Те­о­рія НАТО у пра­кти­ці АТО

«По­єд­на­н­ня су­ча­сної на­вчаль­но-ма­те­рі­аль­ної ба­зи та до­сві­ду ви­кла­да­чів на­дає мо­жли­вість ство­ри­ти по­ту­жний на­вчаль­ний за­клад з під­го­тов­ки фа­хів­ців», — Ві­ктор МУЖЕНКО

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Під час ро­бо­чої по­їзд­ки на Львів­щи­ну на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Укра­ї­ни — го­лов­но­ко­ман­ду­вач ЗС Укра­ї­ни ге­не­рал ар­мії Укра­ї­ни Ві­ктор Муженко від­ві­дав Мі­жна­ро­дний центр ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки, пе­ре­ві­рив хід під­го­тов­ки до між­на­ро­дних вій­сько­вих на- вчань та ор­га­ні­за­цію пра­кти­чних за­нять укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. Про це по­ві­дом­ляє Управ­лі­н­ня зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю Зброй­них сил Укра­ї­ни.

Муженко, зокре­ма, озна­йо­мив­ся з хо­дом бу­дів­ни­цтва Цен­тру імі­та­цій­но­го мо­де­лю­ва­н­ня Нав­чаль- но­го цен­тру під­го­тов­ки під­роз­ді­лів, від­кри­т­тя яко­го за­пла­но­ва­но у ве­ре­сні цьо­го ро­ку, пе­ред по­ча­тком ба­га­то­на­ціо­наль­них між­на­ро­дних на­вчань «Ре­під Трай­дент-2017».

На­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу за­явив: «На сьо­го­дні — це єди­ний Центр та­ко­го фор­ма­ту, та­ко- го рів­ня, і та­ко­го рів­ня за­без­пе­че­но­сті в то­му чи­слі. Центр до­вів свою спро­мо­жність: тут під­го­тов­ле­но сім ба­таль­йо­нів за до­по­мо­гою на­ших пар­тне­рів — аме­ри­кан­ських ін­стру­кто­рів та пред­став­ни­ків ін­ших кра­їн, і ці під­роз­ді­ли ефе­ктив­но ви­ко­ну­ють зав­да­н­ня у ра­йо­ні про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції».

Ни­ні у 184-му Нав­чаль­но­му цен­трі від­нов­лю­ють і бу­ду­ють но­ві об’єкти, зокре­ма ка­зар­ми, на­вчаль­ні кор­пу­си та на­вчаль­но-тре­ну­валь­ні ком­пле­кси, осна­ще­ні су­ча­сни­ми тре­на­же­ра­ми. Во­дно­час на по­лі­го­ні три­ва­ють ін­тен­сив­ні за­ня­т­тя з бо­йо­вої під­го­тов­ки.

«Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни ма­ють по­ту­жний, сер­ти­фі­ко­ва­ний за стан­дар­та­ми НАТО на­вчаль­ний центр. Ін­стру­кто­ри Зброй­них сил Ка­на­ди го­ту­ють тут на­ших вій­сько­во­слу­жбов­ців, — го­во­рить Ві­ктор Муженко. — По­єд­на­н­ня су­ча­сної на­вчаль­но-ма­те­рі­аль­ної ба­зи та пра­кти­чно­го до­сві­ду ви­кла­да­чів на­дає мо­жли­вість ство­ри­ти по­ту­жний на­вчаль­ний за­клад з під­го­тов­ки фа­хів­ців ін­же­нер­них військ у Кам’ян­ці-По­діль­сько­му».

Озна­йо­мив­шись з хо­дом ро­біт, го­лов­но­ко­ман­ду­вач ЗС Укра­ї­ни по­спіл­ку­вав­ся з сол­да­та­ми стро­ко­вої слу­жби та слу­ха­ча­ми кур­сів під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції офі­це­рів, які бра­ли участь у те­о­ре­ти­чних та пра­кти­чних за­ня­т­тях на по­лі­го­ні.

Та­кож під час ро­бо­чої по­їзд­ки ге­не­рал ар­мії Укра­ї­ни Ві­ктор Муженко від­ві­дав На­вчаль­ний центр ін­же­нер­них військ Го­лов­но­го управ­лі­н­ня опе­ра­тив­но­го за­без­пе­че­н­ня Зброй­них сил Укра­ї­ни, що на Хмель­нич­чи­ні.

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.