МЗС ви­ма­гає від оку­пан­тів у Кри­му при­пи­ни­ти пе­ре­слі­ду­ва­н­ня Чий­го­за

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни ви­ма­гає від оку­пан­тів у Кри­му при­пи­ни­ти пе­ре­слі­ду­ва­н­ня одно­го з лі­де­рів крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ахте­ма Чий­го­за. Про це по­ві­до­ми­ла ре­чник МЗС Укра­ї­ни Мар’яна Бе­ца у Twitter. «Ві­сім ро­ків за па­трі­о­тизм... Псев­до­про­ку­ра­ту­ра, псев­до­су­ди. Ви­ма­га­є­мо від оку­пан­та при­пи­ни­ти пе­ре­слі­ду­ва­н­ня А.Чий­го­за», — на­пи­са­ла Бе­ца. На­га­да­є­мо, учо­ра адво­кат Чий­го­за Ми­ко­ла По­ло­зов по­ін­фор­му­вав, що у під­кон­троль­но­му оку­пан­там так зва­но­му Вер­хов­но­му су­ді Кри­му по­ча­ли­ся де­ба­ти у спра­ві Чий­го­за. Сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня про­сить для Чий­го­за ві­сім ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі за ні­би­то ор­га­ні­за­цію ма­со­вих без­ла­дів під час мі­тин­гу бі­ля стін ВР АРК. 26 лю­то­го 2014 ро­ку. За­сту­пник го­ло­ви Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ахтем Чий­гоз був за­три­ма­ний у сі­чні 2015 ро­ку за участь у мі­тин­гу на під­трим­ку те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни пе­ред бу­дів­лею Вер­хов­ної Ра­ди Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.