«У но­во­му за­ко­ні про­пи­са­но да­ле­ко не все»

Сьо­го­дні в Оде­сі від­бу­де­ться мі­тинг про­ти екс­плу­а­та­ції тва­рин з роз­ва­жаль­ною ме­тою

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Дня­ми в Оде­сі три­ма­є­ться спе­ка до 39о С, від якої стра­жда­ють не ли­ше лю­ди, а й тва­ри­ни. У су­бо­ту за­пря­же­ний у про­гу­лян­ко­ву ка­ре­ту кінь упав про­сто по­се­ред ву­ли­ці у цен­трі мі­ста. Пе­ре­хо­жі по­ли­ва­ли тва­ри­ну во­дою, об­кла­да­ли льо­дом і на­віть зро­би­ли їй кра­пель­ни­цю. Як по­ві­дом­ля­ють оче­вид­ці, кінь ле­жав на зем­лі впро­довж кіль­кох го­дин. На до­по­мо­гу тва­ри­ні при­їхав ве­те­ри­нар, на мі­сце та­кож ви­кли­ка­ли по­лі­цію. Вре­шті-решт ко­ню до­по­мо­гли під­ня­ти­ся на но­ги і від­ве­ли до ко­ню­шні. Не­бай­ду­жі оде­си­ти від­ві­да­ли тва­ри­ну на­сту­пно­го дня.

Як по­ві­до­ми­ла юрис­тка Гро­мад­ської ра­ди зоо­за­хи­сни­ків Оде­си Оль­га Це­лін­ська, акти­ві­сти по­да­ли до по­лі­ції за­яву за фа­ктом жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми. За ви­снов­ком ве­те­ри­нар­но­го лі­ка­ря, кінь по­стра­ждав від те­пло­во­го уда­ру.

На вів­то­рок в Оде­сі за­пла­но­ва­ний мі­тинг про­ти екс­плу­а­та­ції тва­рин з роз­ва­жаль­ною ме­тою. Акти­ві­сти пі­дуть під мі­ський де­пар­та­мент еко­ло­гії і ре­кре­а­цій­них зон. За­зна­чи­мо, 4 сер­пня на­був чин­но­сті за­кон №5119-1, що по­си­лює від­по­від­аль­ність за зну­ща­н­ня над тва­ри­на­ми. Те­пер за та­ке по­ру­ше­н­ня пе­ред­ба­че­ний арешт стро­ком до ше­сти мі­ся­ців або до трьох ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі.

Оль­га ЦЕЛIНСЬКА, юрис­тка Гро­мад­ської ра­ди зоо­за­хи­сни­ків Оде­си:

— Зви­чай­но, су­бо­тній ви­па­док не­ти­по­вий, адже ра­ні­ше, якщо щось по­ді­бне тра­пля­ло­ся, то ми цьо­го не ба­чи­ли. А тут кінь зом­лів у цен­трі мі­ста на очах у ве­ли­кої кіль­ко­сті лю­дей. Ця істо­рія зна­йшла від­гук у не­бай­ду­жих лю­дей по всій Укра­ї­ні. Але та­кий ви­па­док тра­пля­є­ться не впер­ше: чо­ти­ри ро­ки то­му від ро­бо­ти у спе­ку й на­дмір­ної екс­плу­а­та­ції по­стра­ждав кінь ті­єї ж го­спо­дар­ки і, на жаль, за­ги­нув. То­ді ні­хто не дав хо­ду роз­слі­ду­ван­ню.

В Оде­сі та­кож існує про­бле­ма з ву­ли­чни­ми фо­то­гра­фа­ми, які екс­плу­а­ту­ють тва­рин. Ще у 2013 ро­ці оде­ська мі­ська ра­да за­бо­ро­ни­ла ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ди­ких тва­рин у фото- та ві­део­з­йом­ці на мі­ських ву­ли­цях. 5 сер­пня ми про­во­ди­ли рейд у пар­ку Горь­ко­го. То­ді вда­ло­ся при­пи­ни­ти ді­яль­ність пе­ре­сув­но­го зві­рин­ця, а фо­то­гра­фи, що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли тва­рин, отри­ма­ли штра­фи.

Якщо не­бай­ду­жа лю­ди­на хо­че за­ва­ди­ти екс­плу­а­та­ції тва­ри­ни на ву­ли­ці, во­на має ви­кли­ка­ти по­лі­цію. Але па­тру­лі ще не про­ін­стру­кто­ва­ні згі­дно з но­вим за­ко­ном про за­хист тва­рин. На­при­клад, під час рей­ду ми на мі­сці ви­вча­ли за­кон ра­зом з по­лі­ці­єю.

У но­во­му за­ко­ні про­пи­са­но да­ле­ко не все. На­при­клад, на Де­ри­ба­сів­ській ді­тей ка­та­ють на ко­нях, роз­фар­бо­ва­них у рі­зні ко­льо­ри. Не­має нор­ми про те, що так ро­би­ти не мо­жна, але гра­мо­тний юрист змо­же до­ве­сти, що це екс­плу­а­та­ція тва­рин.

Вар­то ди­ви­ти­ся на за­кор­дон­ний до­свід. У Кра­ко­ві за­раз теж силь­на спе­ка, і во­ни тим­ча­со­во за­бо­ро­ни­ли кін­ним екі­па­жам во­зи­ти ту­ри­стів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.