На ко­ристь ро­сій­ських си­ло­ви­ків

Оку­па­цій­на вла­да Кри­му кон­фі­ску­ва­ла що­най­мен­ше де­сять квар­тир укра­їн­ських вій­сько­вих. Що ро­би­ти по­стра­жда­лим?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ми­ко­ла МИРНИЙ, Центр ін­фор­ма­ції про пра­ва лю­ди­ни

Пі­сля мо­ні­то­рин­гу Укра­їн­ської Гель­сін­ської спіл­ки з прав лю­ди­ни (УГСПЛ) та Ре­гіо­наль­но­го цен­тру прав лю­ди­ни пра­во­за­хи­сни­ки за­яв­ля­ють про де­сять ви­пад­ків кон­фі­ска­цій квар­тир. Ще 15 ро­дин отри­му­ють по­гро­зи і вка­зів­ки звіль­ни­ти свої по­ме­шка­н­ня. Та­кі по­дії ста­ли­ся в Сім­фе­ро­по­лі, Се­ва­сто­по­лі та Фе­о­до­сії.

Оку­па­цій­на вла­да роз­гля­дає та­кі квар­ти­ри як май­но Мі­н­обо­ро­ни Ро­сії. З осе­ні 2014 ро­ку «жи­тло­ві ко­мі­сії» від­сте­жу­ють по­ме­шка­н­ня укра­їн­ських вій­сько­вих. До них вхо­дять діль­ни­чні по­лі­цей­ські, пред­став­ни­ки Мі­н­обо­ро­ни Ро­сії та квар­тир­но-екс­плу­а­та­цій­них ча­стин. Ко­мі­сії зла­му­ють две­рі, за­мі­ню­ють зам­ки і по­се­ля­ють, «як пра­ви­ло, офі­це­рів ФСБ Ро­сії».

Юрист УГСПЛ Ма­ксим ТИМОЧКО ци­тує свід­че­н­ня вій­сько­во­го, який на­ра­зі слу­жить в Оде­сі. Юрист не роз­кри­ває йо­го іме­ні з мір­ку­вань без­пе­ки йо­го рі­дних у Кри­му. «На по­ча­тку черв­ня до нас по­ча­ла над­хо­ди­ти ін­фор­ма­ція, що ко­ли­шні слу­жбо­ві квар­ти­ри вій­сько­вих Зброй­них сил Укра­ї­ни від­ві­ду­ють ко­мі­сії. Во­ни пе­ре­ві­ря­ли, чи про­жи­ва­ли в них вла­сни­ки. 22 черв­ня о 12.00 мій то­ва­риш роз­по­вів по те­ле­фо­ну, що з мо­єї квар­ти­ри... ви­но­сять ре­чі. Чо­ло­ві­ки у вій­сько­во­му одя­зі за­ван­та­жу­ва­ли їх у КАМАЗ із вій­сько­ви­ми но­ме­ра­ми. Зам­ки на вхі­дних две­рях ви­би­ли й по­ста­ви­ли но­ві. На про­ха­н­ня адво­ка­та, який пред­став­ляв на­ші ін­те­ре­си, пред­став­ни­ки си­ло­вих стру­ктур від­мо­ви­ли­ся пред­ста­ви­тись і пред’яв­ля­ти до­ку­мен­ти, на під­ста­ві яких во­ни ді­ють», — іде­ться у свід­чен­ні укра­їн­сько­го вій­сько­во­го.

«На­ша ро­ди­чка, яка про­жи­ва­ла у квар­ти­рі, три­чі ви­кли­ка­ла по­лі­цію. На­ряд при­їжджав, але жо­дним чи­ном не ре­а­гу­вав на си­ту­а­цію. Так са­мо мі­сце­вий діль­ни­чний про­тя­гом усьо­го ча­су по­гра­бу­ва­н­ня сто­яв осто­ронь і не вчи­няв жо­дних дій на за­хист на­шої вла­сно­сті. Ста­ном на 24 черв­ня у квар­ти­рі ме­шкає пред­став­ник ФСБ Ро­сії. До­ку­мен­ти на все­ле­н­ня або по­свід­че­н­ня осо­би він від­мо­вив­ся пред­ста­ви­ти», — ци­тує вій­сько­во­го Ма­ксим Тимочко. У цьо­му бу­дин­ку від­бу­ли­ся ще два фа­кти кон­фі­ска­ції квар­тир.

