Сте­ре­жи­ся, рей­дер

На­пе­ре­до­дні по­ча­тку жнив уряд ство­рив ан­ти­рей­дер­ські шта­би по всій кра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­пе­ре­до­дні по­ча­тку ма­со­во­го зби­ра­н­ня зер­но­вих рей­де­ри, схо­же, ду­же акти­ві­зу­ва­ли­ся і від­кри­ли про­ти Укра­ї­ни справ­жній дру­гий фронт. Не ви­пад­ко­во Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ухва­лив учо­ра рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня до 15 сер­пня при обл­держ­адмі­ні­стра­ці­ях опе­ра­тив­них шта­бів, до яких увій­дуть пред­став­ни­ки Мін’юсту, Дер­жгео­ка­да­стру, МВС, Ген­про­ку­ра­ту­ри та про­філь­них аграр­них асо­ці­а­цій. Їхні зав­да­н­ня опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на рей­дер­ські за­хо­пле­н­ня у пе­рі­од зби­ра­н­ня вро­жаю. Ке­рів­ни­ки та­ких шта­бів (го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­цій) раз на два ти­жні ін­фор­му­ва­ти­муть про свою ро­бо­ту Ка­бмін, Мін’юст та МВС, а до 15 ли­сто­па­да ма­ють відзві­ту­ва­ти пе­ред Ка­бмі­ном. Ро­бо­чу гру­пу з ко­ор­ди­на­ції цих шта­бів очо­лив пер­ший ві­це-прем’єр-мі­ністр Сте­пан Ку­бів.

От­же, бо­роть­ба з рей­дер­ством на се­лі на­бу­ла все­укра­їн­сько­го мас­шта­бу. На­при­кін­ці ли­пня, пе­ре­бу­ва­ю­чи з ві­зи­том у Хер­сон­ській обла­сті, мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко ого­ло­сив, що най­ближ­чим ча­сом там, а та­кож і в ін­ших ве­ли­ких аграр­них обла­стях по­чнуть ді­я­ти опе­ра­тив­ні шта­би у скла­ді фа­хів­ців ор­га­нів юсти­ції, пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та агра­рі­їв, які за­без­пе­чать за­хист бі­зне­су від спроб рей­дер­ських за­хо­плень зем­лі чи вро­жаю, на­да­ва­ти­муть пра­во­ву до­по­мо­гу і фі­ксу­ва­ти­муть вчи­не­ні зло­чи­ни з ме­тою при­тя­гне­н­ня вин­них до від­по­від­аль­но­сті.

Пре­зи­дент Укра­їн­ської асо­ці­а­ції фер­ме­рів та зем­ле­вла­сни­ків Іван То­мич у ко­мен­та­рі «Дню» не по­го­див­ся з тим, що шта­би ді­я­ти­муть ви­клю­чно під час зби­ра­н­ня вро­жаю. Він та­кож не від­дав Мін’юсто­ві паль­му пер­шо­сті в бо­роть­бі з рей­де­ра­ми. «Це бу­ла на­ша іні­ці­а­ти­ва, — за­пев­нив він. — Її ще 14 черв­ня по­обі­цяв під­три­ма­ти прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман на зу­стрі­чі з фер­ме­ра­ми, де ми ста­ви­ли пе­ред ним низ­ку за­пи­тань, зокре­ма і це, а сьо­го­дні він ви­ко­нав. Адже одна з про­блем, що за­ва­жа­ють ста­біль­но пра­цю­ва­ти і під­ні­ма­ти­ся укра­їн­ським фер­ме­рам, — це рей­дер­ство».

То­мич пе­ре­ко­на­ний, що ан­ти­рей­дер­ські шта­би пра­цю­ва­ти­муть ефе­ктив­но. «А ми бра­ти­ме­мо участь у їхній ро­бо­ті, — ка­же він, — та­кі шта­би у нас вже є в усіх обла­стях, і їхні ке­рів­ни­ки увій­дуть до скла­ду шта­бів при обл­держ­адмі­ні­стра­ці­ях. А троє пред­став­ни­ків асо­ці­а­ції уві­йшли до скла­ду цен­траль­но­го шта­бу». «Ми їм в жо­дно­му ра­зі не до­зво­ли­мо імі­ту­ва­ти ро­бо­ту. Во­ни не ма­ти­муть ви­бо­ру», — по­гро­зив він на всяк ви­па­док чи­нов­ни­кам...

За сло­ва­ми го­лов­но­го фер­ме­ра Укра­ї­ни, «ли­ше за пер­ше пів­річ­чя шта­би асо­ці­а­ції фер­ме­рів в обла­стях за­фі­ксо­ву­ва­ли 570 рей­дер­ських спроб і за­хо­плень». «По­над по­ло­ви­ну з них вда­ло­ся від­вер­ну­ти чи від­би­ти, — за­зна­чає То­мич. — Ста­ти­сти­ку ве­сти не­лег­ко, то­му що рей­дер­ські спро­би рі­зно­пла­но­ві. Це й еле­мен­тар­ний гра­біж, ко­ли за­їжджа­ють на по­ле, щоб на­мо­ло­ти­ти ма­ши­ну пше­ни­ці і вте­кти, і за­хо­пле­н­ня всьо­го го­спо­дар­ства. Але те, що спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми нам вда­ло­ся за­хи­сти­ти фер­ме­рів і від­би­ти ко­жну дру­гу з гли­бо­ко про­ду­ма­них і до­бре ор­га­ні­зо­ва­них атак, це, на мій по­гляд, успіх».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.