До ува­ги ту­ри­стів!

У сер­пні три­ва­ти­ме про­ект «Істо­ри­чний по­тяг на Бор­жав­ській вузь­ко­ко­лій­ці 2017»

Den (Ukrainian) - - День України -

Про­тя­гом сер­пня 2017 ро­ку Мі­ні­стер­ство ін­фра­сту­кту­ри, ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця», За­кар­пат­ська ОДА та гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція OSTGLEIS про­во­дять спіль­ний пі­ло­тний про­ект «Істо­ри­чний по­тяг на Бор­жав­ській вузь­ко­ко­лій­ці 2017». По­їзд у скла­ді па­ро­во­за Гр-280, що бу­ло пе­ре­ве­зе­но на мі­сяць з Гай­во­рон­сько­го де­по спе­ці­аль­но для про­е­кту, та трьох ва­го­нів дві­чі на ти­ждень (п’ятни­ця та не­ді­ля) кур­су­ва­ти­ме за мар­шру­том Ви­но­гра­дів—Хміль­ник або Ви­но­гра­дів— Хміль­ник— Ір­ша­ва, по­ві­дом­ляє mtu.gov.ua.

«Си­стем­на ро­бо­та, по­ча­ток якій у 2015 ро­ці по­кла­ла від­по­від­на Ро­бо­чої гру­па у Мі­ні­стер­стві, на­бу­ває все біль­ших обер­тів. Бу­ло зна­йде­но, си­сте­ма­ти­зо­ва­но, за­бо­ро­не­но зни­щу­ва­ти, по­став­ле­но на кон­троль по­над 500 об’єктів істо­ри­чної за­лі­зни­чної спад­щи­ни — па­ро­во­зи, ре­тро­ва­го­ни, спе­ці­аль­на те­хні­ка, гі­дро­ко­лон­ки та ба­га­то ін­шо­го, ство­ре­но ін­те­р­актив­ну кар­ту за­лі­зни­чної істо­рії, яка ста­не в при­го­ді по­до­ро­жу­ю­чим, зі­бра­но ба­га­то цін­ної те­хні­чної до­ку­мен­та­ції та ін­стру­мен­тів для ре­мон­ту істо­ри­чно­го ру­хо­мо­го скла­ду, про­дов­жує ком­пле­кту­ва­тись та ре­мон­ту­ва­ти па­ро­во­зи ло­ко­мо­тив­не де­по стан­ції Сновськ, яке є ба­зо­вим під­при­єм­ством Укра­ї­ни з об­слу­го­ву­ва­н­ня та ре­мон­ту цих ста­ро­вин­них ло­ко­мо­ти­вів. Ре­гу­ляр­но про­во­дя­ться від­кри­ті зу­стрі­чі з ен­ту­зі­а­ста­ми, обго­во­рю­ю­ться та від­пра­цьо­ву­ю­ться но­ві ту­ри­сти­чні мар­шру­ти з па­ро­во­за­ми а та­кож про­ве­де­н­ня фе­сти­ва­лів істо­ри­чної те­хні­ки», — за­ува­жив мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Оме­лян.

Па­ро­воз по­бу­до­ва­ний у 1951 ро­ці на за­во­ді LKM у Ба­бельс­бер­зі, Ні­меч­чи­на. Брав участь у зйом­ках філь­му «9 жит­тів Не­сто­ра Ма­хно» та ін­ших, на Гай­во­рон­ській вузь­ко­ко­лій­ці ре­гу­ляр­но ве­де ту­ри­сти­чні по­їзди на за­мов­ле­н­ня, по­ві­дом­ля­ють на офі­цій­но­му сай­ті Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.