Бо­роть­ба за Art Hub три­ває

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У Хер­со­ні акти­ві­стів «ви­дав­лю­ють» з при­мі­ще­н­ня куль­тур­но­го цен­тру

Уже кіль­ка мі­ся­ців три­ває кон­флікт твор­чої мо­ло­ді з куль­тур­но­го цен­тру Art Hub та пред­став­ни­ків обла­сної вла­ди з ке­рів­ни­цтвом КП «Кі­но­ві­део­про­кат». Як пи­сав «День» у ма­те­рі­а­лі «За­хи­сти­ти Art Hub » ( від 7.06.2017), на ба­зі кі­но­те­а­тру «Ілю­зіон» іні­ці­а­тив­ні го­ро­дя­ни ство­ри­ли за­ти­шне мі­сце для ми­сте­цьких за­хо­дів. Про­тя­гом ро­ку тут від­бу­лись де­ся­тки кі­но­по­ка­зів укра­їн­ської і сві­то­вої кла­си­ки, за­сі­да­н­ня фі­ло­соф­сько­го клу­бу, про­хо­ди­ли ле­кції і тре­нін­ги з ці­ка­ви­ми спі­ке­ра­ми. Фа­кти­чно, в ста­рень­кий ка­мер­ний кі­но­те­атр вди­хну­ли но­ве жи­т­тя.

Однак не­спо­ді­ва­но акти­ві­сти ді­зна­ли­ся, що обла­сна ра­да хо­че ви­се­ли­ти їх із цьо­го при­мі­ще­н­ня, яке пе­ре­бу­ває в ко­му­наль­ній вла­сно­сті на ба­лан­сі КП «Кі­но­ві­део­про­кат». Пі­сля ре­зо­нан­су в пре­сі та кіль­кох мі­тин­гів де­пу­та­ти офіційно від­кла­ли це пи­та­н­ня і ні­би­то ви­клю­чи­ли при­мі­ще­н­ня і те­ри­то­рію «Ілю­зіо­ну» з пе­ре­лі­ку об’єктів на при­ва­ти­за­цію. Осо­би­сту під­трим­ку акти­ві­стам обі­цяв і го­ло­ва обл­ра­ди Вла­ди­слав Ман­гер, але зго­дом, ка­жуть при­хиль­ни­ки « Ілю­зіо­ну » , від­сто­ро­нив­ся від ці­єї си­ту­а­ції. Ане­що­дав­но кон­флікт пе­ре­йшов на но­вий, жорс­ткі­ший рі­вень. Одно­го дня пра­ців­ни­ка « Кі­но­ві­део­про­ка­ту » і за­снов­ни­ка Art Hub Ле­о­ні­да Єжу­ро­ва про­сто не пу­сти­ли на ро­бо­че мі­сце.

« Пі­сля цьо­го ви­пад­ку ми з акти­ві­ста­ми Art Hub та жур­на­лі­ста­ми пі­шли до ди­ре­кто­ра КП « Кі­но­ві­део­про­кат » Єв­ге­на Ма­кси­мо­ва, щоб він по­яснив, чо­му ме­не не пу­ска­ють на ро­бо­ту. Ма­кси­мов про­сто ска­зав, що не пу­стить нас в « Ілю­зіон » , а моє ро­бо­че мі­сце від­те­пер бу­де у хо­лі ККЗ «Юві­лей­ний», — роз­по­від­ає «Дню» Ле­о­нід Єжу­ров. — Але річ у тім, що в «Ілю­зіо­ні» за­ли­ши­ли­ся мої осо­би­сті ре­чі і те­хні­ка, в то­му чи­слі на­ших ко­лег, які до­по­ма­га­ють про­во­ди­ти там за­хо­ди. Пі­зні­ше ми зно­ву спро­бу­ва­ли зай­ти в «Ілю­зіон», але за за­чи­не­ни­ми во­ро­та­ми нам ска­за­ли, що є роз­по­ря­дже­н­ня Ма­кси­мо­ва — не пу­ска­ти нас на те­ри­то­рію».

