Поль­ський ро­кер зі­грав у «во­де­ві­лі»...шир­му

Екс­перт: «За 15 мі­ся­ців ро­бо­ти ко­ман­да Баль­чу­на на­пра­цю­ва­ла що­най­мен­ше на 4 кри­мі­наль­ні спра­ви»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Екс­перт: «За 15 мі­ся­ців ро­бо­ти ко­ман­да Баль­чу­на на­пра­цю­ва­ла що­най­мен­ше на 4 кри­мі­наль­ні спра­ви»

Учо­ра на п’ятнад­ця­то­му мі­ся­ці ро­бо­ти пі­шов з по­са­ди го­ло­ви ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця » — до­бро­віль­но, « за вла­сним ба­жа­н­ням» — поль­ський рок-му­зи­кант і екс-очіль­ник РКР Cargo Вой­цех БАЛЬЧУН. Про це на за­сі­дан­ні уря­ду по­ві­до­мив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман.

■ «Хо­чу ви­сло­ви­ти вдя­чність за про­ве­де­ну ро­бо­ту Вой­це­ху Баль­чу­ну, який че­рез осо­би­сті об­ста­ви­ни зму­ше­ний за­ли­ши­ти по­са­ду ке­рів­ни­ка «Укр­за­лі­зни­ці», — ска­зав прем’єр.

■ Грой­сман не уто­чнив, які не­пе­ре­бор­ні «осо­би­сті об­ста­ви­ни» з’яви­лись у па­на Баль­чу­на в ніч з 8 на 9 сер­пня. Адже ще у вів­то­рок (8 сер­пня) вран­ці він пи­сав, що пе­ре­бу­ває в Ки­таї, про­во­дить пе­ре­го­во­ри, і «без­умов­но та без­за­сте­ре­жно» від­сто­ю­ва­ти­ме ін­те­ре­си «Укр­за­лі­зни­ці» та Укра­ї­ни. «На роз­ча­ру­ва­н­ня ба­га­тьох, я не під­дам­ся на про­во­ка­ції», — за­кін­чив свій до­пис Бальчун, а якщо то­чні­ше, то — один із йо­го по­мі­чни­ків, бо сам ме­не­джер не пи­ше укра­їн­ською (як і ро­сій­ською та ан­глій­ською — по прав­ді — теж).

■ Го­ло­ва ра­ди Все­укра­їн­сько­го цен­тру транс­порт­них ре­форм Во­ло­ди­мир НАУМОВ пе­ре­ко­на­ний: ні­яко­го «ра­пто­во­го рі­ше­н­ня» не бу­ло. «Про те, що він пі­де з по­са­ди го­ло­ви ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця», Бальчун знав ще два мі­ся­ці то­му. «Пі­сля то­го, ко­ли Грой­сма­ну на па­пе­рі по­ка­за­ли ре­аль­ну про­бле­му «Укр­за­лі­зни­ці». Сьо­го­дні що­ден­но во­на не за­ван­та­жує 100000 тонн ван­та­жів, а це при та­ри­фі 153 грив­ні за тон­ну — 15 міль­йо­нів гри­вень, які дер­жав­не під­при­єм­ство втра­чає що­ден­но... То­ді в Мі­ні­стер­стві еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі впер­ше за­го­во­ри­ли про йо­го пу­блі­чний звіт», — роз­по­від­ає Наумов.

■ На сай­ті МЕРТ по­ві­дом­ле­н­ня із за­го­лов­ком «Най­ближ­чи­ми ти­жня­ми очі­ку­є­ться звіт прав­лі­н­ня та на­гля­до­вої ра­ди «Укр­за­лі­зни­ці» да­ту­є­ться 10.25 ран­ку 7 черв­ня 2016 ро­ку.

■ Наумов при­пу­скає, що Баль­чу­на від­пу­сти­ли так — без зві­ту, щоб збе­рег­ти бі­ля кер­ма «Укр­за­лі­зни­ці», а от­же, — до­три­ма­н­ня обра­но­го кур­су, яким її ве­ли, — пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра транс­пор­ту та ін­фра­стру­кту­ри, го­ло­ву на­гля­до­вої ра­ди ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» Єв­ге­на Крав­цо­ва, який, як пла­ну­ва­лось, мав зві­ту­ва­ти ра­зом з Баль­чу­ном за рік ро­бо­ти на за­лі­зни­ці. Бо якщо те, що ми не мо­же­мо «по­са­ди­ти єв­ро­пей­ця», «свої» ще змо­жуть зро­зу­мі­ти і «про­ба­чи­ти», то як по­ясни­ти, чо­му одно­му «на­шо­му» мо­жна все, і без пра­вил, а ін­шим — ви­мо­ги по про­зо­ро­сті, до­три­ма­н­ня за­ко­нів, по­ста­нов, ви­ко­на­н­ня пла­нів — важ­ко.

