Ву­гі­л­ля з по­зо­ло­тою

«Рот­тер­дам+» за­про­ва­дже­но не уми­сно і не в ко­ру­пцій­них ін­те­ре­сах, ви­рі­ши­ли суд­ді

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Со­лом’ян­ський ра­йон­ний суд Ки­є­ва у рі­ше­н­нях від 10 ли­пня від­хи­лив кло­по­та­н­ня НАБУ допу­сти­ти де­те­кти­вів до бан­ків­ських до­ку­мен­тів Цен­тр­енер­го і Дні­пр­енер­го для пе­ре­вір­ки об­грун­то­ва­но­сті фор­му­ли «Рот­тер­дам+». Як по­ві­дом­ляє Liga.net, до­су­до­вим роз­слі­ду­ва­н­ням де­те­кти­вів НАБУ вста­нов­ле­но, що го­ло­ва та чле­ни НКРЕКУ, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи слу­жбо­ве ста­но­ви­ще всу­пе­реч ін­те­ре­сам слу­жби й ді­ю­чи на ко­ристь ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній, з ме­тою ство­ре­н­ня умов отри­ма­н­ня над­при­бу­тків ге­не­ру­ю­чи­ми ком­па­ні­я­ми те­пло­еле­ктро­стан­цій у сі­чні­бе­ре­зні 2016 ро­ку, роз­ро­бля­ю­чи по­ря­док фор­му­ва­н­ня опто­вої рин­ко­вої ці­ни, за­без­пе­чи­ли вклю­че­н­ня до ньо­го сві­до­мо не­о­б­грун­то­ва­ної фор­му­ли «Рот­тер­дам+», що збіль­шу­ва­ла вар­тість ву­гі­л­ля. «Та­ким чи­ном во­ни ство­ри­ли всі не­об­хі­дні умо­ви для зро­ста­н­ня ці­ни про­да­жу еле­ктри­чної енер­гії на опто­вий ри­нок», — го­во­ри­ться у рі­шен­ні су­ду.

На дум­ку слід­чих, ви­ко­ри­ста­н­ня фор­му­ли « Рот­тер­дам+ » при­зве­ло до еко­но­мі­чно не­о­б­грун­то­ва­но­го збіль­ше­н­ня ці­ни ку­пів­лі еле­ктро­енер­гії ДП Енер­го­ри­нок у енер­го­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній. У НАБУ вва­жа­ють, що по­са­до­ві осо­би НКРЕКУ уми­сне, ви­ко­ну­ю­чи зло­чин­ні до­мов­ле­но­сті та ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи для роз­ра­хун­ку вар­то­сті енер­ге- ти­чно­го ву­гі­л­ля не­о­б­грун­то­ва­ну фор­му­лу, під­ра­ху­ва­ли про­гно­зо­ва­ну опто­ву рин­ко­ву ці­ну еле­ктри­чної енер­гії на II-IV квар­та­ли 2017 ро­ку ви­хо­дя­чи із за­ви­ще­ної вар­то­сті енер­ге­ти­чно­го ву­гі­л­ля. « Це до­зво­ли­ло ге­не­ру­ю­чим ком­па­ні­ям те­пло­вих еле­ктро­стан­цій отри­ма­ти над­при­бу­тки у ви­ро­бни­цтві й подаль­шо­му про­да­жі еле­ктри­чної енер­гії на опто­вий ри­нок еле­ктро­енер­гії, то­ді як спо­жи­ва­чі еле­ктро­енер­гії без­під­став­но ви­тра­ти­ли ко­шти на її ку­пі­вою » , — на­го­ло­шу­є­ться у рі­шен­ні су­ду.

На­га­да­є­мо, що в бе­ре­зні НКРЕКУ за­твер­ди­ла но­ву ме­то­ди­ку ви­зна­че­н­ня опто­вої рин­ко­вої ці­ни на еле­ктро­енер­гію. Від­по­від­но до неї, вар­тість ву­гі­л­ля у ви­ро­бни­цтві ву­гіль­но-те­пло­вої ге­не­ра­ції роз­ра­хо­ву­є­ться за фор­му­лою «вар­тість ву­гі­л­ля в пор­ту Рот­тер­дам плюс вар­тість йо­го по­ста­ча­н­ня до Укра­ї­ни». У ре­зуль­та­ті те­пло­ва ге­не­ра­ція, зокре­ма еле­ктро­стан­ції ком­па­нії ДТЕК Рі­на­та Ахме­то­ва та дер­жав­но­го «Цен­тр­енер­го», змо­гла про­да­ва­ти еле­ктро­енер­гію істо­тно до­рож­че, ніж ра­ні­ше. Але суд, хо­ча й за­зна­чив у кон­ста­ту­ю­чій ча­сти­ні сво­го рі­ше­н­ня всі ці об­ста­ви­ни, кло­по­та­н­ня НАБУ від­хи­лив. От­же, й на­да­лі ви­ро­бля­ти­ме­мо еле­ктро­енер­гію з да­ле­ко­го «рот­тер­дам­сько­го» ву­гі­л­ля на­віть у то­му ви­пад­ку, якщо йо­го до­бу­ли бу­кваль­но за два кро­ки від еле­ктро­стан­ції, й, зві­сно, пла­ти­ти­ме­мо не­о­б­грун­то­ва­ну ці­ну. Хай жи­ве Со­лом’ян­ський суд!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.