«Я мо­жу ре­а­лі­зу­ва­ти по­лі­ти­ку, яку за­ду­ма­ла»

Гу­бер­на­то­ру То­кіо Юрі­ко Ко­ї­ке про­ро­ку­ють, що во­на ста­не пер­шою жін­кою-прем’єром у Япо­нії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

«Упро­довж 24 ро­ків бу­ла в на­ціо­наль­ній по­лі­ти­ці й роз­ча­ру­ва­лась у ній, то­му за­раз за­йма­юсь більш швид­кою і ефе­ктив­ною по­лі­ти­кою в сто­ли­чно­му уря­ді», — ска­за­ла в ін­терв’ю Reuters 65-рі­чна Юрі­ко Ко­ї­ке, ко­ли її за­пи­та­ли, чи бу­де во­на роз­гля­да­ти пи­та­н­ня про по­вер­не­н­ня до пар­ла­мен­ту пі­сля ро­бо­ти в То­кіо, еко­но­мі­ка яко­го біль­ша, ніж у ба­га­тьох кра­ї­нах, і з на­се­ле­н­ням, що ся­гає 13 млн лю­дей.

«Пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді гу­бер­на­то­ра пов­ні­стю від­рі­зня­є­ться від ді­яль­но­сті чле­на пар­ла­мен­ту, то­му я мо­жу ре­а­лі­зо­ву­ва­ти рі­зну по­лі­ти­ку, яку за­ду­ма­ла, — ска­за­ла Ко­ї­ке. Зокре­ма, во­на за­яви­ла, що пла­нує вве­сти за­бо­ро­ну на ку­рі­н­ня в сто­ли­ці Япо­нії пе­ред Олім­пій­ськи­ми ігра­ми 2020 ро­ку. The Economic Times від­зна­чає, що на тлі про­ва­лу го­лов­ної опо­зи­цій­ної Де­мо­кра­ти­чної пар­тії, яка з 2009-го до 2012 ро­ку пе­ре­бу­ва­ла при вла­ді, се­ред япон­ських де­пу­та­тів спо­сте­рі­га­є­ться рух у на­прям­ку ство­ре­н­ня по­лі­ти­чної пар­тія «Япо­нія по­над усе». «Я вва­жаю, що во­ни ді­ють, ви­хо­дя­чи з не­об­хі­дно­сті. Є чи­ма­ло де­пу­та­тів, які вва­жа­ють, що по­лі­ти­ка прав­ля­чої Лі­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­чної пар­тії бу­ла не­до­ста­тньою», — ска­за­ла Ко­ї­ке.

На­га­да­є­мо, в сер­пні 2016 ро­ку Ко­ї­ке бу­ло обра­но гу­бер­на­то­ром То­кіо. При­чо­му во­на ба­ло­ту­ва­лась на цю по­са­ду всу­пе­реч рі­шен­ню ЛДП, до цьо­го во­на обі­йма­ла по­са­ду мі­ні­стра еко­ло­гії та мі­ні­стра обо­ро­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.