По­пе­ре­джу­валь­ний за­ряд

Про що свід­чать пла­ни Дер­жде­пар­та­мен­ту і Пен­та­го­ну що­до по­ста­ча­н­ня обо­рон­ної зброї Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети - Юрій РАЙХЕЛЬ

Ма­те­рі­ал га­зе­ти The Wall Street Journal про те, що пра­ців­ни­ки Дер­жде­пар­та­мен­ту і Пен­та­го­ну роз­ро­би­ли план по­ста­чань обо­рон­ної зброї Укра­ї­ні, спри­чи­нив, від­вер­то ка­жу­чи, вель­ми спе­ци­фі­чну ре­а­кцію. Не ли­ше в Ро­сії, що ціл­ком зро­зумі­ло, а та­кож і в низ­ці єв­ро­пей­ських кра­їн, зокре­ма в Ні­меч­чи­ні.

Пов­ний пе­ре­лік ці­єї зброї то­чно не ві­до­мий, але зро­зумі­ло, що в ньо­му бу­дуть і про­ти­тан­ко­ві ком­пле­кси Javelin (дро­тик; спис). Ця об­ста­ви­на ви­кли­ка­ла най­злі­сні­ші ко­мен­та­рі не ли­ше в ро­сій­ських ЗМІ, ай з бо­ку офі­цій­них пред­став­ни­ків від­по­від­них ор­га­нів у Мо­скві.

■ Вла­сне ка­жу­чи, ні­чо­го та­ко­го не ста­ло­ся, аби в су­сі­дній кра­ї­ні ра­птом вда­ли­ся до істе­ри­ки, що ме­жує з па­ні­кою. Адже роз­мо­ви про про­даж Укра­ї­ні, до ре­чі, за на­ші ко­шти, так зва­ної обо­рон­ної зброї ве­ли­ся дав­но. Це бу­ло пре­дме­том пе­ре­мо­вин з аме­ри­кан­ськи­ми лі­де­ра­ми не ли­ше у Ва­шинг­то­ні чи Ки­є­ві, а й на ін­ших ди­пло­ма­ти­чних май­дан­чи­ках. Ра­но чи пі­зно та­кі роз­мо­ви-пе­ре­ми­ви­ни ма­ли по­ча­ти на­бу­ва­ти кон­кре­тної фор­ми і ля­га­ти на па­пір.

■ Про­те ви­ни­кає низ­ка за­пи­тань.

Пер­ше, чо­му са­ме за­раз ста­ло ві­до­мо про пла­ни Пен­та­го­ну і Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту. Нав­ряд чи це ви­пад­ко­вість.

Дру­ге. На­скіль­ки все це сер­йо­зно і ко­ли очі­ку­ва­ти ре­аль­но­го вті­ле­н­ня та­ких пла­нів.

Тре­тє. Чо­му в Єв­ро­пі за­пе­ре­чу­ють і пра­кти­чно зав­жди ви­сту­па­ли про­ти.

■ Ча­со­вий па­ра­метр акти­ві­за­ції роз­мов і пла­нів з про­да­жу Укра­ї­ні теж має ціл­ком зро­зумі­ле об­ґрун­ту­ва­н­ня. У Ва­шинг­то­ні пе­ре­йшли до жорс­тко­го фор­ма­ту від­но­син з Мо­сквою у фор­мі по­си­ле­н­ня ти­ску на неї. По­ки що в еко­но­мі­чній, фі­нан­со­вій і ди­пло­ма­ти­чних сфе­рах.

Схва­ле­ні Кон­гре­сом та під­пи­са­ні Трам­пом сан­кції — по­ча­тко­вий, але да­ле­ко не остан­ній етап різ­ко­го по­гір­ше­н­ня від­но­син США і Ро­сії. Сво­є­рі­дна гі­бри­дна хо­ло­дна вій­на 2.0. Ухва­ле­ний за­кон дає змо­гу по­гли­блю­ва­ти і роз­ши­рю­ва­ти сан­кції, і це ду­же не­по­ко­їть Мо­скву, оскіль­ки еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще в Ро­сії і да­лі по­гір­шу­є­ться.

