Тіл­лер­сон — США від­ре­а­гу­ють на ви­сил­ку ди­пло­ма­тів із Ро­сії до ве­ре­сня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Держ­се­кре­тар Рекс Тіл­лер­сон за­явив, що США від­ре­а­гу­ють на ви­сил­ку аме­ри­кан­ських ди­пло­ма­тів з Ро­сії до 1 ве­ре­сня. «Я ска­зав мі­ні­стру, що ми ще не ви­рі­ши­ли, як від­по­ві­сти на ви­мо­гу Ро­сії пе­ре­мі­сти­ти аме­ри­кан­ських ди­пло­ма­тів. Я по­ста­вив кіль­ка за­пи­тань, що­би пе­ре­ко­на­ти­ся, що я ро­зу­мію по­зи­цію... Я ска­зав, що ми да­мо від­по­відь до 1 ве­ре­сня», — ци­ту­ють ЗМІ сло­ва держ­се­кре­та­ря, який 6 сер­пня зу­стрів­ся з ро­сій­ським ко­ле­гою Сер­гі­єм Лав­ро­вим у ку­лу­а­рах без­пе­ко­во­го фо­ру­му в Ма­ні­лі. Ра­ні­ше пре­зи­дент Пу­тін ска­зав, що 755 пра­ців­ни­ків ди­пло­ма­ти­чних уста­нов США по­вин­ні до 1 ве­ре­сня за­ли­ши­ти Ро­сію. За сло­ва­ми Тіл­лер­со­на, він та­кож по­пе­ре­див ро­сій­сько­го ко­ле­гу, що втру­ча­н­ня Мо­скви в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри ство­ри­ло атмо­сфе­ру сер­йо­зної не­до­ві­ри. Але до­дав, що роз­гля­дає аме­ри­кан­сько-ро­сій­ські від­но­си­ни пра­гма­ти­чно і спо­ді­ва­є­ться ви­рі­ши­ти про­бле­ми без шко­ди для дво­сто­рон­ніх зв’яз­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.