Лон­дон пла­ти­ти­ме ЄС і пі­сля Brexit

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Урам­ках про­це­ду­ри Brexit Лон­дон «що­най­мен­ше до 2020 ро­ку» зму­ше­ний­бу­де пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти ком­пен­са­цій­ні ви­пла­ти Брюс­се­лю за­для по­кри­т­тя сво­їх зо­бов’язань пе­ред Єв­ро­со­ю­зом. На цьо­му на­го­ло­сив єв­ро­ко­мі­сар з пи­тань бю­дже­ту Гюн­тер Ет­тін­гер в ін­терв’ю ні­ме­цько­му ви­дан­ню Bild, опу­блі­ко­ва­но­му вчо­ра. По­при те, що офі­цій­ний ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії зі скла­ду ЄС за­пла­но­ва­ний­на 29 бе­ре­зня 2019 ро­ку, Лон­до­ну до­ве­де­ться ще упро­довж де­яко­го ча­су не­сти фі­нан­со­ву від­по­від­аль­ність пе­ред Брюс­се­лем з огля­ду на низ­ку дов­го­стро­ко­вих про­грам. Бра­ти фі­нан­со­ву участь в цих про­гра­мах Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство взя­ло на се­бе зо­бов’яза­н­ня ра­ні­ше, на­го­ло­сив єв­ро­ко­мі­сар. Про­те у дов­го­стро­ко­вій­пер­спе­кти­ві Єв­ро­со­юз у будь-яко­му ра­зі пі­сля Brexit не­до­о­три­має від 10 до 12 млрд єв­ро бю­дже­тних ко­штів що­ро­ку. По­кри­ти де­фі­цит пла­ну­є­ться за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня ви­трат і збіль­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня на ін­ші кра­ї­ни-чле­ни спіль­но­ти, до­дав єв­ро­ко­мі­сар. Це збіль­ше­н­ня фі­нан­со­во­го тя­га­ря тор­кне­ться йНі­меч­чи­ни, за­зна­чив член Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії. Ет­тін­гер та­кож ви­сло­вив дум­ку, що в подаль­шо­му Брюс­сель від­мо­ви­ться від пра­кти­ки «всіх без ви­ня­тку » фі­нан­со­вих по­сла­блень для низ­ки кра­їн ЄС. Ра­ні­ше дже­ре­ла в бри­тан­ських уря­до­вих ко­лах по­ві­дом­ля­ли ви­дан­ню The Sunday Telegraph, що Лон­дон го­то­вий­ви­пла­ти­ти до 36 млрд фун­тів стер­лін­гів (май­же 40 млрд єв­ро в пе­ре­ра­хун­ку) в рам­ках сво­їх фі­нан­со­вих зо­бов’ язань пе­ред ЄС. Однак ця су­ма — зна­чно мен­ша, ніж та, яку во­ліє отри­ма­ти Брюс­сель. Во­дно­час пе­ред­умо­вою ви­пла­ти та­кої су­ми ста­не до­ся­гне­н­ня прийня­тних для Лон­до­на умов роз­ви­тку подаль­ших еко­но­мі­чних від­но­син з Єв­ро­со­ю­зом, вклю­чно з уго­дою про віль­ну тор­гів­лю, на­го­ло­си­ли в бри­тан­сько­му уря­ді.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.