Ви­хі­дні з «Ше.Fest»

Все­укра­їн­ський фе­сти­валь Та­ра­са Шев­чен­ка вже вче­твер­те від­бу­де­ться на йо­го ба­тьків­щи­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

«Ше.Fest» за­по­ча­тку­ва­ли у 2014 ро­ці, на дво­хсо­трі­чний юві­лей по­е­та. Цьо­го ро­ку се­ло Мо­рин­ці Чер­ка­ської обла­сті при­йма­ти­ме го­стей 12—13 сер­пня. У цен­трі ува­ги — Та­рас Шев­чен­ко, акту­аль­ний і близь­кий для ко­жно­го. «Це фе­сти­валь на­ціо­наль­ної єд­но­сті, ва­жли­вий для всіх укра­їн­ців, на­сам

пе­ред мо­ло­ді, — вва­жає шев­чен­ко­зна­ви­ця Окса­на ДАНИЛЬЧЕН

КО. — Тут ми мо­же­мо згур­ту­ва­ти­ся нав­ко­ло то­го, що зна­йо­ме з ди­тин­ства, — твор­чо­сті Шев­чен­ка, мо­раль­них ім­пе­ра­ти­вів, які він ство­рив». Фе­сти­валь має і до­да­тко­ві акцен­ти, які що­ро­ку змі­ню­ю­ться. Че­твер­тий «Ше.Fest» про­хо­ди­ти­ме під ло­зун­гом «Твоя кра­ї­на — твоя бо­роть­ба».

Подія від­бу­де­ться за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни. За­сту­пник мі­ні­стра Оле­ксандр ЯРЕМА на­го­ло­шує: «Для нас прин­ци­по­во ва­жли­во під­три­му­ва­ти про­е­кти, які по­ка­зу­ють мо­ло­ді з рі­зних ре­гіо­нів кра­ї­ни та з-за кор­до­ну, якою є справ­жня Украї-

на, да­ють їй мо­жли­вість по­спіл­ку­ва­ти­ся, отри­ма­ти зна­н­ня про куль­тур­ні тра­ди­ції та ми­сте­цтво. «Ше.Fest» є пла­тфор­мою, яка зда­тна ці зав­да­н­ня ви­рі­ши­ти».

Спі­вор­га­ні­за­тор­ка за­хо­ду Юлія

КАПШУЧЕНКО-ШУМЕЙКО роз­по­від­ає, що фе­сти­валь на­лі­чу­ва­ти­ме 12 ло­ка­цій. Май­стри про­во­ди­ти­муть ав­тен­ти­чні май­стер-кла­си на яр­мар­ку, а та­кож вчи­ти­муть ді­тей пле­сти ягня­ток із со­ло­ми. Ма­ле­ча чи­та­ти­ме вір­ші Шев­чен­ка та укра­їн­ські каз­ки на окре­мій га­ля­ви­ні. В афі­ші те­а­траль­ної сце­ни — прем’єра спе­кта­клю «Чу­жі сни» Ки­їв­сько­го ама­тор­сько­го те­а­тру «Щек» і ви­ста­ва про остан­нє ко­ха­н­ня Шев­чен­ка. На му­зи­чній сце­ні з’ яв­ля­ться KOZAK SYSTEM, Мо­тор’рол­ла, Vivienne Mort та ін­ші гур­ти. У ні­чній куль­тур­ній про­гра­мі — укра­їн­ські філь­ми та аку­сти­чні кон­цер­ти. Ху­до­жня га­ля­ви­на при­ва­блю­ва­ти­ме від­ві­ду­ва­чів не тіль­ки ви­став­ка­ми та май­стер-кла­са­ми, а й ко­ле­ктив­ним ство­ре­н­ням ко­пії ві­до­мої кар­ти­ни Та­ра­са Шев­чен­ка «Ка­те­ри­на». Ор­га­ні­за­то­ри та­кож за­пла­ну­ва­ли екс­кур­сії у Мо­рин­цях і Шев­чен­ко­во­му та ле­кцій­ну про­гра­му. Для го­стей фе­сти­ва­лю ор­га­ні­зу­ють фуд­корт і на­ме­то­ве мі­сте­чко.

Вхід на «Ше.Fest» віль­ний. Утім, що­ро­ку ко­ман­да фе­сти­ва­лю зби­рає ко­шти на бла­го­дій­ність. Цьо­го ро­ку ор­га­ні­за­то­ри до­по­ма­га­ти­муть ро­ди­ні бій­ця, який за­ги­нув в АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.