Пра­во­за­хи­сни­ки за­зна­ча­ють, якщо по­стра­жда­лий по­дає до по­лі­ції за­яву про злочин, то отри- має від­мо­ву у від­крит­ті кри­мі­наль­ної спра­ви.

«Ця квар­ти­ра справ­ді на­ле­жить до фе­де­раль­ної вла­сно­сті. Квар­ти­ро­на­ймач, який є вій­сько­во­слу­жбов­цем Укра­ї­ни, по­ли­ша­ю­чи для подаль­шої вій­сько­вої слу­жби в Укра­ї­ні, не здав цю квар­ти­ру у вста­нов­ле­но­му квар­тир­ни­ми ор­га­на­ми Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни по­ряд­ку», — йде­ться у по­ста­но­ві про від­мо­ву в по­ру­шен­ні кри­мі­наль­ної спра­ви від 22 черв­ня від­діл­ку по­лі­ції Ки­їв­сько­го ра­йо­ну Сім­фе­ро­по­ля.

БЕЗКАРНОСТІ НЕ БУ­ДЕ

Ма­ксим Тимочко на­го­ло­шує, що до ане­ксії квар­ти­ри ви­да­ва­лись на під­ста­ві ор­де­рів або пе­ре­да­ва­лись у вла­сність на під­ста­ві сві­доцтв. Від­так укра­їн­ські вій­сько­ві, чле­ни їхніх ро­дин за­кон­но во­ло­ді­ли цим май­ном.

« Вій­сько­ві про­си­ли сво­їх рі­дних, дру­зів, су­сі­дів до­гля­да­ти за цим май­ном, спла­чу­ва­ти ко­му­наль­ні по­слу­ги. Бо во­ни спо­ді­ва­ли­ся, що че­рез якийсь час зно­ву змо­жуть жи­ти в цих квар­ти­рах ра­зом зі сво­ї­ми ро­ди- на­ми, ко­ли по­вер­ну­ться до Кри­му», — ка­же він.

Мі­жна­ро­дне гу­ма­ні­тар­не пра­во за­бо­ро­няє екс­про­прі­а­цію чи зни­ще­н­ня май­на без во­єн­ної не­об­хі­дно­сті. Яка во­єн­на не­об­хі­дність у ді­ях ро­сій­ської вла­ди — важ­ко ска­за­ти, вва­жає юрист Ре­гіо­наль­но­го цен­тру прав лю­ди­ни Ві­та­лій НАБУХОТНИЙ. При цьо­му він на­га­дує, що на пів­остро­ві не бу­ло актив­них бо­йо­вих дій.

«Ста­т­тя 3 Же­нев­ської кон­вен­ції (ЖК) за­бо­ро­няє по­гра­бу­ва­н­ня та ре­пре­сії сто­сов­но осіб, які пе­ре­бу­ва­ють під її за­хи­стом. Так са­мо ста­т­тя 53 ЖК за­хи­щає як дер­жав­ну, так і при­ва­тну вла­сність. А в стат­ті 46 Га­азь­кої кон­вен­ції йде­ться, що честь і сі­мей­ні пра­ва, жи­т­тя окре­мих осіб та при­ва­тна вла­сність, так са­мо як і ре­лі­гій­ні пе­ре­ко­на­н­ня й від­прав­ле­н­ня обря­дів ві­ри, по­вин­ні до­три­му­ва­ти­ся», — по­яснює Ві­та­лій Набухотний.

Він на­зи­ває фа­кти кон­фі­ска­цій квар­тир во­єн­ним зло­чи­ном, від­по­від­но до ст. 8 Рим­сько­го ста­ту­ту. А та­кі зло­чи­ни ро­сій­ських вій­сько­вих і по­са­дов­ців ці­кав­лять Між­на­ро­дний кри­мі­наль- ний суд у Га­а­зі. Пра­во­за­хи­сни­ки пе­ре­ко­на­ні, що Ро­сія та її по­са­до­ві осо­би від­по­від­а­ти­муть за про­ва­дже­н­ня та­кої по­лі­ти­ки.

Ма­ксим Тимочко на­го­ло­шує, що УГСПЛ не за­ли­шать цих дій без­кар­ни­ми і сте­жи­ти­ме, щоб від­по­від­на ін­фор­ма­ція над­хо­ди­ла не ли­ше до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів Укра­ї­ни, а й до між­на­ро­дних ін­стан­цій. Зокре­ма, до Мі­жна­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду та Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни (ЄСПЛ).

