Їзда на «бля­хах»

«День» з’ясо­ву­вав, як по­чу­ва­ю­ться вла­сни­ки ав­то на іно­зем­них но­ме­рах і що на них че­кає по­пе­ре­ду

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні ста­ло про­сто-та­ки мо­дно їзди­ти на іно­зем­них но­ме­рах. Для цьо­го є дві схе­ми: ре­жим тран­зи­ту і ре­жим тим­ча­со­во­го за­ве­зе­н­ня. Але річ, зві­сно, не в пре­сти­жі, а в еле­мен­тар­ній еко­но­мі­ці, оскіль­ки в цьо­му разі ре­зи­дент Укра­ї­ни не по­ви­нен спла­чу­ва­ти ми­тних пла­те­жів. За да­ни­ми AUTO-Consulting, у сто­ли­ці кіль­кість ма­шин на іно­зем­них но­ме­рах за­без­пе­чує 5% мі­сько­го тра­фі­ку, а в де­яких обла­стях на за­хо­ді Укра­ї­ни — 30—40%. Го­ло­ва по­да­тко­во­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Ні­на Южа­ні­на в одно­му зі сво­їх не­що­дав­ніх ін­терв’ю, по­слав­шись на ми­тну слу­жбу, ска­за­ла, що в Укра­ї­ні вже 50 ти­сяч ма­шин на іно­зем­них но­ме­рах, але одра­зу ж, цьо­го ра­зу з по­си­ла­н­ням на гро­мад­ських акти­ві­стів, збіль­ши­ла цю ци­фру до пів­то­ра міль­йо­на. Схо­же, дер­жа­ва, бю­джет за­зна­ють на цьо­му зна­чних зби­тків.

■ Тро­хи біль­ше як мі­сяць то­му в пар­ла­мен­ті Укра­ї­ни бу­ло за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект № 6626 « Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни « Про На­ціо­наль­ну по­лі­цію » що­до окре­мих пов­но­ва­жень по­лі­ції » . Але йде­ться в ньо­му ще й про впо­ряд­ку­ва­н­ня облі­ку ав­то­мо­бі­лів з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю. До­ку­мент на­ка­зує по­лі­ції фор­му­ва­ти вла­сні ба­зи да­них транс­порт­них за­со­бів з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю, які тим­ча­со­во пе­ре­бу­ва­ють на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи для цьо­го як ін­фор­ма­цію, на­яв­ну в по­лі­ції, так і отри­ма­ну від Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби.

■ Ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту пе­ред­ба­ча­ють, що він ста­не пер­шим кро­ком до фор­му­ва­н­ня пра­во­вої ви­зна­че­но­сті в пи­тан­ні дер­жав­но­го кон­тро­лю три­ва­ло­сті пе­ре­бу­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лів на іно­зем­ній ре­є­стра­ції в Укра­ї­ні. Для ре­жи­му тим­ча­со­во­го за­ве­зе­н­ня це ли­ше рік. Про­дов­жи­ти мо­жна на два мі­ся­ці. Для тран­зи­ту — 60 днів упро­довж одно­го ро­ку. Що да­лі? Ав­то потрібно ви­вез­ти за ме­жі кра­ї­ни. Якщо цьо­го не зро­би­ти — мо­жли­ві про­то­ко­ли і на­віть штра­фи. Які по­сла­бле­н­ня має на­мір за­про­ва­ди­ти за­ко­но­да­вець для вла­сни­ків ав­то­мо­бі­лів з Ли­тви, Поль­щі, Сло­вач­чи­ни та ін­ших кра­їн ЄС, що кур­су­ють до­ро­га­ми Укра­ї­ни, по­ки що до­сте­мен­но не ві­до­мо. Ймо­вір­но, ле­га­лі­за­ція тор­кне­ться ав­то, не стар­ших ніж 7 ро­ків, які все ж та­ки мо­жна бу­де роз­ми­тни­ти за піль­го­ви­ми став­ка­ми.

■ А по­ки що Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба ін­фор­мує жур­на­лі­стів зде­біль­шо­го про те, в чо­му по­ля­га­ють по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства вла­сни­ка­ми іно­ма­рок та іно­но­ме­рів і яка від­по­від­аль­ність на них че­кає. За да­ни­ми ДФС, з по­ча­тку 2015 ро­ку і по 30 черв­ня цьо­го ро­ку гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни за­ве­зли в ре­жи­мі тран­зи­ту по­над 313 ти­сяч ав­ті­вок. Не ви­ве­зе­но, за да­ни­ми на 27 ли­пня, май­же 27 ти­сяч ма­шин.

■ За тим­ча­со­вою схе­мою за цей пе­рі­од, за да­ни­ми ві­дом­ства, на те­ри­то­рію кра­ї­ни за­ве­зе­но зде­біль­шо­го не­ре­зи­ден­та­ми по­над 1,4 міль­йо­на ав­то­ма­шин. Не ви­ве­зе­но по­над 24,5 ти­ся­чі, які пе­ре­да­но укра­їн­ським гро­ма­дя­нам і які во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють. «Це по­ру­шни­ки, — ка­же за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня ор­га­ні­за­ції ми­тно­го кон­тро­лю ДФС Оле­на Мо­шин­ська. — По­ру­шни­ка­ми є не ли­ше ті гро­ма­дя­ни, які за­ве­зли транс­порт­ні за­со­би і не ви­ко­на­ли сво­їх зо­бов’язань ви­вез­ти ав­тів­ки, це сто­су­є­ться й тран­зи­тно­го тим­ча­со­во­го за­ве­зе­н­ня. Не оформ­ле­н­ня ми­тно­го ре­жи­му ве­де до то­го, що гро­ма­дя­нин не спла­чує по­да­тків, не про­хо­дить кон­тро­лю еко­ло­гі­чних норм, не на­дає до­звіль­них до­ку­мен­тів і транс­порт­ний за- сіб не ре­є­стру­є­ться в кра­ї­ні у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку».