■ Не остан­ню роль у то­му, що про зброю для Укра­ї­ни за­го­во­ри­ли са­ме за­раз, ві­ді­гра­ють мас­шта­бні вій­сько­ві на­вча­н­ня «За­хід-2017». Фор­маль­но в них бе­ре участь тро­хи менш ніж 13 тис. осіб, що не по­ру­шує під­пи­са­них до­го­во­рів. Про­те наш не­га­тив­ний до­свід свід­чить про те, що пі­сля на­вчань роз­по­чи­на­ю­ться так зва­ні ра­пто­ві пе­ре­вір­ки боє­го­тов­но­сті і фор­му­ва­н­ня удар­но­го ку­ла­ка на кор­до­нах Укра­ї­ни з 200—240 тис. осіб.

На За­хо­ді й пе­ред­усім у США ціл­ком при­пу­ска­ють, що, не ма­ю­чи ко­штів від­по­ві­сти на сан­кції в еко­но­мі­чній і фі­нан­со­вій сфе­рі, Пу­тін мо­же пі­ти на во­єн­ну про­во­ка­цію у ви­гля­ді втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну, спо­ді­ва­ю­чись на пев­ний успіх. Не­хай і обме­же­ний.

■ План по­ста­чань зброї Укра­ї­ні не­се в со­бі оче­ви­дний по­пе­ре­джу­валь­ний за­ряд. Адже спра­ва не обме­жи­ться ком­пле­кса­ми Javelin, обго­во­рю­є­ться на­да­н­ня зе­ні­тних ра­ке­тних ком­пле­ксів, яких на­ша ар­мія ду­же по­тре­бує.

Про ре­аль­ність озбро­є­н­ня укра­їн­ської ар­мії аме­ри­кан­ською збро­єю ска­зав спец­пред­став­ник Дер­жде­пар­та­мен­ту Курт Вол­кер. У па­ризь­ко­му ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу «На­сто­я­щее вре­мя» і «Ра­діо Сво­бо­да» він чі­тко за­зна­чив, що «Ро­сія вже пе­ре­бу­ває в Укра­ї­ні з важ­ким озбро­є­н­ням. Там біль­ше ро­сій­ських тан­ків, ніж є у всіх кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи ра­зом узя­тих. Це ду­же ве­ли­кий вій­сько­вий кон­тин­гент, і по­бли­зу кор­до­нів Укра­ї­ни зо­се­ре­дже­ний ще біль­ший кон­тин­гент. Якщо ми ухва­ли­мо та­ке рі­ше­н­ня — це на­дасть Укра­ї­ні мо­жли­вість за­хи­сти­ти се­бе у то­му ра­зі, якщо Ро­сія зро­бить подаль­ші кро­ки на укра­їн­ській те­ри­то­рії».

■ Ще чі­ткі­ше ви­сло­вив­ся ра­дник пре­зи­ден­та США з на­ціо­наль­ної без­пе­ки Гер­берт Макмастер у пе­ре­да­чі на те­ле­ка­на­лі MSNBC. «За­раз ми роз­гля­да­є­мо пи­та­н­ня, якої фор­ми під­трим­ки по­тре­бує Укра­ї­на і щоб це від­по­від­а­ло на­шим ін­те­ре­сам. І ко­жен хо­тів би до­мог­ти­ся то­го, аби Ро­сія не про­су­ну­ла­ся да­лі в де­ста­бі­лі­за­ції чи на­сту­паль­них ді­ях».

Про те, що у Ва­шинг­то­ні на­ла­што­ва­ні до­сить рі­шу­че, свід­чить і май­бу­тній ві­зит до Ки­є­ва мі­ні­стра обо­ро­ни США Джейм­са Мат­ті­са. Оче­ви­дно, що в рам­ках йо­го пе­ре­мо­вин з укра­їн­ськи­ми офі­цій­ни­ми осо­ба­ми обго­во­рю­ва­ти­му­ться кон­кре­тні пи­та­н­ня не ли­ше по­ста­чань зброї, а й ін­ших за­хо­дів що­до змі­цне­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті Укра­ї­ни. До то­го ж, це від­по­від­не тло для май­бу­тньої зу­стрі­чі Кур­та Вол­ке­ра в Мо­скві з ку­ра­то­ром Крем­ля укра­їн­сько­го на­пря­му Вла­ди­сла­вом Сур­ко­вим.

