«Да­лі зво­лі­ка­ти не мо­жна»

Істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ний план Рів­но­го — за ме­це­нат­ські ко­шти

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Умі­сті зби­ра­ють гро­ші на до­ку­мент, який має вбе­рег­ти істо­ри­чний центр від не­за­кон­ної за­бу­до­ви. Та­ка іні­ці­а­ти­ва впро­ва­джу­є­ться впер­ше. За­га­лом пла­ну­ють зі­бра­ти 40 ти­сяч гри­вень. Тим ча­сом фа­хів­ці пе­ре­ко­ну­ють — да­лі зво­лі­ка­ти з ви­го­тов­ле­н­ням цьо­го пла­ну не мо­жна. Адже ви­пад­ка­ми не­ре­гу­льо­ва­но­го бу­дів­ни­цтва, в то­му чи­слі в ре­кре­а­цій­них зо­нах, уже ні­ко­го не зди­ву­єш.

«Над ви­го­тов­ле­н­ням істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­но­го опор­но­го пла­ну Рів­но­го пра­цю­ва­ли вже упро­довж пев­но­го ча­су. Але, зре­штою, за­мов­ник та ви­ко­на­вець за­йшли у глу­хий кут. Ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня ста­ло оци­фру­ва­н­ня да­них. Бо за­мов­ник хо­че са­ме та­кий фор­мат ма­те­рі­а­лів, а ви­ко­на­вець по­яснює, що, згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, він не зо­бов’яза­ний цьо­го ро­би­ти. Сто­ро­ни так і не ді­йшли зго­ди. Ми мо­гли б і да­лі спо­сте­рі­га­ти за дис­ку­сі­єю за­мов­ни­ка й ви­ко­нав­ця, що три­ває вже по­над пів­ро­ку, але гро­мад­ськість за­ці­кав­ле­на в то­му, щоб якнай­швид­ше зро­би­ти до­ку­мент, який має охо­ро­ня­ти істо­ри­ко-куль­тур­не на­дба­н­ня мі­ста. Вла­сне, то­му й ви­ни­кла іні­ці­а­ти­ва ви­го­то­ви­ти цей не­об­хі­дний для Рів­но­го план за ко­шти ме­це­на­тів, — ко­мен­тує на­чаль­ник Рів­нен­сько­го мі­сько­го управ­лі­н­ня куль­ту­ри і ту­ри­зму Та­рас МАКСИМЕНКО. — За­раз ми пра­цю­є­мо з під­при­єм­ця­ми, звер­та­є­мо­ся до всіх па­трі­о­тів і не­бай­ду­жих, хто мо­же під­три­ма­ти ідею. На її ре­а­лі­за­цію за­лу­чи­ли вже кіль­ка ти­сяч гри­вень. Ста­ви­мо за ме­ту най­ближ­чим ча­сом зі­бра­ти аванс — а це 30 від­со­тків від вар­то­сті. То­ді мо­жна бу­де роз­по­ча­ти ро­бо­ту з ін­шим ви­ко­нав­цем. Вза­га­лі пов­на су­ма ста­но­вить 40 ти­сяч. Тож пра­цю­ва­ти­ме­мо над тим, аби зі­бра­ти її пов­ні­стю. Пла­ну­є­мо, щоб до­ку­мент був го­то­вий уже до кін­ця ро­ку. Вза­га­лі іні­ці­а­ти­ву зі збо­ру ко­штів на істо­ри­ко­ар­хі­те­ктур­ний план ми впро­ва­джу­є­мо впер­ше. Та­кої пра­кти­ки я не зу­стрі­чав. Але зна­че­н­ня цьо­го пла­ну до­во­лі зна­чне. Без ньо­го ми про­сто мов­чки спо­сте­рі­га­ти­ме­мо за тим, як ха­о­ти­чно і не­ре­гу­льо­ва­но за­бу­до­ву­є­ться істо­ри­чна ча­сти­на. Все-та­ки у Рів­но­му чи­ма­ло актив­них ме­шкан­ців, які вбо­лі­ва­ють за своє мі­сто і за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб збе­рег­ти йо­го.

На сьо­го­дні істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ний опор­ний план на­яв­ний не у всіх мі­стах. На­при­клад, він є в Оде­сі, Ужго­ро­ді. А у Льво­ві, де центр мі­ста ви­зна­ний пам’яткою ЮНЕСКО, до­ку­мен­та так і не схва­ли­ли. Тож, по су­ті, йо­го істо­ри­чна ча­сти­на не за­хи­ще­на. Бо до­ки ми не є ча­сти­ною Єв­ро­со­ю­зу, та­кий ста­тус пам’ятки має ли­ше ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер. Тим ча­сом істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ний опор­ний план є не­від’єм­ною ча­сти­ною ге­не­раль­но­го пла­ну. І якщо бу­дів­ни­цтво ве­де­ться не­на­ле­жним чи­ном, то це вже по­ру­ше­н­ня ген­пла­ну».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.