«Ба­то­ги» і «пря­ни­ки» Пре­зи­ден­та

«Мо­жли­во, у ве­ре­сні ми по­ба­чи­мо іні­ці­а­ти­ву що­до ство­ре­н­ня пар­ла­мент­ської ТСК з роз­слі­ду­ва­н­ня на­да­н­ня гро­ма­дян­ства Са­а­ка­шві­лі», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На 1 сер­пня цьо­го ро­ку гро­ма­дян­ство Укра­ї­ни отри­ма­ли 7 ти­сяч 678 чо­ло­вік. Цю ін­фор­ма­цію по­ві­до­ми­ло МЗС Укра­ї­ни. Ци­фра са­ма по со­бі ма­ло що го­во­рить для пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця, вра­хо­ву­ю­чи по­над со­рок міль­йо­нів гро­ма­дян Укра­ї­ні. Мо­жли­во, на неї і не вар­то бу­ло б звер­та­ти ува­гу, до­ві­рив­шись ор­га­нам, які це гро­ма­дян­ство на­да­ють, як­би не низ­ка фа­кто­рів і фа­ктів.

■ Пер­ше — вій­на. Ще до по­дій 2014 ро­ку як гро­ма­дя­на­ми, так і Ге­ро­я­ми Укра­ї­ни ста­ва­ли пер­со­ни, які бу­ли в осно­ві роз­хи­ту­ва­н­ня укра­їн­ської дер­жав­но­сті, а по су­ті, спри­я­ли по­сла­блен­ню дер­жа­ви. Пі­сля по­ча­тку бо­йо­вих дій, оку­па­ції Ро­сі­єю ча­сти­ни на­ших те­ри­то­рій, вве­де­н­ня військ в Крим і Дон­бас ба­га­тьох з них ні­хто не по­зба­вив укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства. Ро­сій­ську про­па­ган­ду вмон­то­ву­ють в міз­ки лу­ган­чан і до­неч­чан за­слу­же­ні жур­на­лі­сти Укра­ї­ни, ко­ли­шні де­пу­та­ти, які сто­я­ли під три­ко­ло­ра­ми оку­пан­та, бра­ли участь у ви­бо­рах до Вер­хов­ної Ра­ди, а на чо­лі те­ро­ри­сти­чних угру­по­вань «ЛНР» і «ДНР» ста­ли до­сі ще гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни Пло­тни­цький і За­хар­чен­ко. Остан­ніх так і не по­зба­ви­ли укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства, хоч во­ни ма­ють вже ін­ші па­спор­ти із гер­ба­ми, ду­же схо­жи­ми на ра­дян­ські. На від­мі­ну від де­яких осо­бли­во зав­зя­тих «опол­чен­ців» або їхніх при­хиль­ни­ків, які по­ка­зо­во спа­лю­ва­ли укра­їн­ські па­спор­ти пе­ред те­ле­ка­ме­ра­ми, а по­тім на­ма­га­лись їх від­но­ви­ти (укра­їн­ська пен­сія-бо по­трі­бна), ні Пло­тни­цький, ні За­хар­чен­ко в та­ких актах по­мі­че­ні не бу­ли. Мо­жли­во, щось зна­ють на­пе­ред? Те, що зга­да­ні бан­ди­ти до­сі за­ли­ша­ю­ться гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни, мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко по­ясню­вав тим, що їх ма­ють су­ди­ти по укра­їн­ським за­ко­нам, і во­ни ма­ють си­ді­ти в укра­їн­ській тюр­мі. А ще по­зба­ви­ти гро­ма­дян­ства в Укра­ї­ні мо­жна ли­ше тих осіб, які отри­ма­ли йо­го до то­го по за­яві, а не при на­ро­джен­ні. От­же, в якійсь мі­рі за­про­ше­н­ня іно­зем­ців і на­да­н­ня їм гро­ма­дян­ства для вла­ди ви­гі­дно тим, що остан­ніх та­ким чи­ном мо­жна в по­трі­бний мо­мент по­збу­тись, ану­лю­вав­ши па­спорт.

■ Так чи іна­кше існує ще один факт, який тор­ка­є­ться пи­та­н­ня на­да­н­ня укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства. Тут є про­бле­ми, з яки­ми зі­штов­ху­ю­ться одні лю­ди, і ви­ня­тко­ва швид­кість йо­го отри­ма­н­ня ін­ши­ми. На­при­клад, для етні­чної ро­сі­ян­ки, во­лон­тер­ки, яка ря­ту­ва­ла жи­т­тя укра­їн­ських бій­ців, Оль­ги Си­мо­но­вої, гро­ма­дян­ство на­да­ли че­рез рік. І ще три мі­ся­ці по то­му ми­ну­ло, як про це Си­мо­но­ва ді­зна­лась. Чи­нов­ни­цька бю­ро­кра­ти­чна ко­ло­тне­ча, без­під­став­ні пе­ре­по­ни, за­лу­че­н­ня «важ­кої ар­ти­ле­рії» в осо­бах де­пу­та­тів — все це ста­ло еле­мен­та­ми спосо­бу отри­ма­н­ня гро­ма­дян­ства в кон­кре­тно­му ви­пад­ку.

