Си­рій­ські жни­ва скор­бо­ти

Ро­сія де­да­лі глиб­ше втя­гу­є­ться в гро­ма­дян­ську вій­ну на бо­ці ди­кта­ту­ри Аса­да, і втра­ти не­ми­ну­че зро­ста­ти­муть

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

При­мен­шу­ва­ти втра­ти вла­сних зброй­них сил — дав­ня радянська і ро­сій­ська тра­ди­ція. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням агент­ства Reuters, тіль­ки з по­ча­тку 2017 ро­ку і до кін­ця ли­пня в Си­рії за­ги­ну­ло що­най­мен­ше 40 ро­сі­ян, зокре­ма — не менш ніж 17 ка­дро­вих вій­сько­вих. Тим ча­сом Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Ро­сії, по­чи­на­ю­чи з ве­ре­сня 2015 ро­ку, ви­зна­ло за­ги­бель ли­ше 34 вій­сько­во­слу­жбов­ців, зокре­ма 10 — 2017 ро­ку. Аль­тер­на­тив­ні ж дже­ре­ла ствер­джу­ють, що до кін­ця 2016 ро­ку в Си­рії за­ги­ну­ло не 24, а не менш як 38 ро­сі­ян, із яких не мен­ше 11 на­ле­жа­ли до при­ва­тних вій­сько­вих ком­па­ній (ПВК). Та­ким чи­ном, у Си­рії вже за­ги­ну­ло не мен­ше 78 ро­сі­ян, зокре­ма не мен­ше 32 — бій­ців ПВК. Ду­маю, що ре­аль­на кіль­кість усіх ро­сі­ян, за­ги­блих за Аса­да, дав­но вже пе­ре­ва­ли­ла за 100, про­те ще не до­ся­гла 200. Ро­сі­я­ни в Си­рії пред­став­ле­ні льо­тчи­ка­ми й ае­ро­дром­ним об­слу­го­ву­ю­чим пер­со­на­лом, а та­кож вій­сько­ви­ми ра­дни­ка­ми, спе­цна­зом і де­яким чи­слом ар­ти­ле­ри­стів і тан­кі­стів. У скла­ді остан­ніх трьох ка­те­го­рій, на які при­па­дає ма­кси­мум втрат, оче­ви­дно, во­ю­ють не ли­ше вій­сько­во­слу­жбов­ці ре­гу­ляр­ної ар­мії, а йбій ці ПВК.

■ Ро­сій­ська вла­да ви­знає за­ги­бель ли­ше ка­дро­вих вій­сько­во­слу­жбов­ців, які пе­ре­бу­ва­ють на дій­сній слу­жбі у Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни, та й то не всіх. Де­ко­му з них на­віть уро­чи­сто від­кри­ва­ють пам’ятни­ки, і не ли­ше в Ро­сії, а йу Єв­ро­пі. Ось щой­но в не­ве­ли­ко­му іта­лій­сько­му мі­сте­чку Ва­льї-Сот­то від­кри­ли пам’ятник ро­сій­сько­му спе­цна­зів­цю Оле­ксан­дро­ві Про­хо­рен­ку, за­ги­бло­му на­ве­сні 2016 ро­ку і по­смер­тно удо­сто­є­но­му зва­н­ня Ге­роя Ро­сії. Не­я­сно, що­прав­да, який­сто­су­нок до Ва­льї-Сот­то має ро­сій­ський офі­цер, який ні­ко­ли там не бу­вав, і гро­ма­дян­ська вій­на в Си­рії. На­пев­но, з тим са­мим успі­хом мі­сце­ва вла­да, як­би їй­за­пла­ти­ли, мо­гла б по­ста­ви­ти пам’ятник ко­му зав­го­дно, хоч Мо­то­ро­лі з Гі­ві. За офі­цій­ною вер­сі­єю, під Паль­мі­рою він ви­кли­кав удар ро­сій­ської авіа­ції на се­бе, щоб не по­тра­пи­ти до рук бо­йо­ви­ків, які ото­чи­ли йо­го. Нав­ряд чи вар­то сум­ні­ва­ти­ся, що фі­нан­су­ва­н­ня ці­єї скуль­пту­ри, ви­ко­на­ної фран­цузь­ким скуль­пто­ром Мар­ком Ле­ве, на­ді­йшло з ро­сій­ських дже­рел. Пам’ятник Про­хо­рен­ку, бе­зу­мов­но, — ча­сти­на про­па­ган­дист­ської кам­па­нії, по­кли­ка­ної ви­прав­да­ти ро­сій­ське во­єн­не втру­ча­н­ня в Си­рії. Мов­ляв, ро­сій­ські вій­сько­ві там во­ю­ють ви­клю­чно про­ти бо­йо­ви­ків ІДІЛ та ін­ших ор­га­ні­за­ційі­сла­мі­зму.

