­ня на Facebook ( шість фо­то­гра­фій) та шля­хом за­кри­то­го го­ло­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­ції МС УБА (та­кож шість фо­то­гра­фій). Во­ни бу­дуть ви­ко­ри­ста­ні для по­пу­ля­ри­за­ції бі­бліо­те­чної спра­ви в ін­тер­не­ті, ви­да­н­ня ка­лен­да­ря та ство- ре­н­ня ли­сті­вок- мо­ти­ва­то­рів. На фо­то — про­від­ний бі блі­о­граф Ме­жів­ської цен­траль­ної пу­блі­чної бі­бліо­те­ки ( Дні­про­пе­тров­ська область) Алі­на Чи­стик.

ФО­ТО ОЛЬ­ГИ КО­БЕЦЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.