■ На­то­мість «ва­ря­ги» з ко­манд гру­зи­нів, ли­тов­ців та по­ля­ків отри­му­ва­ли гро­ма­дян­ство екс­тер­ном — по ве­лін­ню са­мо­го Пре­зи­ден­та. При­найм­ні Пре­зи­дент не при­хо­ву­вав за­ці­кав­ле­но­сті в за­про­шен­ні до Укра­ї­ни цих лю­дей. Що­прав­да, Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі так са­мо, як отри­мав бли­ска­ви­чно укра­їн­ське гро­ма­дян­ство, так йо­го і втра­тив. Що­до ін­ших за­про­ше­них із зга­да­них ін­тер­на­ціо­наль­них ко­манд Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та не роз­по­всю­джує ін­фор­ма­цію. Во­на за­се­кре­ти­ла її, мо­ти­ву­ю­чи це кон­фі­ден­цій­ні­стю. Це за­зна­ча­є­ться у від­по­віді Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та на від­по­від­ний за­пит «Укра­їн­ських но­вин». Тож чи за­ли­ши­лись укра­їн­ськи­ми гро­ма­дя­на­ми екс-мі­ністр фі­нан­сів На­та­лія Яре­сько, екс-мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Оле­ксандр Кві­та­шві­лі, екс-го­ло­ва На­цпо­лі­ції Ха­тія Де­ка­но­ї­дзе, екс­пер­ший за­сту­пник го­ло­ви МВС Ека Згу­ла­дзе, екс-за­сту­пник го­ло­ви ГПУ Да­вид Са­ква­ре­лі­дзе та екс-мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус, не­ві­до­мо.

■ На­сту­пний фа­ктор — по­лі­ти­чні роз­бор­ки. При то­му, що вже че­твер­тий рік кра­ї­на по­тер­пає від агре­сії РФ, укра­їн­ський по­лі­ти­чний «бо­монд», який існує в фар­ва­те­рі олі­гар­хі­чних ре­а­лій, не гре­бує тя­га­ти один одно­го за чу­би. У ви­пад­ку із Са­а­ка­шві­лі гро­ма­дян­ство, як і він сам, ста­ло за­со­бом та­ких роз­бо­рок. І тут не вар­то ро­би­ти акцент на прі­зви­щі са­мо­го ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Гру­зії, який, без­умов­но, ви­ко­ри­став цей «удар» ма­кси­маль­но для вла­сно­го пі­а­ру. Із істо­рії з гро­ма­дя­на­ми-екс­тер­ни­ка­ми ло­гі­чно ви­пли­ває ін­ший, най­го­лов­ні­ший фа­ктор — ці­на укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства, яку по­лі­ти­ки де­валь­ву­ють на очах укра­їн­ців і всьо­го сві­ту.

■ «Ко­мі­сії що­до роз­слі­ду­ва­н­ня то­го, як бу­ло на­да­но гро­ма­дян­ство Мі­хе­ї­лу Са­а­ка­шві­лі, не існує, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, член ко­мі­сії з пи­тань гро­ма­дян­ства при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни Ва­ле­рій ПАЦКАН. — Ме­тою ство­ре­н­ня ко­мі­сії (на­при­клад, тим­ча­со­ва слід­ча ко­мі­сія Вер­хов­ної Ра­ди) по­ви­нен бу­ти пре­це­дент що­до ви­яв­ле­н­ня по­ру­шень при ви­ко­нан­ні слу­жбо­вих обов’яз­ків дер­жав­ни­ми чи­нов­ни­ка­ми. Під час роз­гля­ду пи­та­н­ня що­до на­да­н­ня Са­а­ка­шві­лі укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства я по­ру­шу­вав пи­та­н­ня, чи про­ве­де­но пе­ре­вір­ку, бо на той мо­мент у за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції вже бу­ла ін­фор­ма­ція що­до мо­жли­вих кри­мі­наль­них справ, по­ру­ше­них про­ти ньо­го в Гру­зії. Мо­жли­во, у ве­ре­сні ми по­ба­чи­мо іні­ці­а­ти­ву що­до ство­ре­н­ня ТСК у Вер­хов­ній Ра­ді».