Акти­ві­сти ви­кли­ка­ли по­лі­цію. Не­вдов­зі до кі­но­те­а­тру при­йшли жур­на­лі­сти, де­пу­та­ти мі­ської та ра­йон­них у мі­сті рад, а ще зго­дом — на­чаль­ник управ­лі­н­ня куль­ту­ри Хер­сон­ської ОДАСві­тла­на Ду­мин­ська та ди­ре­ктор « Кі­но­ві­део­про­ка­ту » Єв­ген Ма­кси­мов. Зав’яза­ла­ся емо­цій­на дис­ку­сія. Від пред­став­ни­ків обла­сної вла­ди ста­ло ві­до­мо, що обла­сній ра­ді «до­ро­го» утри­му­ва­ти при­мі­ще­н­ня « Ілю­зіо­ну » . Йде­ться про 300 тис. гри­вень у пе­рі­од опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Сві­тла­на Ду­мин­ська за­яви­ла, що во­на не про­ти, щоб Art Hub за­ли­шав­ся на ста­ро­му мі­сці, однак при­мі­ще­н­ня в ава­рій­но­му ста­ні і по­тре­бує до­ро­го­го ре­мон­ту, а взим­ку тут вза­га­лі не­мо­жли­во зна­хо­ди­тись. То­му, за її сло­ва­ми, ра­зом з ди­ре­кто­ром КП бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня убез­пе­чи­ти акти­ві­стів і дати їм но­ве, ні­би­то кра­ще мі­сце. Однак Єжу­ров і йо­го за­хи­сни­ки від та­кої тур­бо­ти від­мо­ви­лись.

Один із ва­рі­ан­тів рі­ше­н­ня про­бле­ми за­про­по­ну­ва­ли у Хер­сон­сько­му мі­ськви­кон­ко­мі. Під час дис­ку­сії під «Ілю­зіо­ном» і по­тім офіційно жур­на­лі­стам ке­ру­ю­ча спра­ва­ми ви­кон­ко­му Хер­сон­ської мі­ськра­ди Ка­те­ри­на Ган­дзюк за­яви­ла, що мі­сто го­то­ве за­бра­ти кі­но­те­атр у свою ко­му­наль­ну вла­сність. « Ілю­зіон » — це де­що біль­ше, ніж ста­рий кі­но­те­атр із по­га­ним ре­мон­том. Це — істо­ри­чне, атмо­сфер­не, вла­сне хер­сон­ське куль­тур­не мі­сце, яке ми ма­є­мо збе­рег­ти для ін­ших по­ко­лінь, — ко­мен­тує Ка­те­ри­на Ган­дзюк. — Пра­кти­ка пе­ре­да­чі обла­сних ко­му­наль­них об’ єктів на ба­ланс мі­ста є, і во­на успі­шна. То­му ми бу­де­мо від­сто­ю­ва­ти та­ке ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми. Те­пер ва­жли­во пе­ре­ко­на­ти де­пу­та­тів обла­сної ра­ди, що це дій­сно ви­хід і зі­бра­ти до­ста­тньо го­ло­сів».

По­ки три­ва­ти­муть юри­ди­чні й по­лі­ти­чні про­це­си дов­ко­ла пе­ре­да­чі «Ілю­зіо­ну» до ко­му­наль­ної вла­сно­сті Хер­со­на, всі уча­сни­ки кон­флі­ктно­го про­це­су до­мо­ви­лись, що Ле­о­нід Єжу­ров і йо­го твор­ча гру­па по­вин­ні під­го­ту­ва­ти гра­фік ро­бо­ти і за­хо­дів у рам­ках Art Hub і пра­цю­ва­ти на те­ри­то­рії кі­но­те­а­тру до на­ста­н­ня хо­ло­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.