Крим­ча­ки, ка­ра­ї­ми, крим­ські та­та­ри...

9 сер­пня в Укра­ї­ні вдру­ге на офі­цій­но­му рів­ні від­зна­ча­ють Між­на­ро­дний день ко­рін­них на­ро­дів сві­ту

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Під­го­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ця да­та з’яви­лась у 1995 ро­ці за рі­ше­н­ням ООН. За­зви­чай ко­рін­ни­ми на­зи­ва­ють на­ро­ди, пред­став­ни­ки яких є на­щад­ка­ми тих, хто спо­кон­ві­ку на­се­ляв те­ри­то­рії пев­ної кра­ї­ни, до при­хо­ду ту­ди пе­ре­се­лен­ців чи ко­ло­ні­за­то­рів. Се­ред ко­рін­них на­ро­дів на те­ри­то­рії Укра­ї­ни — крим­ча­ки, ка­ра­ї­ми та крим­ські та­та­ри. Че­рез агре­сію Ро­сії біль­шість їхніх пред­став­ни­ків ни­ні опи­ни­лись на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях.

До Мі­жна­ро­дно­го дня ко­рін­них на­ро­дів сві­ту Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки пре­зен­ту­ва­ло за­галь­но­на­ціо­наль­ну ко­му­ні­ка­цій­ну кам­па­нію під га­слом «Три на­ро­ди — один ко­рінь». У її рам­ках по кра­ї­ні з’яв­ля­ться те­ма­ти­чні бор­ди та сі­ті­лай­ти, а на те­ле­ка­на­лах і в ін­тер­не­ті по­ши­рю­ва­ти­муть спе­ці­аль­ний ві­део­ро­лик. Крім цьо­го, в Аме­ри­кан­сько­му до­мі у Ки­є­ві від­бу­де­ться Qirim aksami, Крим­ський ве­чір, де пред­став­лять ви­став­ку про крим­ських та­тар.

« Бренд крим­ських та­тар сьо­го­дні ві­до­мий у сві­ті, але ма­ло лю­дей зна­ють, хто це. Зав­да­н­ня ви­став­ки — роз­по­ві­сти про по­хо­дже­н­ня цьо­го на­ро­ду та йо­го істо­рію», — роз­по­ві­ла пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Емі­не ДЖАПАРОВА на пре­зен­та­ції кам­па­нії в агент­стві Укр­ін­форм.

По­ка­зо­во, що, по су­ті, впер­ше Укра­ї­на на по­лі­ти­чно­му рів­ні ви­зна­ла на­яв­ність ко­рін­них на­ро­дів на сво­їй те­ри­то­рії у бе­ре­зні 2014 ро­ку, ко­ли при­єд­на­лась до Де­кла­ра­ції ООН про пра­ва ко­рін­них на­ро­дів. То­ді Вер­хов­на Ра­да офіційно ви­зна­ла крим­ських та­тар ко­рін­ним на­ро­дом. Ке­рів­ник про­гра­ми під­трим­ки де­мо­кра­ти­чних про­це­сів Укра­їн­сько­го не­за­ле­жно­го цен­тру по­лі­ти­чних до­слі­джень Юлія ТИЩЕНКО до­дає: «Сьо­го­дні в Укра­ї­ні роз­ро­бле­ний за­ко­но­про­ект про пра­ва ко­рін­них на­ро­дів, він — на ста­дії ре­є­стра­ції у пар­ла­мен­ті. Ва­жли­во, щоб де­пу­та­ти під­три­ма­ли йо­го, адже ува­га до по­ді­бних рі­шень і в Кри­му, і по­за ним ве­ли­ка».

На ухва­ле­н­ня зга­да­но­го за­ко­но­про­е­кту вже у ве­ре­сні, на на­сту­пній се­сії Вер­хов­ної Ра­ди, ду­же спо­ді­ва­є­ться на­ро­дний де­пу­тат і го­ло­ва Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фат ЧУБАРОВ. Він впев­не­ний, що це змі­цнить вну­трі­шній лад у кра­ї­ні і до­зво­лить за­пу­сти­ти ефе­ктив­ні­ші ме­ха­ні­зми з від­нов­ле­н­ня укра­їн­сько­го су­ве­ре­ні­те­ту на пів­остро­ві.

«У 2007 ро­ці ООН прийня­ла Де­кла­ра­цію про пра­ва ко­рін­них на­ро­дів. Че­рез не­пов­ний рік, у сер­пні 2008-го, по­ча­лась агре­сія Ро­сії про­ти Гру­зії. Чле­ни Ме­джлі­су у ве­ре­сні 2008 ро­ку зби­ра­ю­ться на за­сі­да­н­ня та обго­во­рю­ють пи­та­н­ня крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, якщо щось по­ді­бне від­бу­де­ться в Укра­ї­ні. Не Укра­їн­ська дер­жа­ва роз­гля­дає це пи­та­н­ня, а крим­ські та­та­ри, які від­чу­ли за­гро­зу сво­є­му існу­ван­ню на вла­сній зем­лі. Це при­клад то­го, що са­ме ко­рін­ні на­ро­ди на­ма­га­ю­ться об’єд­ну­ва­тись і уни­ка­ти та­ких за­гроз», — на­го­ло­шує Ре­фат Чубаров.

Сло­ва про лю­бов і спів­чу­т­тя до ко­рін­них на­ро­дів Кри­му не­об­хід- но до­пов­ню­ва­ти за­ко­на­ми та ін­ши­ми кро­ка­ми, які впли­ва­ти­муть на пра­ва і мо­жли­во­сті цих груп пра­кти­чно. Емі­не Джапарова під­су­мо­вує: «Сьо­го­дні Укра­ї­на ви­бо­рює свій шлях, ма­кси­маль­но ди­стан­ці­ю­ю­чись від ро­сій­ської дій­сно­сті. Ви­бо­рю­є­ться не­за­ле­жність Укра­ї­ни та її по­лі­ти­чна іден­ти­чність. І ме­ні ви­да­є­ться ва­жли­вим зна­ти, що не тіль­ки Укра­ї­на по­тре­бує під­трим­ки між­на­ро­дної спіль­но­ти. Крим­ські та­та­ри за­раз по­тре­бу­ють за­хи­сту Укра­ї­ни та укра­їн­ців. І якщо Укра­ї­на впо­ра­є­ться з цим, ма­ти­ме пра­во на та­ку са­му під­трим­ку сві­ту».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.