■ До сло­ва, мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян 30 сі­чня 2017 ро­ку по­ві­до­мив, що зро­бив по­да­н­ня на звіль­не­н­ня сво­го пер­шо­го за­сту­пни­ка Єв­ге­на Крав­цо­ва в Ка­бі­нет Мі­ні­стрів. Але звіль­ни­ли Крав­цо­ва ли­ше вчо­ра. «Я ща­сли­вий сьо­го­дні з двох при­чин — від­бу­лось звіль­не­н­ня Баль­чу­на і звіль­не­н­ня мо­го пер­шо­го за­ма Крав­цо­ва», — за­явив учо­ра в ко­мен­та­рі жур­на­лі­стам Оме­лян. Хо­ча див­не «ща­стя» у мі­ні­стра. Адже уряд учо­ра­та­ки по­ста­вив Крав­цо­ва в.о. го­ло­ви «Укр­за­лі­зни­ці».

■ «Тіль­ки що бу­ло прийня­те рі­ше­н­ня уря­ду за­до­воль­ни­ти за­яву па­на Баль­чу­на. Я був при­зна­че­ний в.о.го­ло­ви «Укр­за­лі­зни­ці». Я чу­до­во ро­зу­мію, яка це ве­ли­ка від­по­від­аль­ність і на­скіль­ки це скла­дне зав­да­н­ня. Це був скла­дний рік для па­на Баль­чу­на, але є по­зи­тив­ні змі­ни в ком­па­нії. За цей час ком­па­нія змо­гла ви­йти на по­зи­тив­ний фі­нан­со­вий ба­ланс. Уже про­тя­гом мі­ся­ця у нас бу­де ау­ди­тор­ський ви­сно­вок, який по­ка­же, яки­ми бу­ли ре­зуль­та­ти ро­бо­ти «Укр­за­лі­зни­ці» про­тя­гом пер­шо­го пів­річ­чя», — за­зна­чив пі­сля сво­го при­зна­че­н­ня Крав­цов. ■ А от, за сло­ва­ми го­ло­ви ра

ди Все­укра­їн­сько­го цен­тру транс­порт­них ре­форм, за 15 мі­ся­ців в Укра­ї­ні ко­ман­да Баль­чу­на на­пра­цю­ва­ла як мі­ні­мум 4 епі­зо­ди, які тя­гнуть на гу­чні кри­мі­наль­ні спра­ви. Пер­ший — пре­мії, які Бальчун ви­пла­чу­вав со­бі і чле­нам, при­ве­де­ної ним ко­ман­ди. «Щоб здій­сню­ва­ти та­кі ви­пла­ти мав бу­ти під­пи­са­ний спе­ці­аль­ний до­да­тко­вий до­го­вір, який би ре­гла­мен­ту­вав пре­мі­ю­ва­н­ня, а цьо­го не бу­ло», — ка­же екс­перт.

■ В 2016 ро­ці він по­ру­шив По­ста­но­ву Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, ко­ли УЗ пе­ре­пла­ти­ла до­да­тко­вих по­да­тків по­верх фі­нан­со­во­го пла­ну за 2016 рік в роз­мі­рі 4,7 мі­льяр­да гри­вень. «Це — офі­цій­ний ха­бар Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, — ка­же Наумов. — ... Я вза­га­лі вва­жаю зло­чи­ном по­ка­зу­ва­ти при­бу­ток при та­ко­му ста­но­ві під­при­єм­ства, в яко­му пе­ре­бу­ває УЗ. Увесь до­хід, який во­на ге­не­рує за­раз мав би без­за­сте­ре­жно йти на ре­монт по­ло­тна, онов­ле­н­ня ру­хо­мо­го скла­ду, мо­дер­ні­за­цію, то­що. Але ні — Бальчун аку­му­лю­вав ко­шти на ра­хун­ках, щоб по­ка­за­ти при­бу­тки, бо, ба­чте, це є одні­єю з ви­мог йо­го кон­тра­кту— при­бу­тко­вість УЗ».

■ Тре­тій — це ка­пі­таль­ні ін­ве­сти­цій, які здій­сни­ла ко­ман­да Баль­чу­на. Один із при­кла­дів, во­ни укла­ли уго­ду з Крю­ків­ським ва­го­но­бу­дів­ним за­во­дом і за­пла­ти­ли за 21 па­са­жир­ський ва­гон, хо­ча по фа­кту отри­ма­ли в то­му ро­ці ли­ше 9. «Це — «го­то­ва ста­т­тя» не­ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня фі­нан­со­вих ко­штів дер­жав­но­го під­при­єм­ства. Під­су­дне ді­ло. Бо це пра­кти­чно без­від­со­тко­вий кре­дит на­да­ний держ­під­при­єм­твом при­ва­тній ком­па­нії», — по­яснює Наумов.