■ При цьо­му про те, за який­са­ме ре­жим во­ю­ють і ги­нуть ро­сій­ські бій­ці в си­рій­ських го­рах і пу­сте­лях, фі­нан­со­ва­на Крем­лем про­па­ган­да, ясна річ, во­ліє за­мов­чу­ва­ти, обме­жу­ю­чись офі­цій­ним фор­му­лю­ва­н­ням «за­кон­ний­уряд». Бі­да в то­му, що в ре­шті сві­ту цей­уряд вва­жа­є­ться аб­со­лю­тною ди­кта­ту­рою, яка за жор­сто­кі­стю не по­сту­па­є­ться сум­ної пам’яті ди­кта­ту­рі Сад­да­ма Ху­сей­на в Іра­ку. Та якщо ро­сі­я­ни, як за­пев­ня­ють у Крем­лі, во­ю­ють у Си­рії ви­клю­чно за пра­ве ді­ло, чо­му за­ги­бель біль­шо­сті ро­сій­ських вій­сько­вих у цій­кра­ї­ні до­сі вкри­та та­єм­ни­цею? І, гір­ше то­го, чо­му в Си­рії Мо­сква за­сто­со­вує, як і на Дон­ба­сі, ша­храй­ські при­йо­ми гі­бри­дної вій­ни? А все то­му, що во­ю­ють там зов­сім не за пра­ве ді­ло, а за збе­ре­же­н­ня при вла­ді зов­сім не сим­па­ти­чно­го ре­жи­му Ха­фе­за Аса­да. І основ­ни­ми жер­тва­ми Ро­сі­ян ста­ють зов­сім не ісла­мі­сти, а бій­ці по­мір­ної си­рій­ської опо­зи­ції і мир­не на­се­ле­н­ня. Ось і від­прав­ля­ють до Си­рії не ли­ше ре­гу­ляр­ні вій­ська, а й бій­ців ПВК. Не се­крет, що ба­га­то хто з них до то­го, як ви­ру­ши­ти на Близь- кийСхід, встиг по­во­ю­ва­ти в Дон­ба­сі в ла­вах се­па­ра­ти­стів. До­бре ві­до­мо та­кож, що в «ДНР» і «ЛНР» актив­но вер­бу­ва­ли бо­йо­ви­ків для уча­сті у вій­ні в Си­рії в ла­вах ПВК Ва­гне­ра і йо­му по­ді­бних.

■ На Дон­ба­сі Ро­сія вда­є­ться до по­слуг ПВК, а та­кож гу­сто на­шпи­го­ва­них «від­пу­скни­ка­ми» (вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми ре­гу­ляр­ної ро­сій­ської ар­мії) фор­му­вань «ДНР» і «ЛНР», то­му що на­ма­га­є­ться при­хо­ва­ти свою участь у вій­ні і від­кри­ту агре­сію про­ти Укра­ї­ни від сво­єї і між­на­ро­дної гро­мад­сько­сті. У Си­рії ж ро­сій­ське во­єн­не втру­ча­н­ня офіційно ви­зна­є­ться і, нав­па­ки, всі­ля­ко під­кре­слю­є­ться йо­го «ле­галь­ний» ха­ра­ктер. Мов­ляв, ро­сій­ські вій­сько­ві пе­ре­бу­ва­ють на про­ха­н­ня «за­кон­ної вла­ди Си­рії». Про­те в Ро­сії участь ро­сі­ян у си­рій­ській вій­ні до­во­лі не­по­пу­ляр­на, оскіль­ки до «за­кон­ної вла­ди Си­рії» ро­сі­я­ни жо­дних сим­па­тій не ма­ють і вва­жа­ють гро­ма­дян­ську вій­ну в цій кра­ї­ні чу­жою для се­бе.

