Гер­берт Рей­монд МАКМАСТЕР,

ра­дник пре­зи­ден­та США з на­ціо­наль­ної без­пе­ки:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми на­да­є­мо під­трим­ку Укра­ї­ні. Я ду­маю, що вар­то по­го­во­ри­ти про обо­рон­ні мо­жли­во­сті, яких по­тре­бує Укра­ї­на для за­без­пе­че­н­ня біль­ших обо­рон­них спро­мо­жно­стей…, щоб Ро­сія не ро­би­ла подаль­ших де­ста­бі­лі­зу­ю­чих або на­сту­паль­них дій, які мо­гли б при­зве­сти до на­ба­га­то шир­шо­го кон­флі­кту

те­ле­ка­нал MSNBC

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.