Ві­два­жні...

9 сер­пня в Оде­сі від­кри­ва­є­ться ман­дру­ю­ча муль­ти­ме­діа-ви­став­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Екс­по­зи­цію « Ві­два­жні: на­ші ге­рої » в Оде­сі мо­жна по­ба­чи­ти до 2 ве­ре­сня.

Алі­са АНТОНЕНКО

Її мо­жна по­ба­чи­ти в Оде­сько­му істо­ри­ко- кра­є­знав­чо­му му­зеї. Ви­став­ка при­свя­че­на до сто­річ­чя Укра­їн­ської ре­во­лю­ції. Ек­спо­зи­ція скла­да­є­ться з ше­сти мо­ду­лів, у яких пред­став­ле­но ре­кон­стру­йо­ва­ні ху­до­жні ти­па­жі ре­во­лю­цій­ної епо­хи, ху­до­жні ко­ла­жі з ар­хів­них сві­тлин, які до­пов­не­ні текс­та­ми про зна­ко­ві по­дії, а та­кож на мо­ні­то­рах де­мон­стру­ють те­ма­ти­чні ві­део­ро­ли­ки з кі­но­хро­ні­ки.

На­га­да­є­мо, впер­ше ви­став­ка « Ві­два­жні: на­ші ге­рої » бу­ла пред­став­ле­на на­при­кін­ці ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку в Ки­є­ві в Укра­їн­сько­му до­мі й ви­кли­ка­ла ве­ли­че­зний ре­зо­нанс, а то­му ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту ви­рі­ши­ли зро­би­ти йо­го пе­ре­сув­ним і упро­довж 2017 ро­ку де­мон­стру­ва­ти ре­гіо­на­ми Укра­ї­ни, а та­кож за кор­до­ном. Ни­ні з муль­ти­ме­дій­ною екс­по­зи­цію по­зна­йом­ля­ться у Пів­ден­ній Паль­мі­рі.

За сло­ва­ми Іго­ря ПОШИВАЙЛА, ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні — Му­зею Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, «у бо­роть­бі за честь і гі­дність про­ки­да­є­ться при­спа­ний дух на­ції. По­двиг Май­да­ну — сто­го­ло­се свід­че­н­ня про­бу­дже­н­ня най­кра­щих рис лю­ди­ни. Єд­ність та ві­ра в ідею, щи­ра мо­ли­тва й на­по­ле­гли­ва пра­ця, смі­ли­вість і жер­тов­ність («брат за бра­та») — яскра­ві атри­бу­ти Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті й на­шо­го су­спіль­ства. Тож цей пе­ре­сув­ний ви­став­ко­вий про­ект є во­дно­час і апро­ба­ці­єю май­бу­тніх про­грам но­во­ство­рю­ва­но­го ме­мо­рі­аль­но- му­зей­но­го ком­пле­ксу, і спро­бою за­лу­чи­ти ши­ро­ку гро­мад­ськість до пе­ре­о­сми­сле­н­ня ва­жли­вих ета­пів на­шо­го істо­ри­чно­го по­сту­пу...»

Як від­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри ме­ді­а­а­кції, три ро­ки то­му сло­во­спо­лу­че­н­ня « мі­сто- ге­рой Оде­са» на­бу­ло но­во­го зна­че­н­ня. Зга­ду­ю­чи ті тра­гі­чні по­дії, ми ро­зу­мі­є­мо, що 2 трав­ня 2014 ро­ку істо­рія Укра­ї­ни мо­гла пі­ти ін­шим шля­хом... а ма­па на­шої кра­ї­ни вко­тре мо­гла на­бу­ти іна­кшо­го ви­гля­ду. Сла­ва Бо­гу — цьо­го не ста­ло­ся. У пе­ре­лам­ні мо­мен­ти істо­рії ви­рі­шаль­не для до­лі Ко­цю­бі­є­ва — Ха­джи­бея — Оде­си сло­во зав­жди за­ли­ша­ло­ся за укра­їн­ським на­ро­дом! Ще за ча­сів ко­зач­чи­ни мі­сто роз­бу­до­ву­ва­ло­ся як між­на­ро­дний порт, орі­єн­то­ва­ний на еко­но­мі­чні та куль­тур­ні зв’яз­ки з Єв­ро­пою.

На­га­да­є­мо, уро­дже­нець Пів­ден­ної Паль­ми­ри Юрій Ли­па як те­о­ре­тик укра­їн­ської гео­по­лі­ти­ки був одним із пер­ших, хто спо­від­у­вав єв­ро­пей­ський шлях роз­ви­тку на­шої дер­жа­ви. Лі­кар, пи­сьмен­ник та ре­да­ктор «Ві­сни­ка Оде­си», він по­ді­бно до сьо­го­дні­шніх оде­си­тів- па­трі­о­тів за­ли­шав­ся вір­ним сво­їм по­гля­дам і, зго­ло­сив­шись до­бро­воль­цем у ку­рінь мор­ської пі­хо­ти УНР, на ву­ли­цях Оде­си во­ю­вав про­ти біль­шо­ви­ків.

