Шанс для 47 лю­дей

На­да­но до­да­тко­ві ко­шти для лі­ку­ва­н­ня укра­їн­ських гро­ма­дян за кор­до­ном

Den (Ukrainian) - - День України -

7сер­пня МОЗ Укра­ї­ни отри­ма­ло від Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни по­го­дже­н­ня змін до Па­спор­та бю­дже­тної про­гра­ми «Лі­ку­ва­н­ня гро­ма­дян Укра­ї­ни за кор­до­ном» що­до ви­ді­ле­н­ня до­да­тко­вих 186 млн грн, по­ві­дом­ляє www.moz.gov.ua. Цьо­го ж дня від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії МОЗ Укра­ї­ни з пи­тань на­прав­ле­н­ня на лі­ку­ва­н­ня за кор­дон під го­ло­ву­ва­н­ням за­сту­пни­ка мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни Оле­ксан­дра Лін­чев­сько­го. Чле­ни Ко­мі­сії МОЗ ухва­ли­ли рі­ше­н­ня від­пра­ви­ти на за­кор­дон­не лі­ку­ва­н­ня 47 па­ці­єн­тів.

МОЗ Укра­ї­ни під­го­ту­ва­ло ін­фор­ма­цій­ні ли­сти для за­кор­дон­них клі­нік про га­ран­тію опла­ти за лі­ку­ва­н­ня і пі­сля роз­гля­ду спра­ви та прийня­т­тя по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня ли­сти бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні та на­да­ні рі­дним па­ці­єн­тів, щоб во­ни яко­мо­га швид­ше ма­ли мо­жли­вість по­їха­ти на лі­ку­ва­н­ня, не че­ка­ю­чи на пе­ре­ве­де­н­ня ко­штів на ра­хун­ки клі­ні­ки, іде­ться на офі­цій­но­му сай­ті Мі­ні­стер­ства. На­га­да­є­мо, 2017 ро­ку дер­жав­ним бю­дже­том Укра­ї­ни на про­гра­му «Лі­ку­ва­н­ня гро­ма­дян Укра­ї­ни за кор­до­ном» МОЗ Укра­ї­ни бу­ло на­да­но по­над 203 млн грн, на ці ко­шти бу­ло на­прав­ле­но на лі­ку­ва­н­ня до за­кор­дон­них клі­нік 74 осо­би, у то­му чи­слі 34 ди­ти­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.