Но­ва якість ко­ман­ду­ва­н­ня

«В нас по­пе­ре­ду сер­йо­зні ви­про­бу­ва­н­ня, про­ти­сто­я­ти яким ціл­ком по си­лах одній з кра­щих бри­гад в Укра­ї­ні», — Сер­гій СОБКО

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ко­ман­ди­ром 128- ї бри­га­ди при­зна­че­но Ге­роя Укра­ї­ни, під­пол­ков­ни­ка Сер­гія Соб­ка. Про це призначення по­ві­до­ми­ли у Ге­не­раль­но­му шта­бі. Собко змі­нив на цій по­са­ді так са­мо Ге- роя Укра­ї­ни пол­ков­ни­ка Сер­гія Ша­пта­лу.

«Для ме­не ве­ли­ка честь прийня­ти ко­ман­ду­ва­н­ня са­ме 128-ю бри­га­дою, — ска­зав но­во­при­зна­че­ний ком­бриг вій­сько­вим. — Під ко­ман­ду­ва­н­ням пол­ков­ни­ка Ша­пта­ли ви по­бу­ва­ли у най­за­пе­клі­ших бо­ях та ви­яви­ли не­ймо­вір­ний ге­ро­їзм, му­жність та са­мо­від­да­ність. Я від­чу­ваю ко­ло­саль­ну від­по­від­аль­ність пе­ред ва­ми та ва­ши­ми близь­ки­ми. За­го­стре­н­ня зов­ні­шньо­по­лі­ти­чної си­ту­а­ції вка­зує на те, що в нас по­пе­ре­ду сер­йо­зні ви­про­бу­ва­н­ня, про­ти­сто­я­ти яким ціл­ком по си­лах одній з кра­щих бри­гад в Укра­ї­ні».

Ко­ман­дир ме­ха­ні­зо­ва­но­го ба­таль­йо­ну 30-ї ОМБр ма­йор Сер­гій Собко во­ю­вав з са­мо­го по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії. Так, на­при­клад, 27 ли­пня 2014 ро­ку ба­таль­йон­на та­кти­чна гру­па під йо­го ке­рів­ни­цтвом ра­зом із де­сан­тни­ка­ми 95-ї бри­га­ди взя­ла стра­те­гі­чний плац­дарм Са­вур-мо­ги­ла. Під час за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на цій ді­лян­ці йо­го ба­таль­йон за­без­пе­чу­вав ви­хід під­роз­ді­лів Зброй­них сил і При­кор­дон­ної слу­жби з ото­че­н­ня бі­ля кор­до­ну з Ро­сі­єю на ді­лян­ці від Пе­трів­сько­го до Мі­у­син­ська.

Пі­дроз­діл Соб­ка ви­ко­ну­вав зав­да­н­ня на те­ри­то­рії Лу­ган­ської обла­сті про­тя­гом ли­пня — ве­ре­сня 2014 ро­ку, а в лю­то­му 2015 ро­ку ви­хо­див з ото­че­н­ня зпід Де­баль­це­во­го.

З 2016 ро­ку про­хо­дить під­го­тов­ку і під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції слу­ха­чем На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту обо­ро­ни Укра­ї­ни іме­ні Іва­на Чер­ня­хов­сько­го. За час вій­ни отри­мав зва­н­ня під­пол­ков­ни­ка, при­зна­че­ний на по­са­ду за­сту­пни­ка ко­ман­ди­ра бри­га­ди. Під­пол­ков­ник Собко брав участь в на­вча­н­нях в Ко­ман­дно-шта­бно­му ко­ле­джу ар­мії США. Нав­ча­є­ться за між­на­ро­дною вій­сько­вою осві­тньою про­гра­мою ІМЕТ.

23 бе­ре­зня 2015 за осо­би­сту му­жність, са­мо­від­да­ність та ви­со­кий про­фе­сіо­на­лізм, ви­яв­ле­ні у за­хи­сті дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, отри­мав зва­н­ня Ге­рой Укра­ї­ни з вру­че­н­ням ор­де­на Зо­ло­та Зір­ка.

ФОТО МАРИНИ КОМАРОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.