Єдність – це фун­да­мент пе­ре­мо­ги

Хор­ва­тія від­свя­тку­ва­ла 22-гу рі­чни­цю опе­ра­ції «Бу­ря»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­ля ІЩЕНКО

5сер­пня 1995 ро­ку хор­ват­ська вій­сько­во-по­лі­цей­ська опе­ра­ція « Бу­ря » до­ся­гла куль­мі­на­ції. Вран­ці бій­ці 4-ї і 7-ї гвар­дій­ської бри­га­ди звіль­ни­ли Кнін, що був сто­ли­цею т.зв. Ре­спу­блі­ки Серб­ської Кра­ї­ни, і в по­лу­день на фор­те­ці хор­ват­сько­го ко­ро­лів­сько­го мі­ста вже ма­йо­рів пра­пор Хор­ва­тії. Цьо­го ж дня бу­ли звіль­не­ні й ін­ші на­се­ле­ні пун­кти, зокре­ма Бен­ко­вац, Слунь, Ки­ї­о­ве, і хор­ват­ські зброй­ні си­ли ви­йшли до між­на­ро­дно ви­зна­но­го кор­до­ну кра­ї­ни з Бо­сні­єю та Гер­це­го­ви­ною.

Вже 22 ро­ки по­спіль 5 сер­пня вся Хор­ва­тія зга­дує пе­ре­мо­жну опе­ра­цію «Бу­ря» та свя­ткує День пе­ре­мо­ги і по­дя­ки Ві­тчи­зні, День хор­ват­ських за­хи­сни­ків. Цьо­го ро­ку го­лов­ні уро­чи­сто­сті тра­ди­цій­но від­бу­ли­ся в мі­сті Кнін.

■ 22 го­лу­би ми­ру та 22 зал­пи з гар­мат.

Уро­чи­сто пе­ре­лі­че­ні іме­на всіх со­тень за­ги­блих у опе­ра­ції «Бу­ря» бій­ців.

Ви­сту­пи пре­зи­ден­та, прем’єра, до­чки за­ги­бло­го во­ї­на.

■ Пі­дня­т­тя ве­ли­че­зно­го пра­по­ра Хор­ва­тії ве­те­ра­на­ми, уча­сни­ка­ми вій­ни — вій­сько­ви­ми, до­бро­воль­ця­ми, по­лі­цей­ськи­ми, ко­ли­шні­ми в’язня­ми та­бо­рів для вій­сько­во­по­ло­не­них і чле­на­ми ро­дин за­ги­блих бій­ців.

По­ка­зо­ві по­льо­ти вій­сько­вих лі­та­ків і ге­лі­ко­пте­рів.

Па­рад пред­став­ни­ків рі­зних бо­йо­вих ча­стин.

Пра­по­ри всіх вій­сько­вих та по­лі­цей­ських з’єдань, що бра­ли участь у вій­ні. Ви­став­ка вій­сько­вої те­хні­ки. Свя­та ме­са за уча­стю вій­сько­во­го хо­ру.

Ви­ступ куль­то­вої хор­ват­ської рок- гру­пи ще ча­сів Юго­сла­вії — Prljavokazaliste, — що спів­ає ли­ше про лю­бов. Не­ймо­вір­на спе­ка, +42 гра­ду­си. Ти­ся­чі від­ві­ду­ва­чів з усі­єї Хор­ва­тії.

■ Хор­ват­ське те­ле­ба­че­н­ня ве­ло пря­му транс­ля­цію свя­тку­ва­н­ня Дня пе­ре­мо­ги і да­ва­ло в ефір ін­терв’ю з уча­сни­ка­ми свя­тко­вих за­хо­дів.

Ко­ли­шні ко­ман­ди­ри бо­йо­вих ча­стин і сол­да­ти зга­ду­ва­ли по­дро­би­ці бо­йо­вих дій.

Істо­ри­ки роз­по­від­а­ли де­та­лі опе­ра­ції «Бу­ря».

Дів­чин­ка в ка­му­фльо­ва­ній фут­бол­ці на­го­ло­шу­ва­ла, що ва­жли­во від­ві­ду­ва­ти та­кі за­хо­ди, щоб від­да­ва­ти по­ша­ну за­хи­сни­кам, і ро­би­ти це не тіль­ки тим, в ко­го хтось із ро­ди­ни во­ю­вав, а всім гро­ма­дя­нам.

■ Дя­ку­вав за пе­ре­мо­гу і хіп­стер­сько­го ви­гля­ду ор­га­ні­за­тор мо­ло­ді­жно­го му­зи­чно­го фе­сти­ва­лю KING FEST, що в чер­го­вий раз від­бу­де­ться в Кні­ні у ве­ре­сні цьо­го ро­ку.

