Аб­со­лю­тний ре­зуль­тат

Укра­їн­ка Яна Бе­ло­мо­і­на до­стро­ко­во ви­гра­ла Ку­бок сві­ту-2017 з ма­ун­тин­бай­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­ша спортс­мен­ка за­без­пе­чи­ла со­бі пе­ре­мо­гу за­зда­ле­гідь, за один етап до кін­ця зма­гань. Ве­ло­гон­щи­ця Яна Бе­ло­мо­і­на до­стро­ко­во пе­ре­мо­гла у за­галь­но­му за­лі­ку Куб­ка сві­ту 2017 ро­ку з ма­ун­тин­бай­ку. В ка­над­сько­му Мон-Сен-Анн Яна Бе­ло­мо­і­на здо­бу­ла пе­ре­мо­гу на пе­ред­остан­ньо­му, п’ято­му ета­пі Куб­ка сві­ту з ма­ун­тин­бай­ку в олім­пій­ській ди­сци­плі­ні крос- кан­трі, ви­пе­ре­див­ши ле­ген­дар­ну фран­цу­жен­ку По­лін Фер­ран-Пре­во і ка­над­ку Ке­трін Пен­дрел. Це до­зво­ли­ло Бе­ло­мо­і­ній трі­ум­фу­ва­ти в за­галь­но­му за­лі­ку Куб­ка сві­ту з ма­ун­тин­бай­ку, по­ві­дом­ляє Sportarena. На­га­да­є­мо, що за­клю­чний, шо­стий етап Куб­ка сві­ту прой­де 26—27 сер­пня в іта­лій­сько­му Валь ді Со­ле. Однак для на­шої спортс­мен­ки, яка ви­гра­ла три з п’яти ета­пів, що вже від­бу­ли­ся, тур­нір­но­го зна­че­н­ня остан­ній етап вже не ма­ти­ме.

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ ЯНИ БЕЛОМОІНОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.