■ На одно­му з мо­сков­ських те­ле­ка­на­лів по­ка­за­ли та­бли­цю, в якій кіль­кість тан­ків у се­па­ра­ти­стів на Дон­ба­сі об­чи­слю­ва­ло­ся в 700. Окрім то­го, на кор­до­ні Укра­ї­ни роз­гор­та­є­ться ро­сій­ська тан­ко­ва ар­мія, а це ще що­най­мен­ше 700 оди­ниць. За­зна­чи­мо, що у Фран­ції і Ні­меч­чи­ни ра­зом 949 тан­ків.

Про те, що тан­ки се­па­ра­ти­стів — це по­став­ле­ні з Ро­сії, пря­мо на­пи­са­но в остан­ньо­му но­ме­рі «Не­за­ви­си­мо­го во­ен­но­го обо­зре­ния», ві­до­мо­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ви­да­н­ня. «Не­має осо­бли­вих сум­ні­вів у то­му, що всі ці ма­ши­ни (тан­ки Т-72. — Авт.) — «во­єн­тор­гів­ські». Це тер­мін при­кри­т­тя по­ста­чань зброї се­па­ра­ти­стам з Ро­сії. Ні­би­то во­ни тан­ки та ін­шу важ­ку те­хні­ку ку­пи­ли ра­зом із ков­ба­сою та ін­ши­ми на­по­я­ми у при­до­ро­жніх ма­га­зи­нах у Ро­стов­ській обла­сті.

■ Ва­жли­ва ха­ра­кте­ри­сти­ка ком­пле­ксу Javelin по­ля­гає в то­му, що дія від­бу­ва­є­ться за прин­ци­пом « ви­стрі­лив — і за­був » . В об­ста­нов­ці бою, ко­ли ви­рі­шу­ють се­кун­ди, стрі­лок- опе­ра­тор мо­же пі­сля по­стрі­лу за­йма­ти­ся ін­ши­ми об’єкта­ми. Ком­пле­кси, які має у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні на­ша ар­мія, по­тре­бу­ють пі­сля по­стрі­лу су­про­во­ду ла­зер­ним про­ме­нем до влу­че­н­ня в танк.

У Пен­та­го­ні і Дер­жде­пар­та­мен­ті на­ре­шті по­гро­зи з бо­ку Рос­сі по­ча­ли спри­йма­ти ціл­ком аде­ква­тно, звід­си фор­му­ва­н­ня пла­ну і пу­блі­ка­ції в The Wall Street Journal і Bloomberg.

■ І ще один чин­ник. Про­даж зброї вхо­дить до кон­це­пції Трам­па з роз­ви­тку аме­ри­кан­сько­го во­єн­но- про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу. Що біль­ше кра­їн її ку­пу­ва­ти­муть, то кра­ще.

Що­до ре­аль­но­сті по­ста­чань, то це пре­дмет ви­бу­до­ву­ва­н­ня від­но­син Мо­скви і Ва­шинг­то­на. На бе­ре­гах По­то­ма­ка на­ре­шті зро­зумі­ли, що єди­на мо­ва, яку Мо­сква ро­зу­міє, — це роз­мо­ва з по­зи­ції си­ли. Ди­пло­ма­ти­чні мі­сії у Кремль ли­ше то­ді успі­шні, ко­ли під­крі­плю­ю­ться від­по­від­ною си­лою як вій­сько­вою, так і еко­но­мі­чною. Ось то­ді ство­рю­ю­ться умо­ви для до­ся­гне­н­ня пев­них ре­зуль­та­тів. Окрім то­го, у Ва­шинг­то­ні та єв­ро­пей­ських сто­ли­цях че­ка­ють ви­бо­рів до ні­ме­цько­го бун­де­ста­гу на­при­кін­ці ве­ре­сня. Ли­ше за­ле­жно від їхніх ре­зуль­та­тів ста­не зро­зумі­лі­шою ди­пло­ма­ти­чна пер­спе­кти­ва дон­ба­сів­сько­го вре­гу­лю­ва­н­ня. До цьо­го ча­су, тоб­то до жов­тня-ли­сто­па­да, не слід че­ка­ти яки­хось чі­тких рі­шень. Зокре­ма, що­до по­ста­чань зброї.

