Най­кра­щий – у пар­но­му роз­ря­ді

Укра­їн­ський те­ні­сист Сер­гій Ста­хов­ський став пе­ре­мож­цем тур­ні­ру ка­те­го­рії «чел­лен­джер» в іспан­ській Се­го­вії

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ра­зом з іспан­цем Ан­дре­а­сом Ме­нен­дес-Ма­сей­ра­сем укра­їн­ський спортс­мен обі­грав у фі­на­лі зма­гань го­спо­да­рів кор­тів Ро­бер­то Ор­те­гу-Оль­ме­до і Да­ви­да Ве­га Ер­нан­де­са з ра­хун­ком 4:6, 6:3, 10:7.

За час ма­тчу, який три­вав 1 го­ди­ну 18 хви­лин, Ста­хов­ський і Ме­нен­дес-Ма­сей­рас зро­би­ли три ей­си, один брейк і допу­сти­ли дві по­двій­ні по­мил­ки. На ра­хун­ку Ор­те­ги-Ол­ме­ло і Ер­нан­де­са три по­да­чі на­ви­літ, один брейк і одна по­мил­ка при вве­ден­ні м’яча в гру. На­га­да­є­мо, це дру­гий ти­тул Ста­хов­сько­го в цьо­му се­зо­ні на тур­ні­рах ка­те­го­рії «чел­лен­джер». Ра­ні­ше він ра­зом з Де­ни­сом Мол­ча­но­вим пе­ре­міг на пар­но­му тур­ні­рі в Кар­ші.

На­га­да­є­мо, що в онов­ле­но­му рей­тин­гу АТР за 8 сер­пня жо­ден з про­від­них укра­їн­ських те­ні­си­стів не зміг по­лі­пши­ти свої по- ка­зни­ки. Так, «пер­ша ра­ке­тка» Укра­ї­ни Оле­ксандр Дол­го­по­лов ми­ну­ло­го ти­жня стар­ту­вав на остан­ньо­му ґрун­то­во­му тур­ні­рі се­рії АТР 250 в ав­стрій­сько­му Кіц­бю­е­лі, про­те не зу­мів на­дов­го за­три­ма­ти­ся в основ­ній сі­тці зма­гань і ви­ле­тів в пер­шо­му ж ко­лі, про­грав­ши бра­зиль­це­ві То­ма­су Бе­луч­чі в трьох се­тах. Та­ким чи­ном, укра­ї­нець не зміг на­бра­ти не­об­хі­дні очки і опу­стив­ся на одну схо­дин­ку сві­то­во­го рей­тин­гу з 70- го мі­сця на 71- е. Сер­гій Ста­хов­ський, який ви­сту­пив на «чел­лен­дже­рі» в іспан­ській Се­го­вії, та­кож не зміг по­лі­пши­ти своє ста­но­ви­ще в рей­тин­гу АТР. Укра­їн­ський те­ні­сист опу­стив­ся на дві по­зи­ції — 115-е мі­сце. У рей­тин­гу WTA Елі­на Сві­то­лі­на, як і ра­ні­ше, за­ли­ша­є­ться п’ ятою, а Ле­ся Цу­рен­ко по­вер­ну­ла­ся в ТОП-30.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.