Во­ка­лі­сти зав­тра­шньо­го дня

У Ска­дов­ську від­був­ся XV Все­укра­їн­ський бла­го­дій­ний фе­сти­валь «Чор­но­мор­ські ігри»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Іван АНТИПЕНКО, «День» Ска­довськ

■ З 4 по 6 сер­пня ку­рор­тне мі­сто Ска­довськ на Хер­сон­щи­ні пе­ре­тво­ри­ло­ся на сто­ли­цю укра­їн­сько­го ди­тя­чо­го во­ка­лу. 57 уча­сни­ків з усі­єї Укра­ї­ни, се­ред яких і пред­став­ни­ки Кри­му, взя­ли участь у фі­наль­но­му ета­пі фе­сти­ва­лю «Чор­но­мор­ські ігри», яку ор­га­ні­за­то­ри на­зва­ли каз­кою на бе­ре­зі Чор­но­го мо­ря. Пі­сля кіль­кох ро­ків пе­ре­р­ви фе­сти­валь по­вер­нув­ся у Ска­довськ у ви­гля­ді мас­шта­бно­го за­хо­ду і став гар­ною при­кра­сою ві­кен­ду для ти­сяч гля­да­чів.

Фе­сти­валь пе­ред­ба­чав ба­га­то актив­но­стей­для ді­тей, се­ред яких ігро­ві про­гра­ми на на­бе­ре­жній, твор­чі кон­кур­си, фе­сти­валь по­ві­тря­них змі­їв, ав­то­граф-се­сії з зір­ка­ми, ди­ско­те­ки, дис­ку­сій­ний клуб з фа­хів­ця­ми шоу-бі­зне­су. Та го­лов­ною подією, зві­сно, був во­каль­ний­кон­курс.

■ За сло­ва­ми за­снов­ни­ка фе­сти­ва­лю, пре­зи­ден­та ком­па­нії «Тав­рій­ські Ігри» Ми­ко­ли БАГРАЄВА, го­лов­на ме­та «Чор­но­мор­ських ігор» — від­кри­ва­ти но­ві та­лан­ти укра­їн­ської му­зи­ки. «Ми ду­же хви­лю­ва­ли­ся, але все, що ми пла­ну­ва­ли — ре­а­лі­зо­ву­є­ться. Цьо­го ро­ку ми за­про­си­ли ба­га­то ді­тей, а та­кож зі­рок укра­їн­ської естра­ди, які, в то­му чи­слі, бу­ли уча­сни­ка­ми і пе­ре­мож­ця­ми по­пе­ре­дніх «Чор­но­мор­ських ігор». Ще одні­єю фі­шкою бу­ла транс­ля­ція га­ла-кон­цер­ту у пря­мо­му ефі­рі, — ко­мен­тує «Дню» Ми­ко­ла Ба­гра­єв. — Остан­нім ча­сом, ко­ли в ефі­рі укра­їн­ських ра­діо­стан­цій­ста­ло біль­ше укра­їн­ської му­зи­ки, ми ста­ли від­чу­ва­ти пев­ний­де­фі­цит хо­ро­ших ві­тчи­зня­них ви­ко­нав­ців. На мій­по­гляд, фе­сти­валь «Чор­но­мор­ські ігри» якраз сти­му­лює ста­нов­ле­н­ня но­вих зі­рок. І го­лов­не — укра­ї­но­мов­них зі­рок. Ще при від­бо­рі до пів­фі­на­лу ми від­зна­чи­ли, що 70% кон­кур­сних пі­сень лу­на­ли укра­їн­ською. І це нас ра­дує».

