40-ва пе­ре­мо­га у се­зо­ні

Укра­їн­ська те­ні­сис­тка Елі­на Сві­то­лі­на успі­шно стар­ту­ва­ла на тур­ні­рі в То­рон­то

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Пер­ша ра­ке­тка Укра­ї­ни Елі­на Сві­то­лі­на ви­йшла у тре­тє ко­ло тур­ні­ру WTA Rogers Cup, який ни­ні про­хо­дить в То­рон­то (Ка­на­да). У дру­го­му ра­ун­ді на­ша спортс­мен­ка обі­гра­ла 20-рі­чну ро­сі­ян­ку Дар’ю Ка­са­ткі­ну з ра­хун­ком 7:6 (7:4), 6:4. По­сту­па­ю­чись по хо­ду дру­го­го се­ту 0:4, Елі­на зро­би­ла не­ймо­вір­ний кам­бек, ви­рвав­ши у су­пер­ни­ці 6 гей­мів по­спіль. «Тро­хи вто­ми­ла­ся, це був не­про­стий по­єди­нок. Я по­ча­ла не так до­бре, як хо­ті­ло­ся б, ро­би­ла ба­га­то не­ви­му­ше­них по­ми­лок. Про­сто на­ма­га­ла­ся гра­ти і по­тра­пля­ти в корт, вже по­тім ста­ла гра­ти агре­сив­ні­ше, і сам матч на­віть ви­гра­ла він­не­ром. Як ме­ні вда­ло­ся зро­би­ти кам­бек у дру­го­му се­ті? Пси­хо­ло­гі­чно я бу­ла го­то­ва до тре­тьої пар­тії, ска­за­ла со­бі від­пу­сти­ти си­ту­а­цію, не ду­ма­ти про ра­ху­нок, а про­сто про­дов­жу­ва­ти», — ци­тує Елі­ну Сві­то­лі­ну пі­сля по­єдин­ку сайт «Ве­ли­кий те­ніс Укра­ї­ни».

Вар­то від­зна­чи­ти, що пе­ре­мо­га над ро­сі­ян­кою ста­ла для Сві­то­лі­ної юві­лей­ною — 40-ю в цьо­му се­зо­ні.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.