На­ре­шті в бу­дів­лі для фон­дів – ре­монт

Дні­про, Оде­су, Су­ми, Чер­ка­си, Ки­їв, Бі­ло­русь, Поль­щу, Ве­ли­ко­бри­та­нію об’єд­нав... ін­те­рес до Му­зею во­лин­ської іко­ни

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

За­ві­ду­вач цьо­го уні­каль­но­го му­зею, єди­но­го в Укра­ї­ні, який пред­став­ляє ре­гіо­наль­ну шко­лу іко­но­пи­су, Те­тя­на Єлі­сє­є­ва ка­же, що на­віть спе­ко­тне лі­то, яке б’є всі ре­кор­ди, не по­сла­би­ло ін­те­ре­су до їхньої ко­ле­кції, ко­тра на­лі­чує по­над дві ти­ся­чі пам’яток са­краль­но­го ми­сте­цтва. І вер­ши­ною ко­ле­кції є ори­гі­нал чу­до­твор­ної Холм­ської іко­ни Бо­го­ма­те­рі (XI ст.), іко­ни, по­ді­бної до якої не­має ні на Афо­ні, ні на Си­наї. Лю­ди, які збе­ре­гли цю іко­ну (а про її істо­рію га­зе­та «День» роз­по­від­а­ла не раз), за­по­ві­ли її Лу­цьку, во­на не мо­же за­ли­ша­ти сті­ни Му­зею во­лин­ської іко­ни, де для неї — і спе­ці­аль­на охо­ро­на, і тем­пе­ра­тур­ний ре­жим.

Те­тя­на Єлі­сє­є­ва від­зна­чає, що осо­бли­во ба­га­то не­ве­ли­ких груп від­ві­ду­ва­чів: при­хо­дять по троє, че­тве­ро, не біль­ше ніж ві­сім осіб, але обов’яз­ко­во за­мов­ля­ють екс­кур­сію. Дні­про, Оде­са, Су­ми, Чер­ка­си, Ки­їв, Бі­ло­русь, Поль­ща, Ве­ли­ко­бри­та­нія... Про­во­ди­ли екс­кур­сію на­віть для одні­єї ту­рис­тки із Поль­щі, ко­тра при­дба­ла і кни­гу-аль­бом « Му­зей во­лин­ської іко­ни » вар­ті­стю в 1700 гри­вень. Чо­ло­вік із Кро­пив­ни­цько­го при­вів двох сво­їх до­ро­слих ді­тей, які при­їха­ли до Лу­цька на фе­сти­валь « Бан­дер­штат » . То­рік він при­во­зив у Му­зей во­лин­ської іко­ни гру­пу учнів і пі­сля по­ба­че­но­го, за вла­сним зі­зна­н­ням, зро­зу­мів, що по­ви­нен по­ка­за­ти йо­го екс­по­зи­цію і сво­їм ді­тям. У ви­хі­дні му­зей від­ві­да­ли чи­ма­ло уча­сни­ків фе­сти­ва­лю па­трі­о­ти­чно­го ду­ху « Бан­дер­штат » , які при­хо­ди­ли і гру­пка­ми, і по­о­дин­ці. Осо­бли­во ра­дує, що ми­сте­цтво ці­ка­вить мо­лодь. Ще одні­єю ра­ді­стю для ко­ле­кти­ву му­зею є те, що на­ре­шті роз­по­чав­ся ре­монт у бу­ди­но­чку, який обла­сна ра­да пе­ре­да­ла за­кла­ду для збе­ре­же­н­ня фон­дів. Та й са­ме при­мі­ще­н­ня му­зею, який є одним із най­ві­дві­ду­ва­ні­ших на Во­ли­ні, своє­рі­дним лу­цьким брен­дом, дав­но по­тре­бує ре­мон­ту. Адже в ньо­му му­зей пе­ре­бу­ває вже 16 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.