Укра­ї­на ви­сло­ви­ла про­тест Поль­щі че­рез про­ект но­во­го поль­сько­го па­спор­та

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Укра­ї­на ви­кли­ка­ла в МЗС по­сла Поль­щі Яна Пє­кло й вру­чи­ла йо­му но­ту про­те­сту в зв’яз­ку з пла­на­ми поль­ської вла­ди роз­мі­сти­ти на сто­рін­ках но­во­го поль­сько­го па­спор­та зо­бра­же­н­ня ка­пли­ці-ро­тон­ди, роз­та­шо­ва­ної у Льво­ві. При цьо­му у по­ві­дом­лен­ні, роз­мі­ще­но­му на сай­ті МЗС Укра­ї­ни, за­зна­че­но, що йде­ться, вла­сне, про зо­бра­же­н­ня поль­ських вій­сько­вих по­хо­вань на те­ри­то­рії Ли­ча­ків­сько­го кла­до­ви­ща у Льво­ві. Вру­че­на поль­сько­му по­слу но­та мі­сти­ла «рі­шу­чий про­тест» офі­цій­но­го Ки­є­ва що­до на­мі­рів мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ і адмі­ні­стра­ції Поль­щі у цьо­му пи­тан­ні. «Укра­ї­на роз­гля­дає та­кі на­мі­ри як не­дру­жній крок, який не­га­тив­но впли­ває на роз­ви­ток стра­те­гі­чно­го укра­їн­сько-поль­сько­го пар­тнер­ства», — на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні укра­їн­сько­го МЗС. В укра­їн­сько­му зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­му ві­дом­стві за­зна­чи­ли, що оцін­ка істо­ри­чних по­дій — спра­ва істо­ри­ків. «Укра­ї­на ви­сту­пає про­ти по­лі­ти­за­ції окре­мих істо­ри­чних фа­ктів, які шко­ди­ли б роз­ви­тку вза­є­мо­ви­гі­дно­го стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства між Укра­ї­ною і Ре­спу­блі­кою Поль­ща», — на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні Мі­ні­стер­ства. Поль­ща ви­рі­ши­ла ви­пу­сти­ти но­ві па­спор­ти 2018 ро­ку на честь сто­річ­чя не­за­ле­жно­сті. На сай­ті про­е­кту з онов­ле­н­ня ди­зай­ну поль­сько­го па­спор­та ска­за­но, що на йо­го сто­рін­ках бу­дуть зо­бра­же­ні мі­сця, по­ста­ті й сим­во­ли, пов’яза­ні з істо­рі­єю кра­ї­ни. Яке са­ме зо­бра­же­н­ня з’яви­ться на об­кла­дин­ці, ви­рі­шу­ва­ти­муть гро­ма­дя­ни Поль­щі за до­по­мо­гою ін­тер­нет-го­ло­су­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.