■ Че­твер­те — дер­жав­на зра­да. УЗ — це ре­жим­ний об’єкт в во­ю­ю­чій дер­жа­ві. Ні для ко­го не се­крет, що за­лі­зни­ця об­слу­го­вує спе­цпе­ре­ве­зе­н­ня для на­ших зброй­них сил. А її очо­лив іно­зе­мець, який не­має пра­ва до­пу­ску до дер­жав­ної та­єм­ни­ці. І та­ких — без пра­ва до­пу­ску, — від­зна­чає Наумов — у прав­лін­ні біль­ше по­ло­ви­ни. «Ще ми­ну­ло­го ро­ку ми в Все­укра­їн­сько­му цен­трі транс­порт­них ре­форм пу­блі­ку­ва­ли ли­сти, які СБУ на Ген­про­ку­ра­ту­ра над­си­ла­ли прем’єр-мі­ні­стру Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну. В них по­ві­дом­ля­лось, що ви­яв­ле­ні фа­кти «зли­ву» ін­фор­ма­ції з УЗ», — роз­по­від­ає Наумов.

■ Але най­стра­шні­ше, за сло­ва­ми екс­пер­та, — це стрім­ке по­гір­ше­н­ня по­ка­зни­ків без­пе­ки ру­ху на Укр­за­лі­зни­ці. В 2017 ро­ці во­ни впа­ли ка­та­стро­фі­чно. «Ко­жен з укра­їн­ців сам ба­чив у ЗМІ скіль­ки у нас за остан­ній рік ста­лось ДТП на за­лі­зни­ці. Скіль­ки бу­ло зі­ткнень, схо­дів з ре­йок...» — ко­мен­тує Наумов.

■ «І пі­сля цьо­го Грой­сман «дя­кує за ро­бо­ту» і ви­слов­лює спо­ді­ва­н­ня, що Бальчун бу­де ра­дни­ком... Як він ще гра­мо­ту , чи ор­ден йо­му не вру­чив», — обу­рю­є­ться екс­перт.

■ За сло­ва­ми На­у­мо­ва, «по­ляк дав­но ні­чо­го сам не ви­рі­шу­вав». І з’явив­ся він тут не­с­про­ста. Пе­ред ним, ка­же екс­перт, бу­ло по­став­ле­не одне зав­да­н­ня — «під­го­тов­ка «Укр­за­лі­зни­ці» до при­ва­ти­за­ції. Наумов, по­си­ла­ю­чись на осо­би­сту роз­мо­ву з ексмі­ні­стром еко­но­мі­ки Ай­ва­ре­сом Абра­ма­ві­чу­сом, ствер­джує, що са­ме ли­то­вець при­вів Баль­чу­на в Укра­ї­ну (хоч Наумов по­го­див­ся, на за­ува­же­н­ня «Дня», що Абра­ма­ві­чус — сам іно­зе­мець, який теж зя­вив­ся в Укра­ї­ні з «чи­є­їсь по­да­чі», то­му не міг одно­сі­бно ви­рі­шу­ва­ти та­кі пи­та­н­ня). Та як ар­гу­мент то­го, що Бальчун був «кон­сер­вою», екс­перт при­вів та­кий ці­ка­вий факт, що на з усіх іно­зем­ців, які по­да­ва­лись на кон­курс в одно­го Баль­чу­на пре­зен­та­ція бу­ла «щи­рою укра­їн­ською мо­вою» (якою, як ві­до­мо сам Бальчун не во­ло­діє). За роль «шир­ми» Бальчун отри­мав при­стой­ну ком­пен­са­цію. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, поль­ський «ре­фор­ма­тор» — офі­цій­но що­мі­ся­ця отри­му­вав 461 ти­ся­чу гри­вень за­ро­бі­тної пла­ти. За 15 мі­ся­ців — це май­же 6,915 міль­йо­на гри­вень. І це не вра­хо­ву­ю­чи без­лі­мі­тної бан­ків­ської кар­ти від УЗ на по­кри­т­тя так зва­них «пред­став­ни­цьких ви­трат» — го­те­лі, кви­тки на лі­та­ки, по­тя­ги, орен­да ав­то, ре­сто­ра­ни то­що.

■ Про­гноз На­у­мо­ва: якщо най­ближ­чим ча­сом уряд не за­ве­де в УЗ ре­аль­ну про­фе­сій­ну управ­лін­ську ко­ман­ду — гли­бо­кою осін­ню «бу­де ду­же тяж­ко». «Тя­ги» в до­ста­тній кіль­ко­сті не­ма, по­ло­тно зно­ше­не і не ре­мон­ту­є­ться, схо­ди з ре­йок вже в цьо­му ро­ці бу­ли ко­ло­саль­ні, ка­дро­вий го­лод ка­та­стро­фі­чний — по всіх за­лі­зни­цях ли­ше про­стих «про­ход­чи­ків», які пе­ре­ві­рять стан по­ло­тна, — 2,5 ти­ся­чі ва­кан­сій», — роз­по­від­ає екс­перт.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.