Іві­ца Ту­сак, тре­нер хор­ват­ської збір­ної із ва­тер­по­ло, яка не­що­дав­но ста­ла чем­піо­ном сві­ту, ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми від спор­тив­ної пе­ре­мо­ги, від то­го, як сту­кає сер­це, ко­ли ти слу­ха­єш гімн сво­єї кра­ї­ни... Під час вій­ни він був до­бро­воль­цем.

■ Лі­дер най­біль­шої хор­ват­ської опо­зи­цій­ної (!) Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії (SDP) Да­вор Бер­нар­діч го­во­рив про ва­жли­вість пе­ре­мо­ги у Ві­тчи­зня­ній вій­ні для по­бу­до­ви су­ча­сної єв­ро­пей­ської кра­ї­ни Хор­ва­тії.

«Бу­ря» — це ім’я хор­ват­ської сво­бо­ди», — так окре­слив зна­че­н­ня по­дій 5 сер­пня 1995 ро­ку те­ле­жур­на­ліст хор­ват­сько­го те­ле­ба­че­н­ня, ве­ду­чий транс­ля­ції свя­тку­ва­н­ня.

Та­ким був День пе­ре­мо­ги-2017 в Кні­ні. В ін­ших мі­стах теж від­бу­ва­ли­ся свя­тко­ві за­хо­ди, зокре­ма — в зна­них при­мор­ських мі­стах-ку­рор­тах.

■ У Пу­лі про­йшла уро­чи­ста хо­да за­хи­сни­ків. Го­сті та жи­те­лі За­да­ра змо­гли по­ба­чи­ти по­льо­ти вій­сько­вих лі­та­ків. У Ду­бров­ни­ку, в Му­зеї Ві­тчи­зня­ної вій­ни, від­кри­ла­ся ви­став­ка вій­сько­вої фо­то­гра­фії. Ве­ли­че­зні до­ку­мен­таль­ні во­єн­ні фото роз­мі­сти­ли в цен­трі Ста­ро­го мі­ста, де від­був­ся свя­тко­вий кон­церт.

У звіль­не­но­му 22 ро­ки то­му Слу­ні ви­сту­пав го­лов­ний спів­ак хор­ват­ської пе­ре­мо­ги — Мар­ко Пер­ко­вич Том­псон, на кон­церт яко­го при­бу­ли близь­ко 10 тис. лю­дей, в основ­но­му мо­лодь, з усі­єї Хор­ва­тії.

У За­гре­бі, окрім свя­тої ме­си на честь за­хи­сни­ків 5 сер­пня, від­бу­ла­ся (на­пе­ре­до­дні) акція про­те­сту про­ти свя­тку­ва­н­ня Дня пе­ре­мо­ги. Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції — де­які без­по­се­ре­дньо з Бел­гра­да, де­які, як ствер­джу­ють, гран­то­ві — ви­ма­га­ли в рі­чни­цю «Бу­рі» не свя­тку­ва­ти пе­ре­мо­гу, а про­во­ди­ти скор­бо­тні за­хо­ди.

■ Са­ме так, із су­мом, зга­ду­ють по­дії 22-рі­чної дав­ни­ни в Сер­бії, де 5 сер­пня є Днем пам’яті жертв опе­ра­ції «Бу­ря». В по­лу­день цьо­го дня в кра­ї­ні лу­на­ли си­ре­ни, а цер­кви і мо­на­сти­рі Серб­ської пра­во­слав­ної цер­кви від­прав­ля­ли па­на­хи­ду за за­ги­бли­ми сер­ба­ми. Бі­жен­ці, ко­ли­шні жи­те­лі ко­ли­шньої Серб­ської Кра­ї­ни до­сі су­му­ють за за­ли­ше­ни­ми до­ма­ми і ді­ля­ться згад­ка­ми про по­дії 1995 ро­ку зі ЗМІ.

Прем’єр Сер­бії Ана Бр­на­біч у цей день за­яви­ла, що не ро­зу­міє, як хтось мо­же сла­ви­ти «Бу­рю».

■ Хор­ват­ські очіль­ни­ки у сво­їх уро­чи­стих про­мо­вах в Кні­ні ви­слов­лю­ва­ли жаль і спів­чу­т­тя що­до серб­ських жертв і ви­гнан­ців, ви­слов­лю­ва­ли на­дію на по­вер­не­н­ня сер­бів та го­во­ри­ли про мо­жли­ве в май­бу­тньо­му спіль­не свя­тку­ва­н­ня Дня пе­ре­мо­ги. Стра­ж­да­н­ня про­стих сер­бів, на­го­ло­си­ла пре­зи­дент Хор­ва­тії Ко­лін­да Гра­бар-Кі­та­ро­вич, ста­ли на­слід­ком по­лі­ти­ки вла­ди Бел­гра­да, на­слід­ком спроб вті­ле­н­ня в жи­т­тя ве­ли­ко­серб­сько­го мі­фу.