Бо­роть­ба за укра­їн­ство в ХІХ сто­літ­ті, по­дії Укра­їн­ської ре­во­лю­ції 1917— 1921 рр., спро­тив ге­но­ци­до­ві то­та­лі­тар­ної до­би, опір оку­пан­там у 1941— 1944 рр., об­сто­ю­ва­н­ня іде­а­лів де­мо­кра­тії та сво­бо­ди у дру­гій по­ло­ви­ні ХХ ст., від­ро­дже­н­ня не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, за­хист її кор­до­нів, зма­га­н­ня за де­мо­кра­ти­чний ви­бір у ХХІ сто­літ­ті — цим бу­ло спов­не­но жи­т­тя при­чор­но­мор­ців у ба­га­тьох по­ко­лі­н­нях.

Сьо­го­дні, ко­ли на схо­ді Укра­ї­ни май­же що­ден­но ллє­ться кров, йде вій­на, слу­шно зга­да­ти до­ле­но­сні по­дії, які зна­ме­ну­ва­ли на­шу бо­роть­бу за во­лю та гі­дність. Май­дан пе­ре­став бу­ти тіль­ки на­звою пло­щі. Те­пер це сим­вол Сво­бо­ди.

То­му Ре­во­лю­цію Гі­дно­сті мо­жна вва­жа­ти про­дов­же­н­ням не ли­ше про­те­стно­го ру­ху 2004 ро­ку, Ре­во­лю­ції на гра­ні­ті 1991- го, а й Укра­їн­ської ре­во­лю­ції 1917— 1921 рр. та ви­зволь­них зма­гань у ча­си сві­то­вих війн і по­во­єн­ні.

Укра­їн­ська ре­во­лю­ція 1917— 1921 рр. да­ла рі­зні фор­ми на­ціо­наль­ної дер­жав­но­сті — УНР, Укра­їн­ську дер­жа­ву, ЗУНР. І хоч у ті ро­ки збе­рег­ти не­за­ле­жність не вда­ло­ся пе­ред­усім че­рез роз­по­ро­ше­ність по­лі­ти­чної елі­ти, але, від­ро­див­ши на кіль­ка ро­ків дер­жав­ність, укра­їн­ці за­кла­ли фун­да­мент мо­дер­ної по­лі­ти­чної на­ції.

Пе­ре­сув­ний ме­ді­а­про­ект має від­тво­ри­ти обра­зи бор­ців за сво­бо­ду Укра­ї­ни, зокре­ма че­рез по­каз ре­во­лю­цій­ної атри­бу­ти­ки та вбра­н­ня рі­зних по­ко­лінь укра­їн­ців ХХ—ХХІ сто­літь. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів вер­ні­са­жу, спе­ці­аль­но дня цьо­го про­е­кту бу­ло здій­сне­но ре­кон­стру­кцію істо­ри­чно­го вбра­н­ня, сфо­то­гра­фо­ва­но і пред­став­ле­но у ві­део­по­ка­зі рі­зні ти­па­жі бор­ців за сво­бо­ду до­би Укра­їн­ської ре­во­лю­ції, Хо­ло­дно­го Яру, Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії, Ре­во­лю­ції на гра­ні­ті, По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції, Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті.

Ме­та про­е­кту — в емо­цій­них обра­зах по­ка­за­ти до­блесть бор­ців за сво­бо­ду і не­за­ле­жність дер­жа­ви, єд­ність по­ко­лінь та рі­зних со­ці­аль­них груп, про­де­мон­стру­ва­ти ре­а­кцію гро­ма­ди та ви­бір ко­жної лю­ди­ни в умо­вах ре­во­лю­ції, вша­ну­ва­ти пам’ ять по­ле­глих ге­ро­їв.

Ор­га­ні­за­то­ра­ми ви­став­ки ви­сту­пи­ли: НЦДКС «Укра­їн­ський дім » , На­ціо­наль­ний ме­мо­рі­аль­ний ком­плекс Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні — Му­зей Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті; Укра­їн­ський ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті.

ФОТО НА­ДА­НО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ВИ­СТАВ­КИ

Ре­кон­стру­кція істо­ри­чних ти­па­жів: пре­са Май­да­ну, лю­тий 2014 р., та хро­ні­кер УПА, 1944 р. (Юрій Сі­ка­люк і Ста­ні­слав Зго­няй­ло)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.