■ Оці­ню­ва­ли кон­кур­сан­тів ав­то­ри­те­тні чле­ни жу­рі: Ва­лен­тин Ко­валь (член На­цра­ди з пи­тань те- ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня) Ру­слан Квін­та (ком­по­зи­тор, про­дю­сер), Альо­на Са­ві­но­ва (ви­кла­дач во­ка­лу), Сер­гійПер­цев (ген­ди­ре­ктор ка­на­лу М1), Ві­та­лійДро­здов ( ге­не­раль­ний­про­дю­сер «ТАВР ме­діа», ген­ди­ре­ктор «Хіт Fm») та ін­ші. Їм до­ве­ло­ся не­про­сто, адже в ко­жній­ві­ко­вій­гру­пі роз­гор­ну­ла­ся справ­жня бо­роть­ба та­лан­тів. Ті, хто не став пе­ре­мож­цем за рі­ше­н­ням жу­рі, отри­ма­ли пам’ятні по­да­рун­ки від ор­га­ні­за­то­рів, і го­лов­не — до­свід уча­сті у мас­шта­бно­му за­хо­ді, ува­гу про­фе­сій­но­го жу­рі та на­го­ду ви­сту­пи­ти на одній­сце­ні по­ряд із та­ки­ми зір­ка­ми, як Ті­на Ка­роль, Ві­та­лійКо­злов­ський , Ма­рія Ярем­чук, Оля Ци­буль­ська та ін­ши­ми.

Пе­ре­мож­ця­ми фе­сти­ва­лю «Чор­но­мор­ські ігри» ста­ли: Яро­слав Ро­галь­ський(Хер­сон), ка­те­го­рія во­ка­лі­сти 6—11 ро­ків з пі­снею «По­до­ля­но­чка»; Ар­сен Шав­люк (Ки­їв), в ка­те­го­рії стар­ших хло­пців з пі­снею «8 ко­лір»; в ка­те­го­рії стар­ших во­ка­лі­сток — Ка­те­ри­на Да­ніл­ко­вич (Хмель­ни­цький) з пі­снею I am changing та Аліє Бе­кі­ро­ва (смт Кі­ров­ське, АР Крим), яка ви­ко­на­ла крим­сько­та­тар­ську пі­сню «До­хтур». Се­ред най­мо­лод­ших во­ка­лі­сток пе­ре­мо­гла Да­ри­на Кра­сно­ве­цька з Він­ни­ці, яка за­спі­ва­ла пі­сню Джа­ма­ли «1944». Вка­те­го­рії на­ро­дний­спів пе­ре­мо­гла Ве­ро­ні­ка Мор­ська з Бі­лої Цер­кви (пі­сня «Кві­тка ду­ша»). Кра­щим гур­том ви­зна­ли «Острів ди­тин­ства» зі Льво­ва. Дів­ча­та ви­ко­на­ли укра­їн­ську на­ро­дну пі­сню «Ой­там на го­рі». А Гран-прі фе­сти­ва­лю здо­бу­ла хер­сон­ка Єли­за­ве­та Во­ло­щен­ко з пі­снею Ві­тні Г’юстон I have nothing.

■ Пі­сля пе­ре­мо­ги Єли­за­ве­та не стри­му­ва­ла емо­цій. «Яду­же хви­лю­ва­ла­ся і не очі­ку­ва­ла, що пе­ре­мо­жу. Я ра­да, бо дов­го го­ту­ва­ла­ся до цьо­го кон­кур­су. І я хо­чу по­дя­ку­ва­ти сво­їй­ви­кла­да­чці з во­ка­лу і всім, хто ме­не під­три­му­вав, — ко­мен­тує «Дню» Єли­за­ве­та. — Для ме­не це зна­чить, що тре­ба не зу­пи­ня­ти­ся, ще біль­ше за­йма­ти­ся, бо в май­бу­тньо­му я хо­чу ста­ти ві­до­мою спів­а­чкою і ви­сту­пи­ти на Єв­ро­ба­чен­ні».

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

За ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня всіх чле­нів жу­рі, най­ви­щу на­го­ро­ду фе­сти­ва­лю — Гран-прі во­каль­но­го кон­кур­су отри­ма­ла Єли­за­ве­та Во­ло­щен­ко (11 ро­ків, м. Хер­сон), яка під­ко­ри­ла всіх сво­їм не­зви­чай­ним го­ло­сом та са­мо­бу­тньою енер­ге­ти­кою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.