«Все по­чи­на­є­ться в Ки­є­ві»

У сто­ли­ці за­про­ва­ди­ли ID-кар­тку ту­ри­ста

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Під сло­га­ном Everything starts in Kyiv (тоб­то — «Все по­чи­на­є­ться в Ки­є­ві») Ки­їв­ська мі­ська дер­жав­на адмі­ні­стра­ція, ту­ри­сти­чно-ін­фор­ма­цій­ний центр сто­ли­ці та Ки­їв­ський ту­ри­сти­чний альянс пред­ста­ви­ли ID-кар­тку го­стя сто­ли­ці Kyiv Pass. Про­ект спря­мо­ва­ний на по­пу­ля­ри­за­цію ло­ка­цій і ту­ри­сти­чних об’єктів мі­ста се­ред іно­зем­них і вну­трі­шніх ту­ри­стів.

До по­слуг, що отри­мує вла­сник ту­ри­сти­чної ID-кар­тки, вхо­дять огля­до­ві екс­кур­сії Ки­є­вом, вхі­дні кви­тки до му­зе­їв, пар­ків, зоо­пар­ку, ми­сте­цьких га­ле­рей, ні­чних клу­бів, по­їзд­ки ме­тро­по­лі­те­ном і си­сте­ма зни­жок, що на­да­є­ться пар­тне­ра­ми — ре­сто­ра­на­ми, су­ве­нір­ни­ми ма­га­зи­на­ми, ту­ри­сти­чни­ми опе­ра­то­ра­ми.

«Су­ча­сна ту­ри­сти­чна кар­тка — ду­же на ча­сі, адже за остан­ні три ро­ки зов­ні­шній і вну­трі­шній ту­ризм у Ки­є­ві зріс, від­по­від­но, на 25% та 15,5%. При­чо­му, ду­маю, що остан­ню ци­фру мо­жна мно­жи­ти на два і три. Ці­лі, з яки­ми гро­ма­дя­ни від­ві­ду­ють Ки­їв, за­зви­чай — ту­ри­сти­чні та ді­ло­ві. Се­ре­дня три­ва­лість пе­ре­бу­ва­н­ня вну­трі­шньо­го і зов­ні­шньо­го ту­ри­ста в Ки­є­ві — три дні. Со­ці­о­ло­гі­чні да­ні по­ка­зу­ють, що вну­трі­шній ту­рист у се­ре­дньо­му за до­бу за­ли­шає в мі­сті 150 єв­ро, вну­трі­шній — 600 гри­вень», — роз­по­від­ає Ан­тон ТАРАНЕНКО, на­чаль­ник управ­лі­н­ня ту­ри­зму КМДА.

Най­біль­ше го­сті сто­ли­ці хо­чуть ба­чи­ти пам’ятки ар­хі­те­кту­ри (70%), та­кож ба­жа­ють від­ві­да­ти му­зеї (40%), ре­лі­гій­ні куль­то­ві спо­ру­ди (38%), пар­ки (33%) та те­а­три (10%). Лю­ди­на, яка при­дба­ла Kyiv Pass, мо­же на свій смак обра­ти куль­тур­ні ло- ка­ції. Зокре­ма, уча­сни­ка­ми ці­єї про­гра­ми є по­над 20 му­зе­їв Ки­є­ва. Ав­то­ри про­е­кту обі­ця­ють, що про­по­зи­ції по­стій­но онов­лю­ва­ти­му­ться — во­ни від­кри­ті до спів­пра­ці і го­то­ві прийня­ти будь-яку ло­ка­цію.

Про­по­ну­є­ться три ви­ди цих кар­ток: на 24, 48 та 72 го­ди­ни. Кар­тка по­чи­нає ді­я­ти з мо­мен­ту її акти­ва­ції. Вар­тість по­слу­ги — від 15 до 35 єв­ро, за­ле­жно від обра­но­го тер­мі­ну дії, для вну­трі­шніх ту­ри­стів — у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті за кур­сом єв­ро. При­дба­ти ID-кар­тку мо­жна на сай­ті про­е­кту kyivpass. com, та­кож — на vі­sі­tkyiv.travel. То­ді кар­тка зчи­ту­ва­ти­ме­ться з мо­біль­но­го при­строю за ко­дом. Пла­сти­ко­ві кар­тки бу­дуть до­сту­пні в ае­ро­пор­тах, тор­гі­вель­них цен­трах сто­ли­ці, су­ве­нір­них крам­ни­цях, го­те­лях то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.