«Ці ді­ти тво­ри­ти­муть на­ше май­бу­тнє»

Як ро­ди­на Габс­бург-Ло­трин­ге­нів упер­ше по­бу­ва­ла у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Здав­на — на­віть ра­дян­ські ча­си тут не ви­ня­ток — го­лов­ни­ми ге­ро­я­ми ди­тя­чих ка­зок ста­ють ко­ро­лі, прин­це­си та ін­ші ари­сто­кра­ти. Ча­сто в їхній вла­ді ро­би­ти щось над­зви­чай­не. І, пев­но, вже не одне сто­лі­т­тя хло­пчи­ки і дів­ча­тка мрі­ють бу­ти ки­мось з ко­ро­ною. Тож уявіть, як від­ре­а­гу­ва­ли ви­хо­ван­ці Ки­їв­сько­го мі­сько­го бу­дин­ку ди­ти­ни «Бе­різ­ка» на ві­зит чле­нів ко­ро­лів­ської ро­ди­ни Габс­бург-Ло­трин­ге­нів! Тим біль­ше, ті за­ві­та­ли до си­ро­тин­ця на свя­то — на від­кри­т­тя ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка, який з’явив­ся за іні­ці­а­ти­ви пред­став­ни­ці ор­га­ні­за­ції «По­лум’я ми­ру» в Ки­є­ві та Оде­сі, По­сла ми­ру Ана­ста­сії Зе­лен­ської.

■ На­га­да­є­мо, дня­ми до Ки­є­ва впер­ше при­їха­ли Йо­го Ім­пе­ра­тор­ська Ви­со­кість ерц­гер­цог Ав­стрії, Ко­ро­лів­ський принц Угор­щи­ни та Че­хії, князь То­ска­ни Шан­дор Габс­бург-Ло­трин­ген та Її Ім­пе­ра­тор­ська Ви­со­кість Гер­та Мар­га­рет Габс­бург-Ло­трин­ген. Їхній ві­зит був при­уро­че­ний до від­кри­т­тя пам’ятни­ка Flame of Peace, тоб­то «По­лум’я ми­ру» (біль­ше про це у ма­те­рі­а­лі «Без сво­бо­ди не мо­же бу­ти ми­ру» на сай­ті «Дня»). По­я­ва мо­ну­мен­та теж ста­ла мо­жли­вою за іні­ці­а­ти­ви Ана­ста­сії Зе­лен­ської, і ще — за спри­я­н­ня ав­стрій­ської не­ко­мер­цій­ної ор­га­ні­за­ції Vereins zur Forderung des Friedens («Асо­ці­а­ція спри­я­н­ня ми­ру»), за­сно­ва­ної ко­ро­лів­ською ро­ди­ною Габс­бург-Ло­трин­ге­нів. А на по­ча­тку ти­жня ко­ро­лів­ське по­друж­жя при­їха­ло до дит­бу­дин­ку « Бе­різ­ка » , де зу­си­л­ля­ми бла­го­дій­ни­ків збу­ду­ва­ли ди­тя­чий май­дан­чик.

■ Оле­ксандр Мо­гиль­ний, го­лов­ний лі­кар Бу­дин­ку ди­ти­ни «Бе­різ­ка», по­яснив, чо­му цей май­дан- чик є ва­жли­вим: «У нас має бу­ти спор­тив­ний май­дан­чик, де у лі­тній оздо­ров­чий пе­рі­од з 1 черв­ня по 31 сер­пня, ко­ли на­ші ді­ти май­же ці­лий день пе­ре­бу­ва­ють на ву­ли­ці, во­ни за­йма­ю­ться фіз­куль­ту­рою. І три­ва­лий час у нас був та­кий май­дан­чик, але він став не­при­да­тним для за­нять. Ви­ни­кла по­тре­ба обла­шту­ва­ти но­вий, зна­до­би­лась до­по­мо­га спон­со­рів. Ми дав­но спів­пра­цю­є­мо з Ана­ста­сі­єю Зе­лен­ською, тож ра­зом обго­во­ри­ли, чи мо­жли­во бу­ло б, щоб нам до­по­мо­гли у та­ко­му пи­тан­ні. Там від­гу­кну­лись і про­тя­гом усьо­го май­же двох ти­жнів зро­би­ли цей май­дан­чик».

■ За­га­лом у дит­бу­дин­ку «Бе­різ­ка» пе­ре­бу­ває 70 ді­тей. Це ді­ти від на­ро­дже­н­ня і до чо­ти­рьох ро­ків. Та­кож тут є ді­ти стар­шо­го ві­ку, які ма­ють ін­ва­лі­дність.