Тим ча­сом ба­зо­ва­на у Ки­є­ві про­ку­ра­ту­ра Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим за­кли­кає крим­чан, які втра­ти­ли май­но че­рез ане­ксію, над­си­ла­ти офі­цій­ні звер­не­н­ня для роз­слі­ду­ва­н­ня. «Про­ку­ра­ту­ра Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим роз­слі­дує кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­кта­ми уми­сно­го по­шко­дже­н­ня і зни­ще­н­ня май­на, не­за­кон­но­го при­вла­сне­н­ня, роз­тра­ти і за­во­ло­ді­н­ня оку­па­цій­ною вла­дою Кри­му як дер­жав­ним май­ном, так і май­ном при­ва­тних осіб», — іде­ться в по­ві­дом­лен­ні крим­ської про­ку­ра­ту­ри.

У ві­дом­стві про­сять звер­та­ти­ся до їхньо­го ки­їв­сько­го офі­су за адре­сою: вул. Ді­ло­ва, 24. Про та­кі фа­кти мо­жна та­кож по­ві­дом­ля­ти за те­ле­фо­ном: (044) 569-7357 або еле­ктрон­ною по­штою: prok.ark @ark.gp.gov.ua.

У про­ку­ра­ту­рі обі­ця­ють вжи­ти «всіх мо­жли­вих за­хо­дів для за­хи­сту по­ру­ше­них прав гро­ма­дян на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим та мі­ста Се­ва­сто­по­ля і при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті вин­них осіб».

По­стра­жда­лі мо­жуть до­мог­тись ком­пен­са­цій в ЄСПЛ, ка­же Ві­та­лій Набухотний. Він по­яснює, що для цьо­го все ж та­ки не­об­хі­дно звер­та­тись до оку­па­цій­них ор­га­нів. «Суд­ді ЄСПЛ у спра­вах оку­па­ції пів­ні­чно­го Кі­пру ска­за­ли, що по­тер­пі­лі ма­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти оку­па­цій­ні су­ди як пер­шу та дру­гу ін­стан­ції. Якщо лю­ди­на не зро­бить цьо­го, а одра­зу звер­не­ться до су­ду в Страс­бур­зі, то він на ста­дії роз­гля­ду прийня­тно­сті спра­ви мо­же ска­за­ти, що за­яв­ник не ви­ко­ри­став усіх за­со­бів на «на­ціо­наль­но­му рів­ні». Ін­ко­ли мо­жна звер­та­тись без­по­се­ре­дньо до ЄСПЛ, але це ви­зна­чає адво­кат. По­стра­жда­ло­му в будь-яко­му разі потрібно звер­та­тись до адво­ка­та», — ка­же Ві­та­лій Набухотний.

За йо­го сло­ва­ми, ЄСПЛ по­кла­дав від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня пра­ва вла­сно­сті на кра­ї­ну-оку­пан­та. «Лю­ди­на, яка пе­ре­їха­ла з пів­ні­чно­го до пів­ден­но­го Кі­пру, не мо­гла ко­ри­сту­ва­тись пра­вом вла­сно­сті. Суд­ді в та­ко­му разі ска­за­ли, що за це від­по­від­аль­ність не­се Ту­реч­чи­на», — ка­же юрист і до­дає, що з де­о­ку­па­ці­єю пів­остро­ва там від­но­ви­ться status quo у май­но­вих пра­вах, який існу­вав до ане­ксії Кри­му.

ЗО­БОВ’ЯЗА­Н­НЯ УКРА­Ї­НИ

Во­дно­час пра­во­за­хи­сни­ки за­кли­ка­ють укра­їн­ський уряд та Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни за­без­пе­чи­ти тим­ча­со­вим слу­жбо­вим жи­тлом укра­їн­ських вій­сько­вих та їхні ро­ди­ни. «Укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає на­да­н­ня слу­жбо­во­го жи­тла. Але че­рез від­су­тність ко­штів у бю­дже­ті та­кі про­гра­ми не фі­нан­су­ю­ться. За три ро­ки мо­жна бу­ло б ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня», — ка­же Ма­ксим Тимочко.

Він на­га­дує, що прин­ци­пи ООН з пи­тань ре­сти­ту­ції жи­тла і май­на бі­жен­ців та пе­ре­мі­ще­них осіб зо­бов’язу­ють Укра­ї­ну при­ді­ля­ти пер­шо­чер­го­ву ува­гу пра­ву на ре­сти­ту­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.