«Iсну­ва­ла ще й мі­ська куль­ту­ра...»

У Рів­но­му вла­шту­ють День ав­тен­ти­чно­го ко­стю­ма

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Та­ке свя­то від­бу­де­ться вже 3 ве­ре­сня. Ав­то­ри за­ду­му спо­ча­тку пла­ну­ють вла­шту­ва­ти День тра­ди­цій­но­го ав­тен­ти­чно­го ко­стю­ма у Рів­но­му, а по­тім за­по­ча­тку­ва­ти йо­го й на все­укра­їн­сько­му рів­ні. І для цьо­го є всі пе­ред­умо­ви, пе­ре­ко­на­ні во­ни.

Іні­ці­ює та­ке дій­ство гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Центр до­слі­дже­н­ня і від­ро­дже­н­ня Во­ли­ні». Вже впро­довж май­же де­ся­ти ро­ків тут за­йма­ю­ться від­нов­ле­н­ням зраз­ків ста­ро­вин­но­го одя­гу. Так, май­стри­ням, зокре­ма, вда­ло­ся від­ро­ди­ти ле­ген­дар­не по­ло­тно — сер­па­нок. Йо­го тка­ли з тон­кої, май­же про­зо­рої, ни­тки з осо­бли­во­го льо­ну. Ра­ні­ше одяг із сер­пан­ку ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся як ве­сіль­не вбра­н­ня, яке та­кож но­си­ли на ве­ли­кі свя­та, а ще в ньо­му ви­хо­ди­ли пер­ший день на жни­ва. За­га­лом май­стри­ням вда­ло­ся від­ро­ди­ти май­же три де­ся­тки ста­ро­вин­них ко­стю­мів. Во­ни та­кож ре­кон­стру­ю­ва­ли де­кіль­ка ти­пів взу­т­тя і взя­ли­ся за верх­ній одяг.

«На сьо­го­дні у нас від­зна­ча­ють День ви­ши­ван­ки. Але ав­тен­ти­чний ко­стюм скла­да­є­ться з ба­га­тьох ком­по­нен­тів. Це і со­ро­чка зі ста­ро­вин­ним ор­на­мен­том, і за­па­ска, й лі­тник, і на­мі­тка. Хо­ті­ло­ся б, щоб був збе­ре­же­ний увесь цей одяг, а не ли­ше один йо­го еле­мент, щоб він пі­шов у жи­т­тя. Але це ли­ше одна з при­чин, чо­му ми ви­рі­ши­ли іні­ці­ю­ва­ти День тра­ди­цій­но­го ав­тен­ти­чно­го ко­стю­ма, — по­яснює ке­рів­ник ГО «Центр до­слі­дже­н­ня і від­ро­дже­н­ня Во­ли­ні» Во­ло­ди­мир Дзьо­бак. — Річ у тім, що на­віть ті тра­ди­цій­ні ко­стю­ми, які ті­єю чи ін­шою мі­рою по­бу­ту­ють в Укра­ї­ні і від­ро­джу­ю­ться, — се­лян­сько­го ти­пу. А існу­ва­ла ще й мі­ська куль­ту­ра, яка за­раз ду­же ма­ло пред­став­ле­на. Тим ча­сом вбра­н­ня, яке ре­кон­стру­ю­ють, на­ле­жить пе­ре­ва­жно до ХІХ—ХХ сто­літь, і зов­сім не­ма одя­гу пі­зні­шо­го пе­рі­о­ду, за по­оди­но­ки­ми ви­ня­тка­ми. Осо­бли­во ма­ло роз­ви­ва­є­ться від­тво­ре­н­ня так зва­них шля­хет­ських ко­стю­мів. А укра­їн­ська шля­хта бу­ла зав­жди. Ін­ше пи­та­н­ня — її ві­ро­спо­віда­н­ня. То­му та­ке вбра­н­ня та­кож вар­то пред­ста­ви­ти. І остан­ньою при­чи­ною, яка ста­ла під­ґрун­тям для вті­ле­н­ня на­шо­го за­ду­му, є те, що в Укра­ї­ні про­жи­ває 130 на­ро­дно­стей. Во­ни є гро­ма­дя­на­ми дер­жа­ви, ро­блять свій вне­сок у її роз­бу­до­ву. То­му по­ви­нен бу­ти день, ко­ли во­ни змо­жуть ви­йти у сво­є­му тра­ди­цій­но­му вбран­ні й пред­ста­ви­ти йо­го».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.