ДО ТЕМИ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У 1974 ро­ці в Ні­меч­чи­ні збан­кру­ту­вав Bank Herrstadt, який до­сить актив­но та ри­зи­ко­ва­но за­ймав­ся спе­ку­ля­ці­я­ми на ва­лю­тних рин­ках. Най­біль­ше по­стра­жда­ли від опе­ра­цій із не­пла­то­спро­мо­жною фі­н­уста­но­вою іно­зем­ні бан­ки (зокре­ма, бри­тан­ський Barclays Bank). Одним із не­ба­га­тьох «ща­слив­чи­ків», ко­трий отри­мав при­бу­тки від по­ді­бних опе­ра­цій, став Ost-West Handelsbank, ко­трий кон­тро­лю­вав­ся ра­дян­ським уря­дом. Для від­нов­ле­н­ня імі­джу бан­кі­рів Ні­ме­цька бан­ків­ська асо­ці­а­ція прийня­ла рі­ше­н­ня, від­по­від­но до яко­го фі­н­уста­но­ви пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли ко­шти на по­кри­т­тя зби­тків най­біль­ше по­стра­жда­лих іно­зем­них бан­ків. Ке­рів­ник Ost-West Handelsbank А. Ду­бо­но­сов не при­хо­ву­вав обу­ре­н­ня че­рез не­об­хі­дність від­ра­ху­ва­н­ня ча­сти­ни отри­ма­них при­бу­тків від та­ких спе­ку­ля­тив­них опе­ра­цій для ком­пен­са­цій зби­тків: «Це ж ри­нок. Ми чес- но за­ро­би­ли гро­ші». Але ра­пто­ва при­хиль­ність ра­дян­сько­го фун­кціо­не­ра прин­ци­пам віль­но­го рин­ку не змі­ни­ла по­зи­ції ні­ме­цьких бан­кі­рів.

Ця ситуація є справ­жнім зраз­ком то­го, як бан­ків­ські асо­ці­а­ції успі­шно та від­по­від­аль­но пе­ред су­спіль­ством ви­ко­ну­ють свої фун­кції. Во­дно­час зна­хо­ди­ться ком­про­міс між «зві­ря­чим оска­лом» аб­со­лю­тно віль­но­го рин­ку та па­ра­зи­тар­ни­ми схиль­но­стя­ми адмі­ні­стра­тив­но­бю­ро­кра­ти­чно­го ме­ха­ні­зму.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.