■ Які по­ка­ра­н­ня че­ка­ють на по­ру­шни­ків? Як роз­по­вів за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту про­ти­дії ми­тним по­ру­ше­н­ням ДФС Оле­ксій Си­ви­рин, за­ле­жно від пе­ре­ви­ще­н­ня вста­нов­ле­но­го тер­мі­ну під час тран­зи­ту пе­ред­ба­че­но: на одну до­бу — по­пе­ре­дже­н­ня чи штраф 170 гри­вень, до 10 діб — 3400 гри­вень, по­над 10 діб — 8500 гри­вень. У разі по­ру­ше­н­ня ре­жи­му тим­ча­со­во­го за­ве­зе­н­ня до 3 діб штраф ста­но­ви­ти­ме 850 гри­вень, від 3 до 10 діб — 5100 гри­вень, по­над де­сять діб — 17000 гри­вень.

■ Кіль­кість по­ру­шень не­вбла­ган­но зро­стає. За тран­зи­тною схе­мою з 4,4 ти­сяч 1015 ро­ку і 10,6 ти­ся­чі 2016-го до май­же 9 ти­сяч за сім мі­ся­ців цьо­го ро­ку. Ще гір­шою є ситуація за тим­ча­со­вою схе­мою. Якщо то­рік бу­ло 1190 по­ру­шень, то цьо­го­річ вже май­же дві ти­ся­чі.

■ У зга­да­но­му ви­ще ін­терв’ю Южа­ні­на ве­ла мо­ву про те, що сьо­го­дні в Укра­ї­ні по­ру­шни­ки пра­вил за­ве­зе­н­ня по­чу­ва­ю­ться май­же без­кар­ни­ми. «По-пер­ше, во­ни всі зна­ють, що їх не мо­жуть ав­то­ма­ти­чно, де во­ни їздять, де во­ни пра­цю­ють, зу­пи­ни­ти ні На­цпо­лі­ція, ні будь-хто ін­ший, — за- зна­ча­ла го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту. — Або за­жа­да­ти до­ку­мен­ти і за­пи­та­ти, чо­му ти по­ру­шив ми­тний ре­жим і пе­ре­бу­ва­єш за­раз в Укра­ї­ні. Я вва­жаю, що ми на­ра­зі по­вин­ні тер­мі­но­во ухва­ли­ти змі­ни і на­ве­сти лад у цій га­лу­зі, яка роз­ви­ва­є­ться в Укра­ї­ні, — це ви­ко­ри­ста­н­ня ав­то­мо­бі­лів на іно­зем­ній ре­є­стра­ції. Не­за­кон­не ви­ко­ри­ста­н­ня, час­тко­во не­за­кон­не. Аб­со­лю­тно чі­тко про­сте­жу­є­ться від­су­тність мо­жли­во­стей у дер­жа­ви впли­ну­ти на цей про­цес».

■ Про­те в ДФС де­що ін­ші да­ні. Так, штра­фи, на­кла­де­ні ми­тни­ми ор­га­на­ми за по­ру­ше­н­ня тран­зи­тної схе­ми, зро­сли з 21,5 міль­йо­на гри­вень 2015 ро­ку до 60,6 міль­йо­на 2016-го і ся­гну­ли 46,6 міль­йо­на гри­вень за сім мі­ся­ців цьо­го ро­ку. Ля­ка­ю­чою є ди­на­мі­ка штра­фів і за по­ру­ше­н­ня при тим­ча­со­во­му за­ве­зен­ні: з 16,8 міль­йо­нів гри­вень 2016 ро­ку до 22,1 міль­йо­на за сім мі­ся­ців цьо­го ро­ку. По­да­тко­вій є чим зві­ту­ва­ти. По­лі­ція в цьо­му на­пря­мі по­ки що, ма­буть, не пра­цює.

■ А якщо і во­на під­клю­чи­ться до кон­тро­лю за їздою на «бля­хах» (так про­зва­ли в на­ро­ді ре­жи­ми за­ве­зе­н­ня іно­ма­рок)? Тут є два ва­рі­ан­ти: або ж оби­дві опи­са­ні схе­ми по­мруть, або ж ві­зьме го­ру со­ці­аль­не не­вдо­во­ле­н­ня (а во­дії на іно­но­ме­рах вже де­мон­стру­ва­ли свої про­те­стні мо­жли­во­сті). І то­ді на­ро­дним де­пу­та­там до­ве­де­ться зня­ти з по­лиць за­ко­но­про­ект, що при­па­дає пи­лом. Але є і тре­тій ва­рі­ант (по­зна­чи­мо йо­го лі­те­рою Ф). Ко­мусь мо­же зда­ти­ся ви­гі­дні­шим за­без­пе­чи­ти ще й участь по­лі­ції у зби­ран­ні штра­фів. Йо­го на­слід­ки пе­ред­ба­ча­ти про­сто не хо­че­ться...

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.