■ «В за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни чі­тко ви­зна­че­но, що осо­би, в яких за­ці­кав­ле­на на­ша дер­жа­ва (осо­би, які не­суть цін­ність для дер­жа­ви), отри­му­ють гро­ма­дян­ство за ско­ро­че­ною про­це­ду­рою, — про­дов­жує дум­ку Ва­ле­рій Пацкан. — Ні­я­ко­го на­да­н­ня гро­ма­дян­ства за одну ніч не має і не бу­ло. На­віть по Са­а­ка­шві­лі і ін­ших цей про­цес три­вав близь­ко ти­жня. Ко­мі­сія роз­гля­дає ко­жний факт на­да­н­ня гро­ма­дян­ства. Про­во­ди­ться пе­ре­вір­ка по ко­жній осо­бі СБУ, по­лі­ці­єю і МЗС, і до ко­жної спра­ви під­ши­ва­ю­ться до­від­ки пе­ре­вір­ки. Якщо є сум­ні­ви або по­ру­ше­н­ня осо­бою, яка пре­тен­дує на укра­їн­ське гро­ма­дян­ство в сво­їй дер­жа­ві, то ми від­прав­ля­є­мо на до­да­тко­ве до­ви­вче­н­ня. Ми не мо­же­мо зу­пи­ни­ти про­цес отри­ма­н­ня укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства. В Укра­ї­ні одне з най­кра­щих за­ко­но­давств в ча­сти­ні гро­ма­дян­ства в Єв­ро­пі. Во­но по­тре­бує де­яко­го ко­ри­гу­ва­н­ня в зв’яз­ку з про­це­са­ми мі­гра­ції, які за­пу­сти­ла Ро­сія в Єв­ро­пі, але не пов­но­го пе­ре­гля­ду».

■ Що ж, за­ко­но­дав­ство у нас дій­сно, мо­жли­во, не най­гір­ше. Що­прав­да, во­но ду­же вра­зли­ве, адже ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на роз­суд кон­кре­тних груп впли­ву, або на­віть змі­ню­є­ться під ін­те­ре­си кон­кре­тних осіб (як це бу­ло, ска­жі­мо, зі змі­ною за­ко­но­дав­ства що­до мо­жли­во­сті за­йма­н­ня по­са­ди ген­про­ку­ро­ром без юри­ди­чної осві­ти). І в цьо­му ж за­ко­но­дав­стві, як ска­зав пан Пацкан, за­зна­че­на мо­жли­вість отри­ма­н­ня укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства за ско­ро­че­ною про­це­ду­рою. Тіль­ки за­ува­жи­мо що­до клю­чо­вої фра­зи — осо­би, які не­суть цін­ність для дер­жа­ви. На­справ­ді, якщо бу­ти то­чни­ми, йде­ться не про ско­ро­че­ну про­це­ду­ру, а про ігно­ру­ва­н­ня низ­ки пун- ктів у разі, якщо ці осо­би, «прийня­т­тя яких до гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни ста­но­вить дер­жав­ний ін­те­рес для Укра­ї­ни» (За­кон «Про гро­ма­дян­ство Укра­ї­ни», ста­т­тя 9). Але хто і як ви­зна­чає цей «дер­жав­ний ін­те­рес»? В чо­му він в та­ко­му ви­пад­ку ви­мі­рю­є­ться, якщо зго­дом у по­слу­гах ці­лої ко­гор­ти но­во­пред­став­ле­них до гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни дер­жа­ва (або Пре­зи­дент?) вже не по­тре­бу­ва­ла? Ви­хо­дить так, що Пре­зи­дент на­дає укра­їн­ське гро­ма­дян­ство і за вла­сним ба­жа­н­ням за­би­рає йо­го.

