«Ла­бі­ринт» Сін­но­го рин­ку

«День» з’ясо­ву­вав, що мо­же зу­пи­ни­ти зни­ще­н­ня пам’яток у куль­то­во­му мі­сці

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, фото Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

На те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го Сін­но­го рин­ку, де про­да­ва­ли пра­кти­чно все, від ово­чів до ан­ти­ква­рі­а­ту, за­раз бу­ду­є­ться жи­тло­вий ком­плекс «Яро­сла­вів град » . На­зва від­по­від­ає змі­сту, тут має з’ яви­тись справ­жній « град » із 14 жи­тло­вих бу­дин­ків зав­ви­шки від ше­сти до 22 по­вер­хів, ще й із під­зем­ни­ми пар­кін­га­ми. Істо­ри­чний квар­тал між ву­ли­ця­ми Оле­ся Гон­ча­ра та Буль­вар­но-Ку­дряв­ською не ви­три­мує по­ча­тку бу­дів­ни­цтва. Де­які бу­дин­ки да­ють трі­щи­ни. Гро­ма­да за­пев­няє, що ком­плекс зво­ди­ться з по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства, та за­мов­ник бу­дів­ни­цтва ТОВ « Ем­по­рі­ум Про­пер­тіз » пе­ре­ко­нує в ін­шо­му. На­то­мість чи­нов­ни­ки пе­ре­кла­да­ють один на одно­го від­по­від­аль­ність за ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту дов­ко­ла Сін­но­го рин­ку. Щоб ро­зі­бра­ти­ся у си­ту­а­ції, ми пі­шли на не­ве­ли­кий екс­пе­ри­мент.

ЯК «День» СТАВ ТА­ЄМ­НИМ ІНВЕСТОРОМ

На сай­ті ЖК «Яро­сла­вів град» ми за­пи­та­ли ме­не­дже - ра-кон­суль­тан­та в ре­жи­мі он­лайн, які га­ран­тії дає за­бу­дов­ник ін­ве­сто­рам що­до то­го, що все по бу ду ють вчас но та без про­блем, з огля­ду на по­стій­ні скан да ли до вко ла Сін но го рин­ку. Нас за­пев­ни­ли, що га­ран­том на­дій­но­сті жи­тло­во­го ком­пле­ксу є спів­пра­ця з хол­дин­го­вою ком­па­ні­єю «Ки­їв - мі­ськ­буд», ко­тра є ген­пі­дря­дни ком бу дів ниц т ва. Мов ляв, ця ком па нія збу ду ва ла у сто­ли­ці не один об’єкт. На на­ше за­ува­же­н­ня, що до цьо­го за­бу­дов­ни­ка у мі­стян є низ­ка пре­тен зій, от ри ма ли від по відь, що гро мадсь кість кри ти кує всі но­ві об’єкти в сто­ли­ці.

Які ж до зво ли має ЖК « Ярос ла вів град » ? На сай ті ком п лек су опри люд не но шість до­ку­мен­тів, зокре­ма до­звіл на ви ко нан ня бу ді вель - них ро­біт від Дер­жав­ної ар­хі­тек тур но- бу ді вель ної ін с пек - ції, лі цен зія на бу дів ниц т во від ДАБІ та при пи си що до усу нен ня ви яв ле них ін с пек - ці­єю по­ру­шень. Від­су­тні мі­сто бу дів ні умо ви та об ме жен - ня, а та­кож по­го­дже­не Мі­ні­стер ст вом куль ту ри іс то ри ко­міс то бу дів не об ґ рун ту ван ня, яке скла дає осно ву для бу­дья­ко го про ек ту бу дів ниц т ва. Ко ли ми за пи та ли про ці до - ку мен ти, нас прий ня ли за міс це во го меш кан ця і за про - си­ли на роз­мо­ву у від­діл про­да­жу. І ще за­ува­жи­ли, що всі до ку мен ти ви кла де но у до - ступ на дер жав них сай тах, рап том що — мо же мо над си - ла ти ком па нії « Ем­по рі ум Про пер тіз » офі цій ні за пи ти для роз’яснень.

НІЧИЙНА ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НІСТЬ

На жаль, без від­по­віді за­ли­ши­ло­ся на­ше пи­та­н­ня, чи спів­пра­цює за­бу­дов­ник з мі­сце­вою гро­ма­дою. Бо зі слів го­ло­ви гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Бар­ви жи­т­тя» Лі­дії Гон­ча­рен­ко, ме­шкан­ці не мо­жуть отри­ма­ти да­них, чи збу­ду­ють но­ві са­до­чки та шко­ли, де бу­дуть ди­тя­чі май­дан­чи­ки та пар­кін­ги, як про­кла­да­ти­муть ко­му­ні­ка­цій­ні ме­ре­жі то­що. Так са­мо акти­ві­сти не мо­жуть до­мог­ти­ся кон­кре­тних від­по­від­ей від Ки­ївсь кої місь кої ра ди, Мі ніс - тер­ства куль­ту­ри, Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ і ДАБІ, як роз в’ язу ва ти муть кон ф лікт нав­ко­ло Сін­но­го рин­ку. Адже за рі­ше­н­ням сто­ли­чно­го Го­ло­сі­їв­сько­го ра­йон­но­го су­ду від ве рес ня 2016 ро ку на цю ді - лян­ку на­кла­де­но арешт із за­бо­ро­ною від­чу­же­н­ня.

