Уряд ФРН де­ле­гує в Укра­ї­ну по­слан­ни­ка з пи­тань де­цен­тра­лі­за­ції

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ні­ме­цький уряд де­ле­гує ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра Са­ксо­нії Ґе­ор­ґа Міль­брад­та спе­ці­аль­ним по­слан­ни­ком з пи­тань ре­фор­му­ва­н­ня Укра­ї­ни у га­лу­зях уря­ду­ва­н­ня та де­цен­тра­лі­за­ції з ман­да­том на один рік. Про це учо­ра по­ві­до­мив DW ре­чник уря­ду ФРН. Спе­ці­аль­ний по­слан­ник при­зна­че­ний на за­про­ше­н­ня Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, адре­со­ва­но­го всім кра­ї­нам «Ве­ли­кої сім­ки» та охо­плює сім на­прям­ків ре­фор­му­ва­н­ня. За сло­ва­ми ре­чни­ка ні­ме­цько­го уря­ду, Міль­брадт має зна­чний до­свід у кон­суль­ту­ван­ні Укра­ї­ни в сфе­рах уря­ду­ва­н­ня та де­цен­тра­лі­за­ції. Ге­орґ Міль­брадт є до­кто­ром еко­но­мі­чних на­ук, очо­лю­вав уряд Са­ксо­нії з 2002 по 2008 рік. Як по­ві­до­ми­ло на­пе­ре­до­дні агент­ство «Ін­тер­факс-Укра­ї­на» з по­си­ла­н­ням на ві­це-пре­мє­ра Укра­ї­ни Ген­на­дія Зуб­ка, по­слан­ник уря­ду Ні­меч­чи­ни з пи­тань де­цен­тра­лі­за­ції по­чне ро­бо­ту в Укра­ї­ні вже у ве­ре­сні цьо­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.