КРУГОВОРОТ ду­ро­сті в істо­рії

Den (Ukrainian) - - Культура -

Як і ба­га­то мо­їх одно­лі­тків, я сво­го ча­су пе­ре­жив за­хо­пле­н­ня До­сто­єв­ським. Дня­ми ви­па­ла на­го­да де­що при­га­да­ти.

■ У книж­ці естон­сько­го лі­те­ра­ту­ро­знав­ця Пе­е­те­ра То­ро­па « До­сто­єв­ський: істо­рія та іде­о­ло­гія » ( ін­терв’ ю з ним див. у «Дні» від 7.07.17) на­во­ди­ться чи­ма­ло ци­тат, що окре­слю­ють су­спіль­ні пе­ре­ко­на­н­ня ав­то­ра « Бі­сів » ; і, чим да­лі чи­та­єш, тим мі­цні­шим стає від­чу­т­тя де­жа вю.

■ «Цей стан, тоб­то роз­пад мас на осо­би­сто­сті, іна­кше ци­ві­лі­за­ція, є стан хво­ро­бли­вий».

■ У пра­во­слав­но­му хри­сти­ян­стві «лю­ди­на по­вер­та­є­ться в ма­су, в без­по­се­ре­днє жи­т­тя, от­же, в при­ро­дний стан».

■ Слов’ ян­ська ідея — «май­бу­тня мо­жли­вість розв’яза­н­ня доль люд­ства та Єв­ро­пи».

■ « У нас, ро­сі­ян, є, зви­чай­но, дві стра­шні си­ли, що вар­ту­ють усіх ін­ших в усьо­му сві­ті, — це все­ці­лі­сність і ду­хов­на не­по­діль­ність міль­йо­нів на­ро­ду на­шо­го й най­ті­сні­ше єд­на­н­ня йо­го з мо­нар­хом».

■ Ро­сій­ський ін­те­ле­кту­ал (себ­то лі­бе­рал) — «ро­зу­мо­вий про­ле­тар, щось без зем­лі під со­бою, без ґрун­ту і по­ча­тку, між­на­ро­дний ме­же­у­мок, що но­си­ться всі­ма ві­тра­ми Єв­ро­пи»

■ «Так, ми ві­ру­є­мо, що ро­сій­ська на­ція — не­зви­чай­не яви­ще в істо­рії всьо­го люд­ства». ■ «Дер­жа­ва є цер­квою». «Став­ле­н­ня ро­сій­сько­го на­ро­ду до сво­го ца­ря є на­йосо­бли­ві­ший пункт, який від­рі­зняє на­род наш від усіх ін­ших на­ро­дів Єв­ро­пи і всьо­го сві­ту».

■ «У нас гро­ма­дян­ська сво­бо­да мо­же вста­но­ви­ти­ся най­пов­ні­ша, пов­ні­ше, ніж де­не­будь у сві­ті, в Єв­ро­пі або на­віть в Пів­ні­чній Аме­ри­ці ... Не пи­са­ним ли­стом утвер­ди­ться, а збу­ду­є­ться ли­ше на ди­тя­чій лю­бо­ві на­ро­ду до ца­ря, як до ба­тька, бо ді­тям мо­жна та­ке до­зво­ли­ти, що й не­ми­сли­мо в ін­ших, у до­го­вір­них на­ро­дів».

■ 150 ро­ків по то­му ж ко­лу. Цар- ба­тько, зра­дни­ки- ін­те­лі­ген­ти, пра­во­слав­не єд­на­н­ня, про­гни­лий За­хід.

■ Мо­жна б на цьо­му за­кін­чи­ти, але й у нас зна­хо­дя­ться лю­би­те­лі по­го­во­ри­ти про осо­бли­вий шлях, по­бо­ро­ти­ся з єв­ро­пей­ським лі­бе­ра­лі­змом і на­са­ди­ти ви­со­ко­мо­раль­ний по­ря­док на ду­же спе­ци­фі­чно ви­тлу­ма­чен­них ре­лі­гій­них за­са­дах.

■ Во­і­сти­ну, люд­ська ду­рість, як і люд­ський ге­ній — нев­ми­ру­щі.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.