Iн­ве­сти­ції в зо­ло­те «те­ля»

Аме­ри­кан­ська ком­па­нія пла­нує вкла­сти $100 міль­йо­нів і в 4 ра­зи під­ви­щи­ти об­сяг ви­до­бу­тку зо­ло­то­но­сної по­ро­ди

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

УЗа­кар­пат­ській обла­сті роз­та­шо­ва­не єди­не в кра­ї­ні Му­жі­їв­ське зо­ло­то­но­сне ро­до­ви­ще. Вва­жа­є­ться, що йо­го роз­ві­да­ні за­па­си мі­стять 55 тонн зо­ло­та і міль­йон тонн цин­ку та свин­цю. На те­ри­то­рії ро­до­ви­ща роз­та­шо­ва­не схо­ви­ще від­пра­цьо­ва­ної по­ро­ди. У йо­го від­ва­лах не менш як тон­на вже ви­до­бу­то­го зо­ло­та і 4,5 тон­ни срі­бла. У гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні це де­ся­тки міль­йо­нів до­ла­рів. Ста­ра ін­фра­стру­кту­ра ро­до­ви­ща обме­жу­ва­ла мо­жли­во­сті ко­паль­ні, а то­му об­сяг отри­ма­ної по­ро­ди не пе­ре­ви­щу­вав 120 ти­сяч тонн на рік.

Ін­ве­стор, а це ком­па­нія Avellana Gold, за­ре­є­стро­ва­на в Нью-Йор­ку, пла­нує вдо­ско­на­ли­ти те­хно­ло­гію, до­лу­чив­ши до роз­роб­ки одно­ча­сно і зо­ло­ті, і зо­ло­то-по­лі­ме­та­ле­ві ру­ди, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти су­ча­сне обла­дна­н­ня, а рі­чний об­сяг ви­до­бу­тку по­лі­ме­та­ле­вих руд під­ви­щи­ти до 500 ти­сяч тонн. Лі­цен­зі­єю на Му­жі­їв­ське зо­ло­то­ру­дне ро­до­ви­ще ра­ні­ше ма­ла « Кар­пат­ська ру­дна ком­па­нія » ( КРК), але 2014 ро­ку во­на пе­ре­ре­є­стру­ва­ла­ся і ста­ла при­ва­тним акціо­нер­ним то­ва­ри­ством. Но­вим вла­сни­ком, згі­дно з ре­є­стром, з 2016 ро­ку є за­зна­че­на ви­ще « Авел­ла­на Голд ЛТД». Го­ло­вою ком­па­нії-ін­ве­сто­ра є Брайан Са­важ — го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто­рів Pioneer Management LLC. Укра­їн­ське пред­став- ни­цтво ком­па­нії очо­лює Ми­ко­ла Го­жик. У ньо­го чи­ма­лий до­свід ро­бо­ти — був го­лов­ним ін­же­не­ром ТОВ «За­кар­па­тпо­лі­ме­та­ли».

За ко­мен­та­рем «День» звер­нув­ся до Ін­сти­ту­ту гео­ло­гі­чних на­ук НАНУ. Ди­ре­ктор ін­сти­ту­ту Пе­тро ГО­ЖИК не став при­хо­ву­ва­ти, що Ми­ко­ла Го­жик — йо­го брат, який сво­го ча­су від­кри­вав і за­хи­щав об­сяг на­яв­них за­па­сів цьо­го ро­до­ви­ща... Спо­ча­тку Пе­тро Фе­о­до­сі­йо­вич від­по­від­ав на за­пи­та­н­ня «Дня» якось не­охо­че — все ж та­ки йшло­ся про ро­ди­ча, але по­тім роз­го­во­рив­ся. «По­га­но в цій істо­рії ли­ше одне: те­ля ще не на­ро­ди­ло­ся, а ми вже з но­жем сто­ї­мо, хо­че­мо ве­ли­ко­го ефе­кту, — ска­зав ака­де­мік. — Він бу­де одно­зна­чний. На­віть і на­ші те­хно­ло­гії да­ва­ли змо­гу отри­му­ва­ти в Му­жі­є­ві зо­ло­то і від­да­ва­ти йо­го до дер­жав­ної скарб- ни­ці. А но­ві за­без­пе­чать і при­бу­ток, і над­хо­дже­н­ня до скар­бни­ці. Ва­жли­во, що ін­ве­сто­ра під­три­мує гу­бер­на­тор За­кар­па­т­тя Ген­на­дій Мо­скаль. Для ре­гіо­ну, де 50% без­ро­бі­тних, ре­аль­ний ін­ве­стор бу­де ду­же ва­жли­вим і по­трі­бним».

«Ін­ве­сти­ції — це но­ві ро­бо­чі мі­сця. Аме­ри­кан­ська кор­по­ра­ція зби­тко­во не пра­цю­ва­ти­ме. А до­хо­ди ді­ли­ти­му­ться від­по­від­но до укра­їн­сько­го за­ко­ну про роз­по­діл при­бу­тку. Тут ні­хто ні­ко­го обду­ри­ти не змо­же. До Мо­ска­ля вже до цьо­го при­хо­ди­ли дві ком­па­нії, що пре­тен­ду­ва­ли на Му­жі­їв, — зга­дує ди­ре­ктор, — а він їх чі­тко за­пи­ту­вав: а гро­ші у вас є? У від­по­відь по­чи­на­ли кру­ти­ти... То­ді не мо­ро­чте ме­ні го­ло­ву — пе­ре­ри­вав роз­мо­ву гу­бер­на­тор. А тут гро­ші то­чно є, пе­ре­ві­ре­но. Лю­ди отри­му­ва­ти­муть зар­пла­ту, а бю­джет — від­ра­ху­ва­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.