Май­же чверть сто­річ­чя то­му серб­ські лі­де­ри ви­рі­ши­ли по­бу­ду­ва­ти Ве­ли­ку Сер­бію. Але їм вда­ло­ся ли­ше спро­во­ку­ва­ти ці­лу низ­ку тра­гі­чних по­дій, зокре­ма, і для сво­го вла­сно­го на­ро­ду.

■ На­пев­но, тут очі­ку­ва­ною є сен­тен­ція про агре­со­рів, яким вре­шті­решт «да­ють по ру­ках», про не­без­пе­ку ім­пер­ських ам­бі­цій очіль­ни­ків дер­жав са­ме для тих дер­жав... Але для Укра­ї­ни більш ва­жли­ві­ши­ми є ви­снов­ки що­до до­сві­ду жер­тви агре­сії.

В укра­їн­ській пре­сі остан­нім ча­сом ба­га­то з’яви­ло­ся пу­блі­ка­цій на те­му ви­снов­ків з «хор­ват­сько­го до­сві­ду». Але на­справ­ді 22 ро­ки то­му фун­да­мен­том пе­ре­мо­ги хор­ва­тів бу­ла одна-єди­на річ, яка на­зи­ва­є­ться на­ціо­наль­на єдність, єдність на­ції нав­ко­ло сво­єї Ба­тьків­щи­ни та єдність елі­ти й на­ро­ду що­до спро­ти­ву агре­со­ро­ві та бо­роть­би за по­вер­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

■ Сьо­го­дні хор­ват­ські по­лі­ти­ки з рі­зних пар­тій, про­від­ні му­зи­кан­ти, спортс­ме­ни, жур­на­лі­сти, свя­ще­ни­ки оці­ню­ють го­лов­ну по­дію в но­ві­тній істо­рії дер­жа­ви одна­ко­во: пе­ре­мо­га у Ві­тчи­зня­ній вій­ні для них є одно­зна­чною та без­за­пе­ре­чною пе­ре­мо­гою над агре­со­ром.

Про не­об­хі­дність збе­ре­же­н­ня єд­но­сті вже під час мир­ної роз­бу­до­ви дер­жа­ви го­во­ри­ла в Кні­ні й Ні­ко­лі­на Ма­тай, до­чка хор­ват­сько­го за­хи­сни­ка, що за­ги­нув під час опе­ра­ції «Бу­ря».

■ «На­ші вби­ті, мер­тві та зни­клі без­ві­сти ба­тьки бу­ли про­сто зви­чай­ні, пра­цьо­ви­ті сі­мей­ні лю­ди, але рі­шу­чі та смі­ли­ві. Че­рез те, що во­ни від­да­ли своє жи­т­тя за віль­ну Ба­тьків­щи­ну, во­ни не бу­ли в змо­зі ви­ве­сти нас у до­ро­сле жи­т­тя. Пам’ять про них ми гі­дно бе­ре­же­мо всі ці ро­ки й бе­рег­ти­мо її, по­ки ми бу­де­мо жи­ти, — сум­ні, але й гор­ді за їхню до­бро­ту та лю­бов, яку во­ни нам да­ру­ва­ли за своє жи­т­тя... У нас є до­ста­тньо під­став і мо­ти­вів, щоб бо­ро­ти­ся за бла­го­по­луч­чя на­шої кра­ї­ни, щоб бу­ти силь­ни­ми, як на­ші ба­тьки»,— на­го­ло­си­ла Ні­ко­лі­на. На за­вер­ше­н­ня сво­єї про­мо­ви до­чка за­ги­бло­го бій­ця за­кли­ка­ла всіх бе­рег­ти єдність за­ра­ди Ба­тьків­щи­ни: «Будь ла­ска, да­вай­те не бу­де­мо бо­ро­ти­ся одне про­ти одно­го, да­вай­те бу­де­мо бо­ро­ти­ся ра­зом. Да­вай­те бу­де­мо ру­шій­ною си­лою для то­го, щоб ра­дість жи­т­тя в на­шій єди­ній Хор­ва­тії бу­ла в ко­жній осе­лі».

Якщо та­ка на­ла­што­ва­ність на єдність та пра­цю на бла­го Ба­тьків­щи­ни від­чу­тна в Хор­ва­тії й біль­ше ніж че­рез два де­ся­тки ро­ків, що про­ми­ну­ли пі­сля вій­ни, зро­зумі­ло, якою мі­цною та мо­но­лі­тною хор­ват­ська на­ція бу­ла то­ді, під час юго­слав­сько­серб­ської агре­сії.

■ Са­ме в цьо­му й є «хор­ват­ський се­крет» пе­ре­мо­ги.

Хор­ва­тія від­свя­тку­ва­ла 22-у рі­чни­цю опе­ра­ції «Бу­ря»

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ HRVATSKI VOJNIK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.