■ Ось для то­го, щоб при­хо­ва­ти від на­се­ле­н­ня той­не­при­єм­ний­факт, що Ро­сія де­да­лі біль­ше втя­гу­є­ться в на­зем­ні бої в Си­рії, йви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ПВК, яких офіційно вза­га­лі не існує. Але ні­хто не по­спі­шає при­тя­гу­ва­ти їхніх бій­ців до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за стат­тею про на­йман­ство. Нав­па­ки, за де­яки­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми, пе­ред від­прав­кою до Си­рії во­ни про­хо­дять під­го­тов­ку на ба­зах ГРУ. Та йсам Ва­гнер ( Дми­тро Уткін) — ко­ли­шній(а ціл­ком мо­жли­во, йни­ні­шній ) офі­цер ГРУ. На до­да­чу до 4-ти­ся­чно­го ро­сій­сько­го вій­сько­во­го кон­тин­ген­ту, що офіційно ви­зна­є­ться (або на­пів­ви­зна­є­ться), в Си­рії пе­ре­бу­ває ще 2,5 тис. бій­ців Ва­гне­ра. Адже там мо­жуть бу­ти йін­ші ро­сій­ські ПВК. Офіційно ж дер­жа­ва від них від­хре­щу­є­ться. Прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та Ро­сії Дми­тро Пє­сков пря­мо за­явив: «Якщо є в Си­рії якісь ро­сій­ські гро­ма­дя­ни у ви­гля­ді до­бро­воль­ців і та­ке ін­ше, це не по лі­нії дер­жа­ви, і до Мі­н­обо­ро­ни не має жо­дно­го сто­сун­ку». Йо­му вто­рить спо­у­ксмен Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Ігор Ко­на­шен­ков: «Спро­би ви­да­ти за них (за­ги­блих у Си­рії. — Б.С.) при­ва­тних осіб, які не ма­ють сто­сун­ку до зброй­них сил і тим біль­ше до опе­ра­ції в Си­рії, — бре­хли­ві від по­ча­тку до кін­ця».

■ Окрім ПВК, в Си­рії во­ю­ють і стру­кту­ри ро­сій­сько­го МВС, але їхню роль вва­жа­ють за кра­ще не ви­сві­тлю­ва­ти. Ось, на­при­клад, ще 31 сі­чня в Си­рії за­ги­нув, пі­ді­рвав­шись на мі­ні, під­пол­ков­ник Оле­ксійНай но­дін, що слу­жив у 101-йосо­бли­вій­бри­га­ді опе­ра­тив­но­го при­зна­че­н­ня Вну­трі­шніх військ МВС Ро­сії. Він про­йшов оби­дві че­чен­ські кам­па­нії і був по­ра­не­нийу вій­ні на Дон­ба­сі. Не зов­сім ясно, чи чи­слив­ся Най­но­дін у ПВК Ва­гне­ра, чи якісь під­роз­ді­ли 101-ї бри­га­ди теж во­ю­ють у Си­рії. Фа­ктом же за­ли­ша­є­ться те, що Ро­сія де­да­лі глиб­ше втя­гу­є­ться в гро­ма­дян­ську вій­ну в Си­рії на бо­ці ди­кта­ту­ри Аса­да, і втра­ти не­ми­ну­че зро­ста­ти­муть.

Бо­рис СОКОЛОВ, про­фе­сор Мо­сква

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.