«Но­бель» для вчи­те­лів

Укра­їн­ців за­кли­ка­ють бра­ти участь у на­ціо­наль­но­му кон­кур­сі Global Teacher Prize

Den (Ukrainian) - - День України -

Якщо ва­шій ди­ти­ні по­ща­сти­ло зі шкіль­ним вчи­те­лем, во­на за­йма­є­ться за про­су­ну­ти­ми ме­то­ди­ка­ми, й це при­но­сить та­кий ре­зуль­тат, що ви й са­мі не про­ти по­хо­ди­ти з нею на уро­ки, — на­пев­но, вар­то но­мі­ну­ва­ти та­ко­го пе­да­го­га на Global Teacher Prize Ukraine. Цьо­го ро­ку 24 кра­ї­ни на сво­їх на­ціо­наль­них кон­кур­сах ви­зна­чать кра­щих учи­те­лів-но­ва­то­рів у рам­ках Global Teacher Prize. Впер­ше се­ред них — Укра­ї­на.

«На­га­дую на­шим учи­те­лям про мо­жли­вість по­ка­за­ти се­бе та по­бо­ро­ти­ся за 100 ти­сяч гри­вень. Іде­ться про кон­курс для пе­да­го­гів сві­то­во­го рів­ня, йо­го на­віть на­зи­ва­ють Но­бе­лів­ською пре­мі­єю для вчи­те­лів, — на­га­дує у Facebook мі­ністр осві­ти і на­у­ки Лі­лія Гри­не­вич. — Ча­су по­да­ти вла­сну за­яв­ку на участь за­ли­ши­ло­ся зов­сім ма­ло, де­длайн — 15 сер­пня. Га­даю, в су­ча­сно­му сві­ті ду­же ва­жли­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі шан­си для роз­ви­тку і роз­кри­т­тя вла­сних мо­жли­во­стей. Не зво­лі­кай­те!»

Ме­та пре­мії — від­зна­чи­ти вчи­те­лів не ли­ше за до­ся­гне­н­ня у ви­кла­дан­ні, а й за їхній вне­сок у роз­ви­ток су­спіль­ства. Основ­ні кри­те­рії для но­мі­нан­тів пе­ре­ра­хо­ва­но на сай­ті Global Teacher Prize Ukraine: вчи­тель має учнів, які зро­би­ли по­мі­тний крок упе­ред у сво­їх до­ся­гне­н­нях, за­сто­со­вує ефе­ктив­ні ін­но­ва­цій­ні осві­тні пра­кти­ки, має зна­чні до­ся­гне­н­ня в про­фе­сій­ній сфе­рі, не обме­жу­є­ться ли­ше при­мі­ще­н­ням на­вчаль­но­го кла­су, по­пу­ля­ри­зує свою про­фе­сію.

Вчи­те­лі мо­жуть са­мі по­да­ва­ти­ся на кон­курс — для цьо­го тре­ба за­пов­ни­ти ан­ке­ту на сай­ті globalteacherprize.org.ua (там, до ре­чі, мо­жна зна­йти й усі де­та­лі зма­га­н­ня). Го­лов­не — по­ді­ли­ти­ся сво­їм уні­каль­ним до­сві­дом. За ін­шим по­си­ла­н­ням мо­жна но­мі­ну­ва­ти най­кра­що­го вчи­те­ля чи та­ла­но­ви­то­го ко­ле­гу. Пе­ре­мож­ця кон­кур­су ви­зна­чить екс­пер­тне жу­рі, до скла­ду яко­го се­ред ін­ших вхо­дять: го­ло­ва гро­мад­ської спіл­ки « Осві­то­рія » Зоя Ли­твин, за­сту­пник мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Пав­ло Хо­бзей, те­ле­ве­ду­ча На­та­лія Мо­сей­чук.

П’ятір­ку фі­на­лі­стів ого­ло­сять 15 ве­ре­сня, а пе­ре­мож­ця — 7 жов­тня. Во­ло­дар пре­мії змо­же взя­ти участь у Мі­жна­ро­дно­му осві­тньо­му фо­ру­мі в Ду­баї, ви­гра­ти 100 000 гри­вень і ма­ти рік без­ко­штов­но­го на­вча­н­ня від ГС «Осві­то­рія». Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.