■ Прав­ник Ген­на­дій ДРУЗЕНКО, який без­по­се­ре­дньо за­ймав­ся пи­та­н­ням ло­бі­ю­ва­н­ня на­да­н­ня гро­ма­дян­ства зга­да­ній во­лон­тер­ці Оль­зі Си­мо­но­вої, ко­мен­тує «Дню»: «В За­ко­ні про гро­ма­дян­ство Укра­ї­ни в стат­ті 9 дій­сно існу­ють умо­ви на­да­н­ня гро­ма­дян­ства, за яких не потрібно до­три­му­ва­тись п’яти ро­ків по­стій­но­го про­жи­ва­н­ня на те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни, зні­ма­є­ться пи­та­н­ня во­ло­ді­н­ня мо­вою то­що. Це до­пу­ска­є­ться або за осо­бли­ві за­слу­ги пе­ред кра­ї­ною, або якщо лю­ди­на уяв­ляє со­бою осо­бли­ву цін­ність для дер­жа­ви. Що­до Оль­ги Си­мо­но­вої, то її, гру­бо ка­жу­чи, «про­шмо­на­ли», як на най­су­во­рі­шо­му блок­по­сту, адже про­це­ду­ра ця в її ви­пад­ку три­ва­ла фа­кти­чно рік. Є ін­ші ви­пад­ки, ко­ли де­ко­му гро­ма­дян­ство ви­да­є­ться на­віть не про­тя­гом ти­жня, а за одну ніч. Це зне­ва­га до са­мо­го ін­сти­ту­ту гро­ма­дян­ства. Пре­зи­дент вва­жає, що він мо­же да­ру­ва­ти гро­ма­дян­ство, а мо­же за­би­ра­ти. Тоб­то він вва­жає гро­ма­дян­ство сво­єю вла­сні­стю і ін­стру­мен­том у вла­сно­му роз­по­ря­джен­ні. Всі, в ко­му був за­ці­кав­ле­ний Пре­зи­дент, отри­му­ва­ли гро­ма­дян­ство ду­же швид­ко».

■ Окре­мо Ген­на­дій Друзенко уто­чнив: «Ко­ли ми ро­би­ли по­да­н­ня на гро­ма­дян­ство Оль­ги Си­мо­но­вої, то й у нас в ре­чен­ні змі­ни­лось кіль­ка слів, які не змі­ню­ва­ли ні­чо­го по су­ті. Але нам це по­да­н­ня по­вер­ну­ли. Бу­ква бу­кваль­но ста­ла ви­щою за зміст. Чо­мусь у ви­пад­ку з по­да­н­ням Са­а­ка­шві­лі чи­нов­ни­ки ні­чо­го не пе­ре­ві­ри­ли з то­го, в чо­му по­тім йо­го зви­ну­ва­ти­ли, хо­ча ско­ро­че­на про­це­ду­ра не озна­чає ігно­ру­ва­н­ня про­це­ду­ри вза­га­лі. Тож по­стає пи­та­н­ня про­фе­сій­но­сті чи­нов­ни­ків і, як мі­ні­мум, їхньої від­по­від­аль­но­сті за ха­ла­тність. Це по­са­до­вий злочин. Якщо це не не­про­фе­сіо­на­лізм, то хто то­ді да­вав їм вка­зів­ки за­кри­ти на все очі? На від­мі­ну від Ро­сії, у нас за­кон має бу­ти ви­щим за Пре­зи­ден­та».

■ От­же, в той час, як світ спо­сте­рі­гає за мі­гра­ці­єю по за­кор­дон­ню Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі і йо­го ви­сту­па­ми то пе­ред аме­ри­кан­ськи­ми, то пе­ред поль­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми, та га­дає, чи з’яви­ться він в Укра­ї­ні, вар­то бу­ло б за­ми­сли­тись про ін­ше. Ким є гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни у вла­сній дер­жа­ві, якщо йо­го ста­тус є по­хі­дним від во­лі одні­єї лю­ди­ни, а не вла­сних за­слуг? Зре­штою, чи бу­дуть при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті ті чи­нов­ни­ки, які про­і­гно­ру­ва­ли від­по­від­ні пун­кти, за яки­ми зго­дом по­зба­ви­ли гро­ма­дян­ства Са­а­ка­шві­лі? Ви­хо­дить, що гро­ма­дян­ство в на­шій кра­ї­ні — це, з одно­го бо­ку, умов­ність, а з ін­шо­го — «ба­тіг», яким мо­жна ми­лу­ва­ти або по­га­ня­ти.

■ Су­спіль­ство пе­рі­о­ди­чно впа­дає в стан або ма­со­во­го обу­ре­н­ня, або ма­со­во­го за­хо­пле­н­ня. Ча­сто гу­чні сло­ва, які по­лі­ти­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють до­сить лег­ко­ва­жно, рів­но, як і дії, від­по­від­аль­ність за які чо­мусь від­су­тня, ста­ють уда­ром по дер­жав­но­сті. В да­но­му ви­пад­ку йде­ться про гро­ма­дян­ство як осно­ву дер­жав­но­сті. Нам не­об­хі­дно на­вчи­тись спри­йма­ти пер­со­на­лії і їхні га­сла спо­кій­ні­ше, щоб, спо­ча­тку за­крив­ши очі на те, як ко­мусь лег­ко да­ють гро­ма­дян­ство, зго­дом не обу­рю­ва­тись то­му, в який спо­сіб у них це гро­ма­дян­ство за­би­ра­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.