Google звіль­нив одно­го з роз­ро­бни­ків за «ма­ні­фест» се­ксист­сько­го ха­ра­кте­ру

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Аме­ри­кан­ська ін­тер­нет-кор­по­ра­ція Google Inc. звіль­ни­ла одно­го зі сво­їх роз­ро­бни­ків за ви­слов­лю­ва­н­ня се­ксист­сько­го ха­ра­кте­ру. Сам спів­ро­бі­тник під­твер­див у ніч на вів­то­рок в роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми ви­да­н­ня Bloomberg факт сво­го звільнення з ро­бо­ти. При­чи­ною роз­ри­ву від­но­син з пра­це­дав­цем ста­ли де­які па­са­жі в скла­де­но­му спів­ро­бі­тни­ком «ма­ні­фе­сті» на 10 сто­рін­ках. До­ку­мент був при­зна­че­ний для вну­трі­шньо­го ко­ри­сту­ва­н­ня, пе­ре­дає ін­форм­а­ген­ція dpa. У «ма­ні­фе­сті» ав­тор се­ред ін­шо­го вка­зав на те, що біо­ло­гі­чні осо­бли­во­сті жі­нок не да­ють їм мо­жли­во­сті зро­би­ти пов­но­цін­ну кар’єру в га­лу­зі ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій. На йо­го дум­ку, кор­по­ра­тив­на куль­ту­ра в Google за­над­то за­і­де­о­ло­гі­зо­ва­на що­до цьо­го та ін­ших пи­тань. Крім то­го, ав­тор до­ку­мен­та на­рі­кає на брак сво­бо­ди ви­слов­лю­ва­н­ня дум­ки в ком­па­нії, де, на йо­го по­гляд, пра­кти­чно не­мо­жли­во ви­сло­ви­ти своє пе­ре­ко­на­н­ня, ко­тре від­рі­зня­ло­ся б від по­гля­дів за­га­лу.За да­ни­ми ЗМІ, цей «ма­ні­фест» ви­кли­кав різ­ке обу­ре­н­ня на вну­трі­шніх фо­ру­мах ком­па­нії, хоч де­хто з пра­ців­ни­ків по­го­див­ся з де­яки­ми пун­кта­ми су­пе­ре­чли­во­го до­ку­мен­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.