■ Не­га­тив­на ре­а­кція єв­ро­пей­ських кра­їн на план Пен­та­го­ну і Дер­жде­пар­та­мен­ту пов’яза­на з по­бо­ю­ва­н­ня­ми не­аде­ква­тних дій Пу­ті­на не ли­ше що­до Укра­ї­ни, а та­кож Поль­щі, кра­їн Бал­тії та в ба­сей­ні Чор­но­го мо­ря.

По­ки в Єв­ро­пі до­мі­нує уяв­ле­н­ня, що кра­ще Пу­ті­на не дра­ту­ва­ти, оскіль­ки він пі­сля за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій пе­ре­бу­ває в роз­хри­ста­них по­чу­т­тях і мо­же роз­по­ча­ти мас­шта­бний на­ступ в Укра­ї­ні. Адже для пе­ре­ве­зе­н­ня військ на на­вча­н­ня «За­хід-2017» по­трі­бно 1,5—2 тис. ва­го­нів, а за­яв­ле­но по­над 4 тис. Ба біль­ше, існує без­по­се­ре­дня за­гро­за Есто­нії, Поль­щі та Ла­твії. Ось чо­му прийня­тні­ше для Бер­лі­на і Па­ри­жа ді­я­ти ди­пло­ма­ти­чни­ми ме­то­да­ми і спро­бу­ва­ти вди­хну­ти жи­т­тя в мер­твий мін­ський про­цес.

■ У зга­да­но­му ін­терв’ю Курт Вол­кер за­зна­чив: «Я чую ці ар­гу­мен­ти, що це мо­же спро­во­ку­ва­ти Ро­сію і зму­сить ата­ку­ва­ти Укра­ї­ну. Во­ни про­сто не­пра­виль­ні. Ро­сія ка­же, що не ро­бить ні­чо­го та­ко­го і не має на­мі­ру цьо­го ро­би­ти. Якщо це так, то по­ста­ча­н­ня обо­рон­ної зброї не не­се ні для ко­го жо­дно­го ри­зи­ку».

Скіль­ки ще про­від­ні єв­ро­пей­ські дер­жа­ви хво­рі­ти­муть на мюн­хен­ський син­дром, ска­за­ти за­раз не­мо­жли­во. Ціл­ком імо­вір­но, що по­ста­ча­н­ня зброї Укра­ї­ні дасть змо­гу про­цес лі­ку­ва­н­ня при­ско­ри­ти.

■ Хоч як див­но на пер­ший по­гляд, але са­ме рі­шу­чі дії з бо­ку на­ших пар­тне­рів і бу­дуть тим три­ге­ром, який на­дасть ру­ху ди­пло­ма­тії вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі. Тіль­ки-но в Крем­лі зро­зу­мі­ють, що жар­ти і до­мов­ле­но­сті скін­чи­ли­ся, так і роз­по­чне­ться ро­сій­ський від­ступ не ли­ше на Дон­ба­сі, ай у При­дні­стров’ї та у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві в На­гір­но­му Ка­ра­ба­сі.

І ще один ва­жли­вий аспект. Нам по­трі­бна аме­ри­кан­ська зброя сьо­го­дні, але ще ва­жли­ві­ше ви­го­тов­ля­ти пов­ну но­мен­кла­ту­ру су­ча­сно­го озбро­є­н­ня на­шим обо­рон­ним ком­пле­ксом. І це теж ро­зу­мі­ють за оке­а­ном.

■ Очіль­ник ана­лі­ти­чно­го Цен­тру Бай­де­на у Пен­силь­ван­сько­му уні­вер­си­те­ті і ко­ли­шній за­сту­пник по­мі­чни­ка мі­ні­стра обо­ро­ни США Майкл Кар­пен­тер в обо­рон­но­му ви­дан­ні Defence One пи­ше, пе­ре­фра­зо­ву­ю­чи ста­ре ві­до­ме при­слів’я: «Дай­те Укра­ї­ні зброю, і во­на за­хи­стить се­бе упро­довж дня; на­вчіть її ви­го­тов­ля­ти ефе­ктив­ну зброю, і во­на за­хи­ща­ти­ме се­бе все жи­т­тя».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.