Не про­сто буль­ба­шки

У Гон­кон­зі три­ває мас­шта­бний про­ект з фі­ло­соф­ським під­текс­том

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

До 20 сер­пня у Гон­кон­зі три­ває осо­бли­ва ви­став­ка япон­сько­го ми­тця Сін­дзі Ома­кі. У йо­го про­е­кті із на­звою «Ме­мо­рі­аль­не від­ро­дже­н­ня» ви­ко­ри­ста­на три­ме­тро­ва ма­ши­на, що про­ду­кує 10 000 буль­ба­шок що­хви­ли­ни, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи при­бли­зно 35 лі­трів си­ро­ви­ни ко­жні 15—20 хви­лин, по­ві­дом­ляє Рейтер. «Я хо­тів ство­ри­ти про­стір з буль­ба­шка­ми і сві­тлом, щоб лю­ди мо­гли за­ми­сли­ти­ся: « Що ста­не­ться, якщо світ мит­тє­во зни­кне, як буль­ба­шка?» — про­ко­мен­ту­вав свій за­дум 47-рі­чний­ми­тець.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.