ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1803 — аме­ри­кан­ський ви­на­хі­дник Ро­берт Фул­тон про­де­мон­стру­вав у Па­ри­жі пер­ше су­дно на па­ро­вій тя­зі — ко­ра­бель зав­довж­ки 20 ме­трів і зав­шир­шки 2,4 м, який роз­ви­вав швид­кість близь­ко 5 км/год. про­ти те­чії. То був про­образ май­бу­тньо­го па­ро­пла­ва. 1910 — жи­тель Чи­ка­го Аль­ва Фі­шер ( 1862— 1936) за­па­тен­ту­вав пер­шу еле­ктри­чну по­бу­то­ву праль­ну ма­ши­ну. 1945 — че­рез три дні пі­сля атом­но­го бом­бар­ду­ва­н­ня Хі­ро­сі­ми США ски­ну­ли дру­гу атом­ну бом­бу, на­зва­ну «Тов­стун», на япон­ське мі­сто На­га­са­кі. Бом­ба ви­бу­хну­ла на ви­со­ті 500 ме­трів і при­зве­ла до за­ги­бе­лі близь­ко 100 тис. лю­дей. Ще 200 ти­сяч осіб бу­ло по­ра­не­но. 1962 — по­мер Гер­ман Гес­се, ви­зна­чний ні­ме­цький та швей­цар­ський про­за­їк, Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат 1946 р., кри­тик су­ча­сної те­хно­ген­ної ци­ві­лі­за­ції («Гра в бі­сер», «Сте­по­вий вовк»). На­ро­див­ся 1877 р. 1975 — по­мер Дми­тро Шо­ста­ко­вич, ви­да­тний ро­сій­ський ком­по­зи­тор. На­ро­див­ся 1905 р. 1999 — пре­зи­дент Ро­сії Бо­рис Єль­цин аб­со­лю­тно не­спо­ді­ва­но ого­ло­сив про призначення ко­ли­шньо­го під­пол­ков­ни­ка КДБ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на но­вим го­ло­вою уря­ду і, біль­ше то­го, сво­їм на­сту­пни­ком на по­са­ді. Ця по­лі­ти­чна «спе­цо­пе­ра­ція», її при­чи­ни та об­ста­ви­ни й до­сі опо­ви­таі ту­ма­ном се­кре­тно­сті. Спо­ді­ва­є­мось, що сві­тло про­л­лють май­бу­тні істо­ри­ки.

1962 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.