■ «Ве­ли­ке за­до­во­ле­н­ня і честь бу­ти тут і ба­чи­ти цих гар­них ді­тей! — за­зна­чи­ла Гер­та Мар­га­рет Габс­бург-Ло­трин­ген на від­крит­ті ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка. — Дя­кую всьо­му пер­со­на­лу цьо­го за­кла­ду за ве­ли­че­зну ро­бо­ту для цих ді­тей. Дя­кую Ана­ста­сії і всій її ко­ман­ді за їхню ро­бо­ту. До­по­ма­га­ти ді­тям ду­же ва­жли­во, адже во­ни у май­бу­тньо­му роз­бу­до­ву­ва­ти­муть мир і дру­жбу. Во­ни під­три­му­ва­ти­муть сво­бо­ду. І ми мо­же­мо да­ти ді­тям кра­ще».

■ Шан­дор Габс­бург-Ло­трин­ген з та­кою дум­кою зго­ден. «Ми по­вин­ні бу­ти взір­цем для ді­тей — взір­цем то­го, як ра­зом жи­ти у ми­рі та дру­жбі, як бу­ти віль­ни­ми лю­дьми. Ва­жли­во по­ка­зу­ва­ти цей при­клад ді­тям та ін­шим лю­дям, які по­тре­бу­ють до­по­мо­ги. Ді­ти — це май­бу­тнє. Ми по­вин­ні да­ти їм шанс, бо во­ни ви­рі­шу­ва­ти­муть, яким бу­де і на­ше май­бу­тнє», — на­го­ло­сив Йо­го Ім­пе­ра­тор­ська Ви­со­кість.

■ Ді­ти го­стям зра­ді­ли і спіл­ку­ва­ли­ся з ни­ми ду­же без­по­се­ре­дньо — на­віть мов­ний бар’ єр не за­ва­див обмі­ня­ти­ся те­пли­ми ві­та­н­ня­ми з ко­ро­лів­ським по­друж­жям, яке при­бу­ло з Ав­стрії. По­тім ма­ле­ча по­бі­гла ви­про­бо­ву­ва­ти но­ві яскра­ві тре­на­же­ри. «Я близь­ко де­ся­ти ро­ків зна­йо­ма з цим дит­бу­дин­ком. Ін­ша ор­га­ні­за­ція, з якою я спів­пра­цюю, під­три­мує та­кі за­кла­ди по Укра­ї­ні — ми ба­га­то до­по­мо­гли дит­бу­дин­кам у Жи­то­ми­рі, Оде­сі то­що. А ра­зом з ор­га­ні­за­ці­єю «По­лум’я ми­ру» не­дав­но від­кри­ли у Ки­є­ві пам’ ятник, — роз­по­від­ає Ана­ста­сія Зе­лен­ська. — Ми по­ка­зу­є­мо та­кий при­клад, щоб усю­ди був мир. Ми пра­гне­мо за­лу­ча­ти в Укра­ї­ну біль­ше іно­зем­ців, щоб во­ни до­по­мо­гли нам у важ­ку хви­ли­ну, ко­ли йде вій­на та є си­ро­ти » .

■ Між ін­шим, Шан­дор Габс­бург-Ло­трин­ген зі­знав­ся, що Ки­їв спра­вив на ньо­го з дру­жи­ною чу­до­ве вра­же­н­ня. «Ми не від­чу­ва­є­мо стра­ху, пе­ре­бу­ва­ю­чи тут. І ми ща­сли­ві бу­ти тут ра­зом з на­ши­ми дру­зя­ми, — ка­же Йо­го Ім­пе­ра­тор­ська Ви­со­кість. — Від­но­си­ни з Укра­ї­ною, ко­му­ні­ка­ції з ці­єю кра­ї­ною у нас зав­жди ду­же хо­ро­ші. Ми по­ін­фор­мо­ва­ні про те, що ситуація в Укра­ї­ні по­зи­тив­на. Ба­га­то чо­го мо­жна по­кра­щи­ти, але ко­жен у цій кра­ї­ні ба­га­то пра­цює за­ра­ди ми­ру».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Спіль­ний мо­тив. Від­кри­т­тя мо­ну­мен­та «По­лум’я ми­ру» за­вер­ши­лось ви­ко­на­н­ням тво­рів двох ав­стрій­ських му­зи­кан­тів: Вольф­ган­га Мо­цар­та та йо­го си­на Фран­са Кса­ве­ра Вольф­ган­га Мо­цар­та, який три­ва­лий час жив і тво­рив у Льво­ві. Ви­сту­па­ли укра­їн­сько-швед­ська пі­а­ніс­тка На­та­лія Па­сі­чник і На­ціо­наль­ний ан­самбль со­лі­стів «Ки­їв­ська ка­ме­ра­та»

Шан­дор Габс­бург-Ло­трин­ген та Гер­та Мар­га­рет Габс­бург-Ло­трин­ген з ра­ді­стю по­бу­ва­ли на від­крит­ті май­дан­чи­ка в дит­бу­дин­ку «Бе­різ­ка» і по­спіл­ку­ва­ли­ся з йо­го ви­хо­ван­ця­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.