У Ки їв ра ді на вес ні за яви - ли, що бу­дів­ни­цтво вар­то при­зу­пи­ни­ти на час пе­ре­вір­ки до­звіль ної до ку мен та ції. То ді ж, у квіт ні, Дер жав на ар хі - тек тур но-бу ді вель на ін с пек - ція про ве ла пе ре вір ку за кон­но­сті ве­де­н­ня бу­дів­ни­цтва на мі­сці Сін­но­го рин­ку. На осно­ві ви­яв­ле­них по­ру­шень скла­ли при­пи­си з ви­мо­гою їх усу­ну ти. Але цьо го за ма ло, щоб ска­су­ва­ти до­звіл на бу­дів­ниц- т во. Зго дом у ДАБІ за яви ли, що для цьо­го бра­кує від­по­віді від Мін­ре­гіон­бу­ду що­до то­го, чи справ­ді мі­сто­бу­дів­ні умо­ви та обме­же­н­ня не від­по­від­а­ють за ко ну. Два мі ся ці ДАБІ не мо­гло отри­ма­ти чі­тко­го по­яснен ня. А на при кін ці лип ня чи нов ни ки ДАБІ та Мін ре гі - он­бу­ду про­ве­ли спіль­ний бри­фінг, на яко му дер жав ний сек ре тар мі ніс тер ст ва Мак - сим Ма лаш кін за явив, що міс то бу дів ні умо ви та об ме - же­н­ня що­до цьо­го об’єкта ви­да ні 2013 ро ку та є чин ни ми для всьо го цик лу бу дів ниц т - ва. Тож для ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи тан ня тре ба звер та ти ся до су ду, що не є ком пе тен ці­єю Мін­ре­гіон­бу­ду.

ЗА­ГРО­ЗА ДЛЯ ПАМ’ЯТОК

Гро ма да вже не ви ма гає зу пи ни ти бу дів ниц т во, ро зу - мі­ю­чи, що це не­мо­жли­во, але про­сить хо­ча б змен­ши­ти по­вер хо вість. Адже по руч — дев’ ять пам’ яток міс це во го зна­че­н­ня та 28 об’єктів куль - тур­ної спад­щи­ни. По­я­ва хма­ро чо сів на 22 по вер хи — це по тен цій на за гро за для іс то - ри­чних об’єктів. Щоб до­сяг­ти ме ти, ак ти віс ти іні ці юють від­кри­т­тя кри­мі­наль­них про­ва­джень за фа­кта­ми по­ру­ше­н­ня мі­сто­бу­дів­но­го за­ко­но­дав­ства. З іні­ці­а­ти­ви гро­ма­ди за спра ву Сін но го рин ку взя ли - ся на­віть слід­чі На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро.

« По Сін но му рин ку ду же ба­га­то по­ру­шень у ви­да­чі до­звіль ної до ку мен та ції, — за - ува жує Лі дія Гон ча рен ко. — На прик лад, до звіл ДАБІ на за бу до ву те ри то рії Сін но го рин­ку ви­да­но 24 гру­дня 2015 ро­ку. Яким чи­ном та на якій під ста ві він міг ви да ва ти ся, якщо не бу­ло істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­но­го об­ґрун­ту­ва­н­ня, під­пи­са­но­го Міністерством куль­ту ри? За ступ ни ця мі ніс т ра куль­ту­ри Та­ма­ра Ма­зур, щоб під­ла­та­ти ці дір­ки, тіль­ки че­рез пів­ро­ку, 6 черв­ня 2016-го, під­пи­сує істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня. За на­ши­ми звер нен ня ми у про ку ра ту рі Шев­чен­ків­сько­го ра­йо­ну Киє ва від кри ли кри мі наль не про вад жен ня про ти Та ма ри Ма­зур за са­мо­управ­ство у ви - да чі ІМО, а та кож на ТОВ «Укрекс­пер­ти­за в бу­дів­ни­цтві » за під роб ку до ку мен тів слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми».

НА ЧАСІ — НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА

На дум ку Лі дії Гон ча рен - ко, за­раз ДАБІ по­вин­на іні­ці­ю­ва­ти ска­су­ва­н­ня до­зво­лу на бу дів ниц т во на Сін но му рин - ку. Однак тут роз­во­дять ру­ка­ми, бу цім то, це ж спо чат ку по­го­ди­ли в ТОВ «Укрекс­пер - ти­за в бу­дів­ни­цтві». «На моє пе­ре­ко­на­н­ня, тут є озна­ки ко­ру­пцій­ної скла­до­вої, оскіль­ки ДАБІ має дав­но по­да­ти до су­ду та ска су ва ти цей до звіл, оскіль­ки він ви­да­вав­ся з по­ру­ше­н­ням мі­сто­бу­дів­но­го за­ко­но дав ст ва. Спра ва Сін но го рин ку ви кли кає сус піль ний ре­зо­нанс. За цим сто­ять ін­те­ре­си ви­щих осіб при вла­ді, які все це при кри ва ють. Інак ше це бу дів ниц т во дав но ма ли б при­пи­ни­ти, а си­ту­а­цію роз­слі­ду­ва­ти», — пе­ре­ко­на­на Лі­дія.

Не­що­дав­но акти­ві­сти про­ве­ли чер­го­ву акцію під сті­на­ми бу­дів­лі Ка­бмі­ну. Про­си­ли до зво лу на про ве ден ня не за - леж ної екс пер ти зи що до проб лем них за бу дов у сто ли - ці, зок ре ма сто сов но ЖК «Яро­сла­вів град». Є на­дія, що обра­ні гро­ма­дою екс­пер­ти ви­ко­на­ють аде­ква­тний ау­дит до­звіль ної до ку мен та ції та зна­йдуть ви­хід із «ла­бі­рин­ту» Сін­но­го рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.